1 / 11

Funderingsproblematiek in Nederland Het voorkomen van wateroverlast is onze nationale trots!

0. Funderingsproblematiek in Nederland Het voorkomen van wateroverlast is onze nationale trots! Waarom zo weinig aandacht voor wateronderlast ? Wateronderlast wordt veroorzaakt in het openbaar gebied eigenaren van woningen hebben hier geen enkele invloed op,

gamada
Télécharger la présentation

Funderingsproblematiek in Nederland Het voorkomen van wateroverlast is onze nationale trots!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 0 Funderingsproblematiek in Nederland Het voorkomen van wateroverlast is onze nationale trots! Waarom zo weinig aandacht voor wateronderlast? Wateronderlast wordt veroorzaakt in het openbaar gebied eigenaren van woningen hebben hier geen enkele invloed op, maar worden wel geconfronteerd met de gevolgen. Ing. Ad van Wensen Voorzitter :Stichting Platform Fundering Nederland Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek Dordrecht en Rotterdam Cursusleider funderingsproblematiek PAO TU-Delft samen met ing. Andre Opstal (adviseur Prof. Ir. F v Tol)

 2. Oorzaken funderingsproblemen HOOFDOORZAKEN: • Schimmelaantasting (paalrot) )* • Bacteriële aantasting (palenpest) deels)* • Negatieve kleef )* • Bodemdaling (door delfstofwinning en peilverlagingen) )* • Trillingen • Schade door bouwwerkzaamheden en verkeer • Schade door ondergrondse parkeergarages tunnels etc )* • Constructiefouten en overbelasting )* grondwatergerelateerd EN ALE MOGELIJKE COMBINATIES

 3. Funderingshout hoort onder water te staan • Bij de verlening van de bouwvergunning heeft de desbetreffende gemeente het hoogste funderingshout vastgesteld. Rekening houdend met natuurlijke fluctuaties van het grondwater • Minimale grondwaterdekking 10 cm zo mogelijk 20- >30 cm Ook in de zomer

 4. huizen onbewoonbaar

 5. Schimmelaantasting (paalrot) Schimmelaantasting houten palen wordt veroorzaakt door droogstand welke kan ontstaan door: • Lekke drainerende riolen • Te laag afgestelde drainages • Grondwateronttrekkingen • Bouwputbemalingen • Verlaging oppervlaktewater (vaak in belang van de landbouw) Afhankelijk van de dikte van de paal verliest deze in 10-20 jaar zijn draagvermogen. Schimmelaantasting stopt als de houten paal weer onder water staat.

 6. Riolen grootste oorzaak droogstandNa vervanging regelmatig de drainage

 7. Verlaging beheerst waterpeil

 8. Woningen met houten funderingen en funderingen op staal • Maatregelen tegen wateroverlast mogen niet leiden tot wateronderlast

 9. Omvang funderingsschadeen relatie met ondergrond

 10. Sociale gevolgen • Woning wordt minder waard en moeilijk verkoopbaar • Herstel is onmogelijk te financieren omdat herstel met de bouwkundige eenheid uitgevoerd moet worden. • Waarde woning wordt minder dan hypotheek, verkoop kan alleen met restschuld. • Woning daalt onder executiewaarde en bank veilt de woning, bewoners staan op straat. • Men koopt een woning welke later funderingsproblemen blijkt te hebben (informatie door verkoper en/of makelaar achtergehouden) (gemeente geeft geen of onjuiste informatie) • Huisjesmelkers en weigeraars die herstel onmogelijk maken. • Woningen worden niet meer onderhouden, straat verpaupert. • Mensen komen in een negatieve spiraal, worden ziek en komen in de financiële problemen

 11. Wat willen we? • Erkenning van de problematiek • Verplichte opname funderingsparagraaf in koopcontracten. • Landelijk kenniscentrum voor gedupeerden, overheden, bedrijfsleven en (ver)kopers van woningen • Laag btw tarief voor funderingsherstel zowel arbeid als materiaal voor langere termijn. • Wordt ondersteund door Bouwend Nederland • Funderingsfonds • Aanpassen wet en regelgeving om funderingsproblemen te voorkomen. • Wet en regelgeving is gebaseerd op wateroverlast en veel te weinig op wateronderlast. Einde presentatie, meer info op www.platformfundering.nl

More Related