1 / 34

Základy prvej pomoci

Základy prvej pomoci. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM. MUDr. Martin Fischer MUDr. Miroslav Šulaj, PhD. MUDr.Stanislava Richterová,PhD. KAIM JLF UK a UNM. Prednosta: prof . MUDr. B . S ániová, PhD. Vedecký pracovník: prof. MUDr. M. Drobný, DrSc.

frederica
Télécharger la présentation

Základy prvej pomoci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základy prvej pomoci Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM MUDr. Martin Fischer MUDr. Miroslav Šulaj, PhD. MUDr.Stanislava Richterová,PhD.

 2. KAIM JLF UK a UNM • Prednosta:prof. MUDr. B. Sániová, PhD. • Vedecký pracovník: prof. MUDr. M. Drobný, DrSc. • Odborný asistent: MUDr. S. Richterová, PhD. • Odborný asistent: MUDr. M. M. S. Šulaj, PhD. • Interný doktorand: MUDr. Martin Fischer MUDr. Leona Labanczová

 3. Všeobecné lekárstvo 1.ročník - Základy prvej pomoci 5.ročník - Urgentná medicína - Anestéziológia a intenzívna medicína Zubné lekárstvo 1.ročník - Základy prvej pomoci + VL výučba v anglickom jazyku Ošetrovateľstvo a nelekárske zdravotnícke odbory 1.ročník - Prvá pomoc 3.ročník - Anestéziológia, anestézia, resuscitácia Pedagogická činnosť

 4. KAIM – Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny • 85 zamestnancov • Posteľová časť: 10 lôžok • Anestézia: 35 lekárov • Ambulancia predanestetických vyšetrení

 5. Posteľová časť Primár oddelenia 2-3 lekári v príprave na atestáciu stredný zdravotnícky personál sanitár kozmetičky podlahových krytín Resuscitačný tím MFN Ak ešte neprišiel váš čas, ani lekár vás nedokáže zabiť. Murphy

 6. Anestetická časť Primár oddelenia 25 lekárov anestetické sestry anestézia pre chirurgické disciplíny anestézia pre bolestivé diagnostické výkony anestéziologický dozor (stand by)

 7. Oznamy, handouty www.jfmed.uniba.sk • Kliniky a Ústavy v MFN • Chirurgické disciplíny • Klinika anesteziologie a intenzívnej medicíny • Pre študentov

 8. Témy praktických cvičení 1. Hlavné zásady pri poskytovaní prvej pomoci. Reťaz života. 2. Základné život zachraňujúce úkony (záklon hlavy, prvá pomoc pri dusení sa cudzím telesom, stabilizovaná poloha). 3. BLS – Basic Life Support – laická resuscitácia I. Ako použiť AED (Automatický Externý Defibrilátor) 4. BLS – Basic Life Support – laická resuscitácia II. Ako použiť AED (Automatický Externý Defibrilátor) – priebežná kontrola štúdia

 9. Témy praktických cvičení 5. Prvá pomoc pri traumatických život ohrozujúcich stavoch (krvácanie, zlomeniny, amputácie, popáleniny, pohryznutia, uštipnutia, topenie sa) 6. Prvá pomoc pri netraumatických život ohrozujúcich stavoch (kardiálne, pľúcne, intoxikácie, anafylaxia, záchvaty). Náhly pôrod. 7.Opakovanie, zápočtový test. S K Ú Š K A !

 10. Základné termíny Anestézia - grécke „an aisthetos“ = bez vnímania Narkóza - grécke „narcosis“ = hlboký spánok, bezvedomie Anestéziológia - veda o anestézii Asklepiova palica

 11. Drakunkulóza - vlasovec

 12. Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, alebo liečenie, ktoré sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred príchodom sanitky alebo lekára Definícia

 13. Ciele prvej pomoci Prvá pomoc: 1. Na záchranu života 2. Na zabránenie zhoršenia stavu 3. Na urýchlenie zotavenia

 14. Prvá pomoc Každý človek, bez ohľadu na vzdelanie a povolanie je povinný podať prvú pomoc v rámci svojich možností a schopností, tak aby neohrozil vlastné zdravie a život ďalších ľudí.

 15. Trestný zákon 300/2005 Z. z. Neposkytnutie pomoci § 177 (1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 16. Trestný zákon 300/2005 Z. z. Neposkytnutie pomoci § 177(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 17. Trestný zákon 300/2005 Z. z. Neposkytnutie pomoci § 178 Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 18. Rozdelenie prvej pomoci 1. technická – odstránenie vonkajších fyzikálnych a chem. príčin, ktoré primárne spôsobili poruchu zdravia, alebo ktoré zhoršujú stav postihnutej osoby 2. zdravotnícka– súbor opatrení, ktoré cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia alebo postihnutia

 19. Predlekárska prvá pomoc - svojpomoc – postihnutý sa ošetruje sám - vzájomná pomoc – pomáha ďalšia neškolená osoba - základná prvá pomoc – poskytuje školený pracovník - vyššia prvá pomoc – poskytuje zdravotník so stredným stupňom vzdelania Lekárska prvá pomoc - základná lekárska prvá pomoc - odborná lekárska prvá pomoc

 20. Bezpečnosť Riziko ohrozenia vášho života, života postihnutého a okolostojacich treba znížiť na minimum a dať pozor aby neprišlo k ďalším nehodám Dopravná nehoda - požiadať okolostojacich aby riadili dopravu - prevencia vzniku požiaru ak z vozidla vyteká benzín - vypnúť zapaľovanie Únik plynu a jedovatých výparov - izolovať zdroj, vetrať Styk poraneného s elektrickým prúdom - prerušiť prúd Požiar – premiestniť postihnutého do bezpečia

 21. Určenie priorít Zistiť stav postihnutého treba sa opýtať, čo sa stalo Podľa odpovede zistíte po čom máte pátrať. PRVOTNÉ VYŠETRENIE vedomie voľnosť dýchacích ciest VITÁLNE FUNKCIE prítomnosť pulzu

 22. Všeobecné zásady poskytovania PP • Zistiť, čo sa stalo • Myslieť na hroziace nebezpečenstvo • Konať podľa danej situácie

 23. Vyšetrenie postihnutého a určenie diagnózy Celkové vyšetrenie treba urobiť rýchlo, aby sa včas zistili všetky poranenia ohrozujúce život bez ohľadu na to, či je postihnutý pri vedomí alebo bezvedomí

 24. DRUHOTNÉ VYŠETRENIE Postihnutého skontrolujeme od hlavy po päty. Rozhovor + vyšetrenie Zisťujeme, či nemá nejaké: • krvácanie • popáleniny • zlomeniny • opuchy • deformácie • varovné známky ........

 25. Postup poskytovania prvej pomoci Záchranca (či je laikom alebo zdravotníkom) musí: • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia a života, • zistiť príznaky úrazu alebo ochorenia, • poskytnúť neodkladnú prvú pomoc, • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého do rúk zdravotníckeho pracovníka s rovnakou alebo vyššou kvalifikáciou.

 26. S postihnutým hýbte čo najmenej aby sa poranenia nezhoršili • Vyšetrovať začnite od hlavy a systematicky pokračujte k nohám • Používajte všetky svoje zmysly • Poranenú stranu tela porovnávajte so zdravou stranou. Pre presnejšie určenie diagnózy by ste sa mali pokúsiť o dôkladnejšie vyšetrenie

 27. Anamnéza úplný opis toho, ako došlo k nehode alebo ako vzniklo ochorenie. Údaje môžu napovedať o tom o aké poranenie ide, alebo prezradí existujúcu chorobu • Subjektívne príznaky – bolesti, nevoľnosť, závraty, pocity chladu alebo tepla, smäd, svalová slabosť, strata citlivosti • Objektívne príznaky – krvácanie, opuchliny, rany, deformácie, zvýšená teplota, nepravidelný pulz...

 28. Reťaz prežitia (ILCOR) pri KVS ochoreniach Včasné zistenie varovných príznakov Skoré privolanie ZZS (tel.155, tel. 112) Včasná KPR na získanie času (do 4 min) Včasná defibrilácia na zvrátenie fibrilácie (do 8 min) Skorá poresuscitačná liečba

 29. REŤAZ PREŽITIA 4. kroky • Včasný prístup • Diagnóza zastavania obehu, privolanie pomoci, výjazd ZZS • Včasná KPR • Prvý svedok - KPR, aktivizácia záchranného systému • Včasná defibrilácia • Optimálne do 8-10 min / prežije 45% postihnutých/ • Včasná rozšírená KPR a poresuscitačná starostlivosť • Lekár posádky RLP, zdravotnícke zariadenie

 30. Záchranná reťaz • Okamžité opatrenia = poskytnutie PP pri stavoch ohrozujúcich život • Privolanie špecializovanej pomoci • Poskytnutie PP pri ostatných poraneniach a stavoch • Liečba a prevoz do nemocnice ZZS • Definitívne ošetrenie v zdravotníckom zariadení

 31. ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCE ÚKONY • OŽIVOVANIE • Zastavenie krvácania • Bočná stabilizovaná poloha • Protišokové opatrenia 5T

 32. Ďakujem za pozornosť

More Related