Download
la reforma de la seguretat social n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

93 Views Download Presentation
Download Presentation

LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2010-2011

 2. ANTECEDENTS Recomanacions del Banc Mundial, Xile privatitza el sistema de pensions (1981) El 1995 el BM va publicar el primer estudi alarmant de la insostenibilitat financera de les pensions del sistema de repartiment Averting the old age crisis A l'Estat Espanyol, múltiples estudis anuncien l'arribada d'un dèficit de la Seguretat Social, una major part dels finançats per entitats financeres (La Caixa, BBVA, Funcas), i d'altres per part d'organismes clarament decantats als interessos del capital (Banc d'Espanya, UE, BM,...). El 1995 es firmen els Pactes de Toledo.

 3. Les principals reformes en aquesta matèria: 1985: S'augmenten els anys de cotització mínims per a accedir a la jubilació, passant de 8 anys a 10 anys. Aquest enduriment del requisit va significar deixar fora de les prestacions les persones amb menys anys de cotització, sobretot dones. 1997: Va suposar un nou augment dels anys de cotització mínims per a accedir a la jubilació, passant de 10 anys a 15 anys i, per tant, deixar cada vegada més col·lectius fora de la protecció social. 2001:Va limitar a incentivar el retard l'edat de la jubilació, modificant també els coeficients reductors, i reduint lleument les prestacions.

 4. 1. La darrera Reforma de 2007 S'augmenta fins a 15 anys reals el mínim de cotització per accedir a la jubilació (de 12,5 anys, 4.700 dies; a 15 anys, 5.475 dies, amb transitòria) * gener 2008: 4.700 dies * gener 2011: 5.162 dies * juliol 2008: 4.777 dies * juliol 2011: 5.239 dies * gener 2009: 4.854 dies * gener 2012: 5.316 dies * juliol 2009: 4.931 dies * juliol 2012: 5.393 dies * gener 2010: 5.008 dies * gener 2013: 5.475 dies * juliol 2010: 5.085 dies.

 5. 2. La darrera Reforma de 2007 Enduriment de les condicions per a l'accés a la jubilació parcial (amb transitòria fins 2014) Abans Després 60 anys 61 anys No cal antiguitat 6 anys antiguitat a l’empresa 15 anys cotitzats 30 anys cotitzats Fins a 85% Fins a 75%.

 6. 3. La darrera Reforma de 2007 Reducció de les quanties per les prestacions d'invalidesa permanent, amb un nou càlcul semblant a la jubilació (pot reduir fins al 50%) 15 anys: 50% pensió 26 anys: 82% pensió 16 anys: 53% pensió 27 anys: 84% pensió 17 anys: 56% pensió 28 anys: 86% pensió 18 anys: 59% pensió 29 anys: 88% pensió 19 anys: 62% pensió 30 anys: 90% pensió 20 anys: 65% pensió 31 anys: 92% pensió 21 anys: 68% pensió 32 anys: 94% pensió 22 anys: 71% pensió 33 anys: 96% pensió 23 anys: 74% pensió 34 anys: 98% pensió 24 anys: 77% pensió 35 anys: 100% pensió 25 anys: 80% pensió

 7. Decretazo de MAIG de 2010 Eliminació de les transitòries de la jubilació parcial i dels dies quota. S’aplica la situació més restrictiva regulada pel 2015 Es tornarà a repetir l’eliminació de les transitòries?

 8. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:JUBILACIÓ 1. AMPLIACIÓ EDAT DE 65 A 67 penalització de dos anys més a totes les persones que es jubilin anticipadament (reducció entre un 6% i un 8% per any abans de la jubilació ordinària), fet que reduirà entre un 12% i un 16% les actuals prestacions. Exemple: a)Jubilació 62 anys: perd 12% (abans 18% menys i ara 30% menys) b) Jubilació 65 anys: perd 12% (abans 0% menys i ara 12% menys)

 9. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:JUBILACIÓ 2. COTITZACIÓ MÉS ANYS PER TENIR EL 100%. PASSA DE 35 A 40 ANYS SITUACIÓ ACTUAL 15 anys: 50% pensió 26 anys: 82% pensió 16 anys: 53% pensió 27 anys: 84% pensió 17 anys: 56% pensió 28 anys: 86% pensió 18 anys: 59% pensió 29 anys: 88% pensió 19 anys: 62% pensió 30 anys: 90% pensió 20 anys: 65% pensió 31 anys: 92% pensió 21 anys: 68% pensió 32 anys: 94% pensió 22 anys: 71% pensió 33 anys: 96% pensió 23 anys: 74% pensió 34 anys: 98% pensió 24 anys: 77% pensió 35 anys: 100% pensió 25 anys: 80% pensió AFECTARÀ A TOTES LES ALTRES SITUACIONS MENORS DE 35 ANYS, PERDENT TOTHOM UN 10% DE LA PRESTACIÓ!

 10. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:JUBILACIÓ 3. PASSAR DE 15 A 20 ANYS PEL CÀLCUL BR (Base Reguladora) mesura que les estadístiques de la pròpia Seguretat Social calculen que reduirà un 8,3% les prestacions finals

 11. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA: COM AFECTARÀ ELS CANVIS EN LA JUBILACIÓ A ALTRES PRESTACIONS? - SUBSIDI D’ATUR DE MAJORS DE 52 ANYS SI CANVIA LA JUBILACIÓ ALS 67 ANYS, SERÀ UN SUBSIDI DE MAJORS DE 54-55 ANYS? - JUBILACIÓ PARCIAL ELS JUBILATS PARCIALS HAURAN DE TREBALLAR FINS ALS 67 ANYS? S’INICIARÀ LA POSSIBILITAT ALS 62 ANYS?

 12. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:VIDUITAT NOMÉS DEPENDÈNCIA ECONÒMICA PROGRESSIVA ELIMINACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE VIDUITAT PER A GRAN PART DE LA POBLACIÓ AUGMENT DE LES PRESTACIONS MÍNIMES I DELS DE MAJORS DE 65 ANYS PER ENCOBRIR LES PRIMERES MESURES

 13. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:INVALIDESA i IT NOUS CÀLCULS DE LA BASE REGULADORA 2. DE FACTO A TRAVÉS DE DIRECTRIUS DE L'ICAM I ELS “INCENTIUS” ALS METGES DE CAPCELERA

 14. MESURES QUE ES PROPOSEN PER A LA REFORMA:RECÀRREC PER MANCA DE MESURES DE SEGURETAT POSSIBLE ELIMINACIÓ O REDUCCIÓ les revistes i articles de l’INSS i el Ministeri insisteixen en que és una sanció “única” a Europa

 15. DADESCONTEXT ACTUAL 71,75% dels pensionistes obté nòmines per sota dels mil euros el 58,5% percep nòmines inferiors a 600 euros la pensió mitjana contributiva en l'Estat espanyol és només el 68% de la mitjana de l'UE-15 La despesa en pensions a l'Estat Espanyol és del 9% del PIB, a la UE 12%. La despesa per càpita és de 995€, la més baixa de la UE15, lluny dels 2.785 de França

 16. CONSEQÜÈNCIES MÉS PENSIONS A MÍNIMS (Les quanties mínimes més freqüents estan en els 557,5€ i 725,2€, per a jubilació, i 587,8€, per viduïtat) MÉS PERSONES SENSE DRET A PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA REDUCCIÓ PRESTACIÓ JUBILACIÓ ENTRE UN 20%-30% REDUCCIÓ PRESTACIÓ DE VIDUÏTAT, INVALIDESA I INCAPACITAT TEMPORAL ELS COL·LECTIUS MÉS AFECTATS SERAN LES DONES, I ELS PRECARIS EN GENERAL En definitiva, per a la majoria de la població significa treballar més anys per percebre menys prestacions!!