Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
o obliku distribucije populacije o jednakosti proporcija triju ili više osnovnih skupova PowerPoint Presentation
Download Presentation
o obliku distribucije populacije o jednakosti proporcija triju ili više osnovnih skupova

o obliku distribucije populacije o jednakosti proporcija triju ili više osnovnih skupova

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

o obliku distribucije populacije o jednakosti proporcija triju ili više osnovnih skupova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. c2- test • o obliku distribucije populacije • o jednakosti proporcija triju ili više osnovnih skupova • o ispitivanju hipoteze o nezavisnosti obilježja (kasifikacija) u tabeli kontingence

  2. Nezavisnost obilježja u tabeli kontingence c2- test

  3. Nezavisnost obilježja u tabeli kontingence c2- test Nezavisnost događaja A i B: Oznake: Hipoteze:

  4. Nezavisnost obilježja u tabeli kontingence c2- test mij - apsolutne frekvencije eij - teorijske (očekivane) frekvencije, ako je H0 istinita Test veličina:

  5. Primjer: Distribucija studenata prema spolu i uspjehu na ispitu iz odabranog kolegija Može li se smatrati da je uspjeh studenta na ispitu novisan o spolu? Razina signifikantnosti 5%.

  6. Relativne frekvencije – vjerojatnosti????

  7. mij - apsolutne frekvencije eij - teorijske (očekivane) frekvencije, ako je H0 istinita

  8. Test veličina: