PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) - PowerPoint PPT Presentation

program intervensi lima langkah pill n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

play fullscreen
1 / 25
PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)
8386 Views
Download Presentation
florence-vance
Download Presentation

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

 2. Bidang Keutamaan Dalam Pelan Intervensi PMR dan SPM Rasional MempertingkatkualitidanperatussubjekkritikalbidangBahasa : Contoh :BahasaMelayudanBahasaInggeris Bahasa Melayu di sekolah pelbagai kaumBahasa Inggeris di kebanyakan sekolah MempertingkatkualitidanperatussubjekkritikalbidangSains & Matematik: Contoh :SubjekSainsTulen Merentas kebanyakan sekolah MempertingkatkualitidanperatussubjekkritikalbidangSainsKemasyarakatan : Contoh : Sejarah Merentas kebanyakan sekolah MempertingkatkualitidanperatussubjekkritikalbidangTeknologi / Vokasional : Contoh : Perdagangan Merentas kebanyakan sekolah Mempertingkatkehadiranmurid Keutamaan kepada sekolah luar bandar Mengawalmasa guru beradadisekolah Merentas kebanyakan sekolah Mempertingkatkualiti guru Merentas kebanyakan sekolah Mempertingkatdisiplinmurid Merentas kebanyakan sekolah

 3. Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima Langkah (PILL) Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti kelas / murid sasaran 1 2 3 4 5 • Kenal pasti kelas / murid bermasalah yang perlu diberi keutamaan • Senarai disokong dengan data/KPI • Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut? • Senaraikan cadangan-cadangan untuk menangani punca masalah yang hendak ditangani • Bincangkan amalan terbaik di sekolah/ daerah/negeri • Buat prioriti terhadap intervensi yang disenaraikan – adakah ia mudah dilaksana, adakan ia berimpak tinggi? • Buat pelan tindakan dengan terperinci • Nyatakan guru bertanggungjawab dan tarikh pelaksanaan Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain

 4. ContohFokus : Mempertingkatkualitidanperatus lulusBahasaMelayu Mengenal pasti kumpulan sasaran 1 Langkah 1 : Tentukan / Kenal pasti kumpulan sasaran dengan tepat • Kelas / Muridmanakah yang menghadapimasalah? • Siapa yang menghadapimasalah/isuberkaitan? • Apakahmaklumatdan data yang menyokong? • Berapakelas / muridingindiberifokus? Kemampuan? • Pastikankumpulansasaranadalahbetul

 5. Rujuk kepada senarai kelas / murid sasaran Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuatprioritiintervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan • Kenapa prestasi mereka begitu? • Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu? • Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut? • Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru berkaitan isu berkaitan? • Adakah itu punca sebenar? Alat-alat : Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H, Cause & Effect dan lain-lain Terokai segala kemungkinan

 6. Mengapa pendidikan kita tidak cemerlang?

 7. Kenapa murid kita begitu seronok bila sekolah cuti? Kenapa mereka tidak seronok untuk ke sekolah? Bagaimana suasana di dalam bilik darjah? Bagaimana keadaan PdP di dalam kelas?

 8. Mengapa ibubapa perlu menghantar anak ke kelas tuisyen?

 9. Mengapa murid kita ponteng sekolah? Di mana mereka bila tiada di sekolah?Mengapa mereka stress di sekolah?

 10. 1. Mengapa prestasi akademik sekolah rendah?2. Mengapa pencapaian murid rendah?3. Mengapa prestasi mata pelajaran …… rendah?4. Mengapa murid tidak menjawab soalan?5. Mengapa murid tidur semasa peperiksaan?6. Mengapa………?7. Mengapa……….?

 11. ROOT CAUSE ANALYSIS – MENGENAL PASTI PUNCA MASALAH

 12. “What do struggling schools report?” Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuatprioritiintervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 1 Latar belakang keluarga kurang menekankan pendidikan 2 Masalah pengangkutan ke sekolah 3 CONTOH Murid kurang motivasi atau tidak berminat untuk bersekolah Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama

 13. Di mana masalahnya…..

 14. “What do struggling students say?” “Why they cannot perform as expected” Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuatprioritiintervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 CONTOH 1 Kualiti pengajaran kurang memuaskan 2 Kemahiran asas murid lemah 3 Persekitaran sekolah kurang menyokong PdP Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama

 15. Lihat punca masalah dengan jujur

 16. Rujuk kepada punca masalah Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang diberi keutamaan • Buat sumbang saran. • Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu? • Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya. • Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan? • Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan dengan sedikit penambahbaikan? • Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua cadangan. Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita

 17. Menyelesaikanmasalah…….

 18. Menyelesaikan masalah…….

 19. Program peningkatan akademik

 20. Rujuk kepada punca masalah Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 Senaraikan cadangan intervensi untuk menangani punca masalah yang dihadapi • Kolaborasi dengan pemimpin masyarakat • Program guru penyayang • Asrama desa • Kaunseling kepada ibu bapa / penjaga • Mendapatkan sokongan politik • Kunjungan ke rumah • Pengangkutan murid CONTOH Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita

 21. Kehadiran murid Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 • Impak • Program Guru penyayang • Asrama desa • Pengangkutan murid • Kolaboratif dengan pemimpin masyarakat • Kunjungan ke rumah • Mendapatkan sokongan politik • Kaunseling penjaga CONTOH • Mudah untuk dilaksana

 22. Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan Pelan Tindakan Mengenal pasti sekolah sasaran 1 2 3 4 5 • Sediakanpelantindakan yang terperinciuntuksetiapkeutamaandanpuncamasalah • Apa yang perludilaksanakan? • Siapakan yang akanmelaksanakannnya (pegawaibertanggungjawab) • Tarikhmuladanakhirpelaksanaansesuatuaktiviti • Buatcarta Gantt Rujuk template excel

 23. Contoh Intervensi: Kehadiran murid Understand root causes List interventions Prioritise interventions Create action plan Identify target schools 1 2 3 4 5 • 15 schools within district identified that have particularly low student attendance rates • 3 root causes were identified: • Inaccessibi-lity of school • Family background • Lack of student motivation or interest • 7+ actions determined to directly address the root causes • 3 prioritised actions for implementation • Guru Penyayang programme • Village leader support • House visits • Action plan created with single owners and deadlines assigned

 24. Terima Kasih AkademikTunggakKecemerlanganSekolah