1 / 25

Oppiminen, verkostoituminen, sosiaalinen pääoma

Oppiminen, verkostoituminen, sosiaalinen pääoma. Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö. Vesa Harmaakorpi. Oppimiskyvykkyys.

flint
Télécharger la présentation

Oppiminen, verkostoituminen, sosiaalinen pääoma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oppiminen, verkostoituminen, sosiaalinen pääoma Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Vesa Harmaakorpi

 2. Oppimiskyvykkyys • Kyvykkyys luoda ja hallita tietämystä kollektiivisessa, vuorovaikutteisessa ja kumulatiivisessa prosessissa, joka johtaa uusiin resursseihin, kompetensseihin ja taitoihin Vesa Harmaakorpi

 3. Tiedon tuotannon kaksi tyyppiä • Moodi 1:n tiedontuotantoprosessi perustuu yhden tieteenalan sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Sitä kuvaa tiedonintressin homogenisuus ja sisällöltään pääasiassa kognitiivista. • Moodi 2:n tiedontuotantoprosessi on puolestaan heterogeenista ja monitieteistä sekä tapahtuu usein käytännönläheisesti tavallisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa konteksteissa. Vesa Harmaakorpi

 4. Erilaisia tiedon tyyppejä • Hiljainen tieto • Koodattu tieto • Tahmea (sticky) tieto Vesa Harmaakorpi

 5. SECI/ba malli Hiljainen tieto Hiljainen tieto Oroginating ba Sosialisaatio Interacting ba Ulkoistaminen Hiljainen tieto Koodattu tieto Koodattu tieto Hiljainen tieto Cyber ba Yhdistäminen Exercising ba Sisäistäminen Koodattu tieto Koodattu tieto Vesa Harmaakorpi

 6. Kostiaisen malli Vesa Harmaakorpi

 7. Sumea, piilevä (self-transcending) tieto • Self-transcending knowledge is tacit knowledge prior to its embodiment. It is the ability to sense the presence of potential, to see see what does not yet exist. It is characteristically future oriented knowledge. Vesa Harmaakorpi

 8. Tietopääoma • Knowledge assets (experimental, conceptual, systemic, routine) are the inputs, outputs and moderating factors of knowledge creation and management. They need to be build and used internally in order for their full value to be realised, as they cannot be readily bought and sold. Vesa Harmaakorpi

 9. Tietovisio • Knowledge vision gives a direction to the knowledge creating process and knowledge created in it by asking: • What are we? • What should we create? • How can we do it? • Why are we doing this? • Where are we going? Vesa Harmaakorpi

 10. Informaation laatu • Even if the knowledge creation and management system were correctly built, poor information quality would destroy the collective learning process in the innovation network. • Football metafora Vesa Harmaakorpi

 11. Informaation laatu Informaation laatu Sumea tieto Sumea tieto Hiljainen tieto Hiljainen tieto Potentialisointi Visualisointi Tulevaisuus- tiedon areena Mielikuvituksen areena Hiljainen tieto Sisäistäminen Tietämys- Sosialisaatio Hiljainen tieto Informaation laatu Informaation laatu Tietämys visio Toteuttava areena Alulle paneva areena Hiljainen tieto Koodattu tieto pääoma Yhdistäminen Ulkoistaminen Järjestävä areena Vuorovaikutuksen areena Hiljainen tieto Koodattu tieto Koodattu tieto Koodattu tieto Informaation laatu Informaation laatu Reikäleipämalli Vesa Harmaakorpi

 12. Verkostoitumiskyvykkyys • Kyvykkyys rakentaa vuorovaikutteisia verkostoja joissa on kontekstisidonnaista luovaa sosiaalista pääomaa, jolla pystytään hyödyntämään tehokkaasti verkostoissa olevia resurssikonfiguraatiota Vesa Harmaakorpi

 13. Verkostoyhteiskunta • Castells 1996 • Virtojen tila • Globaali ja paikallinen verkostoituminen Vesa Harmaakorpi

 14. Verkostojen ”voima” • Byrokratia vs. markkinat • Organisational & market failures • System failures? Transaktiokustannukset • Erikoistuminen • To make or to buy? • Partnershipit Vesa Harmaakorpi

 15. Transaktiokustannukset • Asiakkaan tai yhteistyökumppanin löytämiseen menevästä kulusta • Uuden suhteen luomisesta syntyvästä kulusta • Uuden tai muuttuvan toiminnan sopimiseen menevästä kulusta • Toiminnan valvontaan menevästä kulusta • Toiminnan koordinointiin menevästä kulusta • Suhteen tai sopimuksen ylläpitoon menevästä kulusta • Kustannuksesta, jolla varmistetaan että toinen osapuoli ei pääse hyödyntämään opportunistisesti tietoaan hyvästä neuvotteluasemasta (Williamson, 1975: 120) Vesa Harmaakorpi

 16. Kilpailutus vs. partnership Vesa Harmaakorpi

 17. Sosiaalinen pääoma • Kun taloudellinen pääoma on ihmisten pankkitileillä ja henkinen pääoma heidän päissään, on sosiaalinen pääoma heidän välisissä suhdeverkostoissaan • “refers to features of social organisation, such as trust, norms and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating co-ordinated actions” (Putnam, 1993: 167). Vesa Harmaakorpi

 18. Sosiaalinen pääoma resurssina • Ei ole olemassa yleispätevää sosiaalista pääomaa • Sosiaalinen pääoma on aina kontekstisidonnaista • Sosiaalinen pääoma on sekä yksilön että yhteisön omaisuutta • Sosiaalinen pääoma on resurssi • Maine? • Sosiaalisen pääoman “vääristymät” Vesa Harmaakorpi

 19. Sosiaalinen pääoma vs. luovuus • Floridan mukaan sosiaalinen pääoma on luovuutta tukahduttavaa • Käsitys johtuu Putnamilaisen sosiaalisen pääoman luonteesta • Jacobsilainen sosiaalinen pääoma Vesa Harmaakorpi

 20. Social capital Jane Jacobs Robert Putnam neighbourhood networks diversity and casual public contact qualitative city districts to promote creativity, entre- preneurship and innovation optimistic to contribute to diversity features of social organisation, such as trust, norms and networks emphasis on homogenous elements mainly quantitative nations and regions to lower transaction costs and facilitate co-ordination pessimistic to bring about a Great Awakening definition character of relationships research method scale level economic function futuristic view policy implication Putnam vs. Jacobs Vesa Harmaakorpi

 21. Sitova ja silloittava sosiaalinen pääoma • Sitova sosiaalinen pääoma vahvistaa läheisten yhteisöjen luottamusta ym. • Silloittava sosiaalinen pääoma luo yhteyksiä eri ryhmien välille • Sitovassa sosiaalisessa pääomassa on vaarana sulkeutuneisuus • Silloittavaa sosiaalista pääomaa pidetään innovatiivisuuden kannalta arvokkaampana, koska se luo uusia mahdollisuuksia Vesa Harmaakorpi

 22. Heikot linkit ja rakenteelliset aukot • Granovetterin (1973) vahvat ja heikot linkit – the strength of weak ties • Burtin (1992) rakenteelliset aukot • Informaation asymmetria – information brokerage - välittäjäorganisaatiot • Asiantuntijuuden ja tiedonintressien yhdistäminen • Informaation laatu • Absorptiokyky!!! Vesa Harmaakorpi

 23. Luova jännite • Paradoksit ja mielipide-erot ovat kehittämisprossien ajuri – verkostoissa tarvitaan luovaa jännitettä (Sotarauta, 2001) • Erilaisuuden sietäminen sekä sopiva sekoitus sitovaa ja silloittavaa sosiaalista pääomaa aikaansaavat luovan sosiaalisen pääoman muodostumisen Vesa Harmaakorpi

 24. von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen… Informaatio Bio Nano Ympäristö Muotoilu jne. Metalli Vesa Harmaakorpi

 25. Luova sosiaalinen pääoma • Kontekstisidonnainen sosiaalinen resurssi • Sekoitus sitovaa ja silloittavaa sosiaalista pääomaa • Edistää heikkojen linkkien ja rakenteellisten aukkojen hyödyntämistä • Sallii luovaa jännitettä • Tukee tarvittavaa sosio-institutionaalista muutosta Vesa Harmaakorpi

More Related