Download
mechanika i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECHANIKA I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECHANIKA I.

MECHANIKA I.

256 Views Download Presentation
Download Presentation

MECHANIKA I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László 2005.

 2. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK AZ EGY MEREV TESTBŐL ÁLLÓ TARTÓ-SZERKEZET MEGTÁMASZTOTTSÁGA, TÁMASZDINÁMJAINAK MEGHATÁROZÁSA (5. HÉT)

 3. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A TARTÓSZERKEZET FOGALMA A mérnöki gyakorlatban TARTÓSZERKEZETnek neve-zünk minden olyan szerkeze-tet, amely részlegesen vagy kizárólagosan a terhek felvé-telére és más szerkezetekre (végső soron a talajra) to-vábbítására szolgál. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Következő dia címe:A TARTÓSZER-KEZET MEGTÁ-MASZTÁSA Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 4. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A TARTÓSZERKEZETEK MEGTÁMASZTÁSA A kényszerek olyan szerke-zetek-szerkezeti kialakítá-sok, amik a megtámasztan-dó szerkezet bizonyos pont-jainak elmozdulásösszetevő-it korlátozzák. (a kényszereket a korlátozott elmozdu-lás jellege, iránya és rugalmastu-lajdonságai alapján minősíthetjük) Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Következő dia címe:TÁMASZELMOZ-DULÁS-TÁMASZ-DINÁM Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 5. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK TÁMASZELMOZDULÁS-TÁMASZDINÁM Általános, mindig érvényes elv-ként kell megjegyeznünk, hogyamilyen jellegű és irányúelmozdulást a kényszer (meg)akadályoz, olyan jelle-gű és irányú támaszigény-bevételre mindig számíta-nunk kell! Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A TARTÓSZERKE-ZETEK MEGTÁMASZTÁSA Következő dia címe:EGY PONT ELMOZDULÁSI SZABADSÁGFOKA Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 6. Z ZP ePZ fPYY ePX ePY fPXX fPYY YP X Y XP MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK EGY PONT ELMOZDULÁSI SZABADSÁGFOKA Egy pontnak a síkban háromfé-le, a térben hatféle elmozdulási lehetősége van. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:TÁMASZELMOZ-DULÁS-TÁMASZ-DINÁM Következő dia címe:EGY PONT ELMOZDULÁSAI-NAK JELÖLÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE (egy pont elmozdulási szabadságfoka a síkban 3, a térben 6)

 7. Z ePZ fPYY ePX ePY ZP fPYY fPXX YP Y XP X MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK EGY PONT ELMOZDULÁSAINAK JELÖLÉSE A pontok abszolút (az X-Y-Z glo-bális koordinátarendszerben ér-telmezett) eltolódásait eX,eY,eZ, elfordulásait fXX,fYY,fZZ (fX,fY,fZ) jelöli. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:EGY PONT ELMOZDULÁSI SZABADSÁGFOKA Következő dia címe:A KÉNYSZEREK FOKSZÁMA Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 8. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZEREK FOKSZÁMA A megtámasztó kényszerekre jellemző az általuk (meg)-akadályozott elmozdulás-összetevők, ill. az ezekkel mindig megegyező számú kényszererő-komponensekszáma, amit a kényszerek FOKSZÁMának nevezünk. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:EGY PONT ELMOZDULÁSAI-NAK JELÖLÉSE Következő dia címe:A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 9. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA Ha a támaszban a felvett erő- ill. nyomaték-komponens irányában elmozdulás nem lép fel, a kényszer FIX megtámasztású. Ha a támaszban a felvett erő- ill. nyomaték-komponens irányában a felvett erő- ill. nyomaték-komponenssel arányos elmozdu-lás keletkezik, a támasz RUGALMAS megtámasztású. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A KÉNYSZEREK FOKSZÁMA Következő dia címe:A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 10. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA A rugalmas támaszok az egyen-súlyhoz szükséges támaszdiná-mokat csak arányos elmozdulá-sok árán fejtik ki. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA Következő dia címe:A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 11. BZ MBZ MBX BY BX MBY BZ BX M(Y) Z B jelű befogás Z X Y X MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE A megtámasztott pont min-den irányú elmozdulását megakadályozó kényszert BEFOGÁSnak nevezzük. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A TÁMASZOK RUGALMASSÁGA Következő dia címe:A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE síkban: 3-adfokú kényszer térben: 6-od-fokú kényszer

 12. Z X B jelű támasz A jelű támasz 2. fokú kényszer 1. fokú kényszer AX BZ AZ MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Ha a megtámasztó kényszer csak egy tengely körüli elfor-dulást tesz lehetővé, akkor CSUKLÓnak, csuklós megtá-masztásnak nevezzük. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Következő dia címe:A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSEUtolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 13. Z X B jelű támasz A jelű támasz 2. fokú kényszer 1. fokú kényszer AX BZ AZ MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Ha a kapcsolat a síkban az el-fordulást és egy eltolódás-összetevőt is megenged (azaz a szerkezet a megtámasztó síkon elgurulhat), a kényszer neve GÖRGŐS TÁMASZ. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Következő dia címe: A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 14. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Amennyiben a terhelt szerkezet megtá-masztására a szerkezethez is és a talaj-hoz is csuklósan kapcsolt (egyenesten-gelyű) rudakat alkalmazunk, ezek a rá-juk működő két erő egyensúlyi feltétele alapján csak a tengelyükbe eső erők felvételére, azaz csak a tengelyükbe eső eltolódások megakadályozására képesek. Az ilyen rudak elnevezése: TÁMASZTÓRÚD. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Következő dia címe:A KÉNYSZER-DINÁMOK Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE S1 S2 S3 G

 15. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A KÉNYSZERDINÁMOK A kényszerek elmozdulásgát-ló hatása erőkkel-nyomaté-kokkal helyettesíthető. A kényszerdinámok jellegét és irányát a kényszerszabjameg, nagyságukat pedig az egyensúlyi feltételek alapján határozhatjuk meg. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A KÉNYSZEREK ELNEVEZÉSE Következő dia címe:A STATIKAI VÁZ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 16. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A STATIKAI VÁZ A tartószerkezetet és meg-támasztásait sematikusan bemutató ábrázolás neve: STATIKAIVÁZ. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A KÉNYSZER-DINÁMOK Következő dia címe:KONZOLTARTÓ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE A jelű támasz B jelű támasz B jelű támasz

 17. q B BZ q MBY BX MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK KONZOLTARTÓ egy konzoltartó képe, műszaki rajza, sematikus ábrája, statikai váza és kényszerdinámjai Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:A STATIKAI VÁZ Következő dia címe:KÉTTÁMASZÚ TARTÓ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 18. (2. fokú kényszer) (1. fokú kényszer) Z X B jelű támasz A jelű támasz F1 F2 AX B(Z) AZ MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK KÉTTÁMASZÚ TARTÓ egy kéttámaszú tartó képe, sema-tikus ábrája, statikai váza és kényszererői Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:KONZOLTARTÓ Következő dia címe:HÁROM RÚDDAL MEGTÁMASZTOTT TARTÓ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE (a B támaszerő hatásvonalát a kényszer meghatározza, a Z index elhagyható)

 19. S1 S1 S2 S2 S3 S3 G G O3 S1 S2 O2 S3 G O1 MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK HÁROM RÚDDAL MEGTÁMASZTOTT TARTÓ egy háromrudas tartó sematikus ábrája, statikai váza és (húzottnak feltételezett) kényszererői Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:KÉTTÁMASZÚ TARTÓ Következő dia címe:A BEFOGOTT KONZOL Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 20. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK AZ EGYSZERŰ TARTÓK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:HÁROM RÚDDAL MEGTÁMASZ-TOTT TARTÓ Következő dia címe:KÉTTÁMASZÚ TARTÓ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 21. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK AZ EGYSZERŰ TARTÓK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:BEFOGOTT KONZOL Következő dia címe:HÁROMRUDAS TARTÓ Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 22. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK AZ EGYSZERŰ TARTÓK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:KÉTTÁMASZÚ TARTÓ Következő dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 23. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MINŐSÍTÉSE A tartó ÁLTALÁNOS(a tényleges ter-hektől FÜGGETLEN)ELMOZDULÁSI LEHETŐSÉGE alapján: • Ha az alkalmazott támaszkényszerek mel-lett a tartó TETSZŐLEGES teher mellett is NYUGALOMBAN marad, a megtámasztás MEREV. • Ha az alkalmazott támaszkényszerek mel-lett található LEGALÁBB EGY olyan terhe-léskombináció, amelyre a tartó NEM MA- RAD NYUGALOMBAN, a megtámasztás LABILIS. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe:HÁROMRUDAS TARTÓ Következő dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 24. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MINŐSÍTÉSE A tartó TÁMASZDINÁMJAINAK(a terhektől FÜGGŐ)SZÁMÍTHATÓSÁGI LEHETŐSÉGE alapján: • Ha a támaszigénybevételek EGYÉRTELMŰ meghatáro-zására a felírható STATIKAI egyenletek elégségesek, a megtámasztás STATIKAILAG HATÁROZOTT. • Ha a statikai egyenletek alapján SOKFÉLE támaszigény-bevétel-rendszer mellett is biztosítható az erők egyensú-lya, akkor a megtámasztás STATIKAILAG HATÁROZATLAN. • Ha pedig NEM LÉTEZIK olyan támaszigénybevétel-rendszer, amely a terhelő dinámokkal egyensúlyt alkothatna, a megtámasztás STATIKAILAG TÚLHATÁROZOTT, vagy másként ELMOZDULÓ. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZ-TÁS MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZ-TÁS MATEMATIKAI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 25. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MATEMATIKAI MINŐSÍTÉSE Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZTOTT-SÁG MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 26. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MINŐSÍTÉSE A tartó TÁMASZELMOZDULÁSAI-NAKSZÁMÍTHATÓSÁGA alapján: • Ha a támaszelmozdulások EGYÉRTELMŰ meghatáro-zására a felírható KINEMATIKAI egyenletek elégségesek, a megtámasztás KINEMATIKAILAG HATÁROZOTT. • Ha a kinematikai egyenletek alapján SOKFÉLE támaszelmozdulás-rendszer mellett is biztosítható a szerkezet folytonossága, akkor a megtámasztás KINEMATIKAILAG HATÁROZATLAN. • Ha pedig NEM LÉTEZIK olyan támaszelmozdulás-rendszer, amely a működő kinematikai terhekkel a folytonosságot biztosíthatná, a megtámasztás KINEMATIKAILAG TÚLHATÁROZOTT. Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZTOTT-SÁG MATEMATIKAI MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG MATEMATIKAI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 27. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MATEMATIKAI MINŐSÍTÉSE Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG MINŐSÍTÉSE Következő dia címe: A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 28. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG MINŐSÍTÉSE A STATIKAI és a KINEMATIKAI minősítés összefüggése: • A STATIKAILAG HATÁROZOTT megtámasztású szer-kezet megtámasztása KINEMATIKAILAG IS HATÁROZOTT (a statikai és a kinematika számítás függetlenül végezhető). • A STATIKAILAG HATÁROZATLAN megtámasztású szerkezet megtámasztása KINEMATIKAILAG TÚL-HATÁROZOTT (a statikai számítás egyértelmű megol-dásához kinematikai egyenletekre is szükség van). • A KINEMATIKAILAG HATÁROZATLAN megtámasz-tású szerkezet megtámasztása STATIKAILAG TÚL-HATÁROZOTT (a kinematikai számítás egyértelmű megoldásához statikai egyenletekre is szükség van). Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG MATEMA-TIKAI MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉ-LETI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉ-LETI MINŐSÍTÉSE

 29. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Első dia címe:A TARTÓSZERKEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZTOTT-SÁG MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZTOTT-SÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 30. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZTÁS SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Következő dia címe:A MEGTÁMASZTÁS SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZTÁS SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 31. MECHANIKA I. EGYSZERŰ TARTÓK A MEGTÁMASZTOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Első dia címe:A TARTÓSZER-KEZET FOGALMA Előző dia címe: A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE Utolsó dia címe:A MEGTÁMASZ-TOTTSÁG SZEMLÉLETI MINŐSÍTÉSE

 32. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László 2005.

 33. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK TÖBB MEREV TESTBŐL ÁLLÓ TARTÓ-SZERKEZET MEGTÁMASZTOTTSÁGA, KÜLSŐ ÉS VELSŐ KAPCSOLATI DINÁMJAINAK MEGHATÁROZÁSA (6-7. HÉT)

 34. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 35. F3 F2 F1 M C F4 I.. II.. A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 36. M C C M C,II I,X I,Z C,I F3 C F2 II,X F1 C C M F4 I. C II. II,Z A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe: Az I. elemre: A II. elemre: A C ponti, belső kapcsolati dinámokra (minthogy a kapcsolati pontban külső erő nem hat):

 37. C C C M C M X X Z C C Z F3 ' ' F2 M C F1 F4 C ' I. II. A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe: Az I. elemre: A II. elemre:

 38. F3 F2 M F1 C F4 I. II. S A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 39. S C B C' A C A C' C' C' I,X II,X II,Z Z II,Z II,X I,Z X C C F3 F1 I,Z I,X M I.. F4 S II.. S' F2 S' C S MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 40. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 41. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 42. F C I. II. S A B F I. C II. S A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 43. C C' C C' I I II II F II. I. C S S' S A S' B (S')'=S MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 44. F C I. II. S A B F3 C I. II. S A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 45. C (C')'=C C' C C' F3 I. II. S' S S' (S')'=S S A B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 46. F C II. I. S A B F I. II. C S B A MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 47. C C' C C' II II I I F C I. II. S' S S A (S')'=S S' B MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 48. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe A háromcsuklós tartó egészére felírható egyensúlyi kijelentés: E • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe: A háromcsuklós tartó I. jelű elemére felírható egyensúlyi kijelentés: I. A háromcsuklós tartó C jelű csuklójára felírható egyensúlyi kijelentés: C A háromcsuklós tartó II. jelű elemére felírható egyensúlyi kijelentés: II.

 49. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe:

 50. MECHANIKA I. ÖSSZETETT TARTÓK Téma címe • felsorolás 1. szint • felsorolás 2. szint Első dia címe: Előző dia címe: Következő dia címe: Utolsó dia címe: E I. C II. E I. C II.