Download
uniwersytet ekonomiczny w poznaniu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 2. Historia Uczelni • Kadra/władze • Zasady naboru • Wykaz wydziałów i kierunków • Wymiana zagraniczna • Galeria

 3. Historia UEP W 1926 roku została utworzona Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu. Status akademii Uczelnia uzyskała w 1938 roku przyjmując nazwę Akademia Handlowa. W roku 1950 Uczelnia została upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1974 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną. Rozwój szkolnictwa wyższego spowodował, iż w 2006 roku rozpoczęto starania o przyznanie Uczelni miana uniwersytetu z przymiotnikiem. Tym samym w grudniu 2008 roku Akademia Ekonomiczna w Poznaniu stała się Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

 4. Władze UEP PROREKTORZY REKTOR Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. Finansów i Rozwoju dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP  prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

 5. Kadra UEP • Kadra naukowo-dydaktyczna tworzona przez autorytety świata ekonomii i biznesu. • Uniwersytet zatrudnia blisko 550 pracowników naukowych w tym ok. 130 profesorów. • Pracownicy UEP zasiadają w znanych gremiach, doradzają podmiotom biznesu, państwa i struktur UE, wykładają za granicą, realizują badania naukowe i ekspertyzy (w tym o zasięgu międzynarodowym)

 6. Zasady rekrutacji • Rejestracja • Przedmioty kwalifikacyjne • Punktacja

 7. 1) Rejestracja Zgłoszenia na wybrany wydział i kierunek odbywają się drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej Uczelni. Przy kilku zgłoszeniach obowiązuje odrębna aplikacja na każdy z wybranych wydziałów i kierunków. Formularze dla studiów dostępne będą pod adresem http://www.ue.poznan.pl/pag/i/9500.php Po rejestracji na adres e-mail podany w formularzu kandydat otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Numer rachunku bankowego podany jest na blankiecie wpłaty załączonym w części "płatności" w formularzu zgłoszeniowym.

 8. 2) Przedmioty kwalifikacyjne O kwalifikacji do przyjęcia na studia przesądza miejsce na liście rankingowej. Na studia stacjonarne lista sporządzana jest na podstawie punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub z rozmowy kwalifikacyjnej ("stara matura"), z dwóch albo trzech przedmiotów kwalifikacyjnych obowiązujących na dany wydział i kierunek UEP. Przy przyjęciach na zaoczne studia niestacjonarne brane są pod uwagę oceny uzystkane w ramach "starej matury" (najwyższa z ocen) albo punktacja procentowa uzyskane na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych. Przy przyjęciach na wieczorowe studia niestacjonarne brana jest pod uwagę liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne lub punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

 9. 3) Punktacja "Nowa matura"Z postępowania kwalifikacyjnego obejmującego punktację z przedmiotów kwalifikacyjnych na UEP można uzyskać maksymalnie 300 pkt. albo 200 pkt. (kierunek Polityka społeczna na Wydziale Ekonomii).Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ustala się  w następujący sposób:(liczba punktów na poziomie rozszerzonym + 100) : 2Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym ustala się  w następujący sposób:(liczba punktów na poziomie podstawowym + 40) : 2Liczbę punktów rankingowych z egzaminu maturalnego z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych ustala się w następujący sposób:(1,2 x liczba punktów na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2 "Stara matura"Z postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 300 punktów (200 pkt. w przypadku kierunku Polityka społeczna na Wydziale Ekonomii): po 100 pkt. z każdego przedmiotu z danej grupy przedmiotów kwalifikacyjnych.

 10. Oferta dydaktyczna UEP Na Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzone są:  - studia stacjonarne pierwszego stopnia  - studia niestacjonarne pierwszego stopnia - studia stacjonarne drugiego stopnia  - studia niestacjonarne drugiego stopnia - studia trzeciego stopnia - Doctoral Seminars in English - studia podyplomowe - Master of Business Administration (MBA)

 11. Kierunki i specjalności studiów I stopnia

 12. Wydział Ekonomii • Specjalności kierunku Ekonomia: • - biznes w gospodarce i administracji • - ekonomia globalna i menedżerska • - ekonomiczno-socjologiczna • - ekonomika pracy i zarządzanie kadrami • - polityka i gospodarka żywnościowa • - publicystyka ekonomiczna i public relations • - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji • - strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej • Economics and Finance of Business In Global Economy* • *Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

 13. Wydział Ekonomii Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - bankowość - finanse, audyt i podatki - rachunkowość i skarbowość - ubezpieczenia gospodarcze - zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych Specjalności kierunku Polityka społeczna: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Kierunek: Prawno ekonomiczny (studia jednolite magisterskie)*** ***Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 14. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Kierunek Gospodarka turystyczna Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze: - biznes międzynarodowy - logistyka międzynarodowa - studia europejskie - International Business* *Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

 15. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria: - analityka gospodarcza - elektroniczny biznes* - informatyka w gospodarce i administracji - inżynieria finansowa - E-business** *Specjalność , na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne. **Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

 16. Wydział Towaroznawstwa Kierunek Ekologia produktów*** Specjalności kierunku Towaroznawstwo: - ekologia produktów - menedżer produktu - zarządzanie jakością - kształtowanie jakości produktów przemysłowych - kształtowanie jakości produktów spożywczych - Quality of Products* Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji *Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne. ***Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 17. Wydział Zarządzania Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - analiza rynku usług finansowych - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - finanse samorządów terytorialnych - inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna: - administracja i gospodarka samorządowa - rozwój miast i regionów

 18. Wydział Zarządzania Specjalności kierunku Zarządzanie: - handel i marketing - komunikacja w biznesie - konsulting gospodarczy - logistyka krajowa i międzynarodowa - organizacja i zarządzanie w biznesie - przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwami - zarządzanie usługami - zarządzanie zasobami ludzkimi - Business Management* *Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

 19. Kierunki i specjalności studiów II stopnia

 20. Wydział Ekonomii Specjalności kierunku Ekonomia: - biznes w gospodarce żywnościowej - ekonomia globalna i menedżerska - ekonomiczno-socjologiczna - ekonomika pracy i zarządzanie kadrami - polityka i gospodarka żywnościowa - publicystyka ekonomiczna i public relations - przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji - strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej

 21. Wydział Ekonomii Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - bankowość - finanse, audyt i podatki - rachunkowość i skarbowość - ubezpieczenia gospodarcze - zarządzanie finansami prywatnymi - zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych Specjalności kierunku Polityka społeczna: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna

 22. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Kierunek Gospodarka turystyczna Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze: - biznes międzynarodowy - logistyka międzynarodowa - studia europejskie - International Business* *Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

 23. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Kierunek Ekonofizyka** Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria: - cybernetyka ekonomiczna - elektroniczny biznes* - informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania - informatyka w gospodarce i administracji - inżynieria finansowa Kierunek Techniczne zastosowania Internetu – kierunek międzyuczelniany *Specjalność , na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne. **Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 24. Wydział Towaroznawstwa Kierunek Ekologia produktów** Specjalności kierunku Towaroznawstwo: - ekologia produktów - menedżer produktu - zarządzanie jakością - kształtowanie jakości produktów przemysłowych - kształtowanie jakości produktów spożywczych - menedżer produktów kosmetycznych Specjalności kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji: - zarządzanie i inżynieria produkcji żywności - zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej - zarządzanie jakością produktów **Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 25. Wydział Zarządzania Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość: - analiza rynku usług finansowych - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - finanse samorządów terytorialnych - inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna: - administracja i gospodarka samorządowa - rozwój miast i regionów

 26. Wydział Zarządzania Specjalności kierunku Zarządzanie: - handel i marketing - komunikacja w biznesie - konsulting gospodarczy - logistyka krajowa i międzynarodowa - organizacja i zarządzanie w biznesie - przedsiębiorczość w małej i średniej firmie - przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwami - zarządzanie usługami - zarządzanie zasobami ludzkimi

 27. Wymiana zagraniczna • Szeroka współpraca międzynarodowa – ponad 110 uczelni z Europy, Azji, USA • Europejski system rozliczania studiów (ECTS)- międzynarodowa ścieżka studiów dla studentów UEP • Programy wymian międzynarodowych : SOCRATES Erasmus (rozszerzona Karta - extended Erasmus University Charter), umowy bilateralne, prestiżowe umowy o podwójnych dyplomach z University of Exeter (Wielka Brytania), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy) oraz ESCP-EAP European School of Management (z siedzibami w Paryżu, Londynie, Madrycie i Berlinie) • Specjalności i wykłady w językach obcych, studia doktoranckie w j. angielskim

 28. Dziękujemy za uwagę! ue.poznan.pl