1 / 29

O činnosti Vidieckeho parlamentu na Slovensku

O činnosti Vidieckeho parlamentu na Slovensku. v oblasti podpory rozvoja vidieka, ochrany životného prostredia, ochrany národného dedičstva, rozvoja ľudských zdrojov, zabezpečovania sociálnej inklúzie a udržiavania rovnosti príležitostí. mnohými z týchto aktivít sa zaoberajú

gamada
Télécharger la présentation

O činnosti Vidieckeho parlamentu na Slovensku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. O činnosti Vidieckeho parlamentu na Slovensku

 2. v oblasti podpory rozvoja vidieka, ochrany životného prostredia, ochrany národného dedičstva, rozvoja ľudských zdrojov, zabezpečovania sociálnej inklúzie a udržiavania rovnosti príležitostí.

 3. mnohými z týchto aktivít sa zaoberajú rôzne organizácie, spolky, inštitúcie i jednotlivci. Ich výsledky sa môžu podstatne zlepšiť organizovanou spoluprácou. Za tým účelom sa hľadá spojenectvo so všetkými subjektami, vykonávajúcich akékoľvek aktivity v prospech vidieka, čím sa vytvára sieť VIPA.

 4. S každou organizáciou, ktorá chce pristúpiť do tejto siete, uzatvára OZ VIPA SK partnerskú zmluvu, ktorá presne vymedzuje oblasť a rozsah jej zapojenia do spolupráce v sieti.

 5. Ak je potrebné koordinovať aktivity organizácií zapojených do siete VIPA, zasadne Rada regiónov aby prerokovala spoločný postup v príslušných aktivitách. K významným úlohám Rady regiónov, patrí zabezpečenie podpory celej siete subjektom pôsobiacim na regionálnej úrovni pri ich advokačných aktivitách voči krajským samosprávam a úradom.

 6. Integrovaný rozvoj vidieka • K nutným podmienkam zabezpečenia kvalitného života na vidieku je ekonomický a sociálny rozvoj obcí a mikroregiónov. • Dôležitá je sa hlavne o schopnosť vytvoriť stratégie, využívajúce endogénne zdroje

 7. územia, ktorých tvorba sa uskutoční s čo najširším zapojením občanov, s uplatnením prístupu LEADER, ako najlepšie riešenie riadenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieckych území. Sieť VIPA pritom podporuje zvyšovanie kvalifikácie Miestnych akčných skupín (MAS).

 8. rozvoj odvetví potrebných pre rozvoj vidieka, hlavne služieb,  vidieckej turistiky, ľudových remesiel, výroby tradičných miestnych produktov, zhodnocovania miestnych zdrojov, priameho predaja produktov z fariem, využívania alternatívnych zdrojov energie, spracovania odpadov a pod.

 9. Potrebné je aj zapájanie vidieckych podnikov do partnerskej spolupráce pre rozvoj území, ichspolupráca združovanie za účelom spoločných marketingových aktivít, propagácie a zvyšovania odbytu. Súčasne je potrebné obhajovať záujmy vidieckych podnikateľov a vytváranie priaznivých podmienok pre ich činnosť.

 10. Ochrana životného prostredia Kvalitný život na vidieku si vyžaduje kvalitné životné prostredie. Na udržanie kvalitného životné prostredie nestačia investície do infraštruktúry. Nevyhnutné je aby každý nepretržite myslel na dopad všetkých aktivít na životné prostredie. Z toho vyplýva význam environmentálnej výchovy.

 11. Osveta a environmentálna výchova musí byť orientovaná na také využívanie prírodného bohatstva, ktoré nepoškodzuje vidiecku krajinu a jej ekologickú stabilitu. Musí podporovať snahy o  zlepšovanie stavu životného prostredia a verejnú mienku usmerňovať proti aktivitám, poškodzujúcim životné prostredie.

 12. Len tak dosiahneme, aby ekonomický a sociálny rozvoj bol udržateľný, aby sa uchovali hodnoty vidieckej krajiny a aby nedošlo k vyľudňovaniu vidieka.

 13. Ochrana národného dedičstva Podobne ako v prípade životného prostredia, je nevyhnutné zachovávať tradičné kultúrne hodnoty vidieckych regiónov. Sieť VIPA využíva svoj vplyv a autoritu pre šírenie osvety a povedomia  význame

 14. národného dedičstva pre kvalitu života na vidieku. S tým súvisí aj praktická podpora záujmu ľudí na vidieku o uchovanie kultúrnych pamiatok, pôvodnej architektúry, estetiky vzhľadu a obcí a vidieckeho spôsobu života ako aj účinné opatrenia, aby hospodársky a sociálny rozvoj neohrozil uchovanie kultúrneho dedičstva.

 15. Významné sú aj priame aktivity jednotlivých subjektov siete VIPA, ako sú podpora a realizácia Programu obnovy dediny a organizovanie súťaží o Dedinu roka, o najkrajší chotár SR a pod.

 16. Rovnosť príležitostí O kvalitnom živote na vidieku možno hovoriť len ak sa týka všetkých obyvateľov vidieka. Kvalitný život na vidieku nie je zlučiteľný s existenciou alebo hrozbou sociálnej exklúzie, s nerovnosťou šancí ani s akoukoľvek podobou diskriminácie na základe rasy, pôvodu, pohlavia, veku, orientácie, názorov, politickej príslušnosti a pod.

 17. Preto sieť VIPA musí podporovať sociálne podnikanie, centrá sociálnych služieb, resocializačne programy pre dlhodobo nezamestnaných a  skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, poradenstvo a vzdelávanie pre pracovníkov v oblasti sociálnej ekonomiky.

 18. Zlepšenie postavenia žien v spoločnosti, politike, podnikaní a zamestnaní, úsilie o zjednodušenie administratívy a zlepšenie transparentnosti pri hodnotení a výbere projektov ako aj opatrenia proti znevýhodňovania vidieckych oblastí oproti mestám.

 19. Osveta a vzdelávanie Úspešnosť všetkých aktivít zameraných na kvalitu vidieckeho života závisí od kvalít, pripravenosti, vedomostí, zručností ľudských zdrojov. Preto sieť VIPA propaguje dôležitosť vzdelávania pre úspešnosť rozvojových programov.

 20. Zúčastňuje sa na príprave vzdelávacích aktivít pre celoživotné vzdelávanie vidieckych manažérov, poskytuje poradenstvo, odporúča a zabezpečuje najvhodnejšie vzdelávacie programy,  vzdelávacie inštitúcie, expertov a poradcov a všemožne prispieva k zvyšovaniu úrovne vedomostí a zručností u všetkých aktérov rozvoja vidieka

 21. ADVOKÁCIA – obhajoba záujmov vidieka Záujmy vidieka sú často dotknuté prijímaním opatrení, ktoré nedostatočne rešpektujú potreby vidieka. Často je to spôsobené neznalosťou alebo nepochopením možných dopadov

 22. Opatrenia na vidiecke regióny hoci nezriedka ide o dôsledok pôsobenia iných záujmov alebo záujmových skupín. Vo všetkých týchto prípadoch musí sieť VIPA využiť znalosť problematiky a poznanie situácie k tomu aby presadzovala záujmy vidieka.

 23. Pripomienkovaním pripravovaných právnych predpisov a strategických dokumentov štátnych i samosprávnych orgánov, ex-post hodnotením dopadov ekonomických a sociálnych opatrení štátu (účasť v projekte HESO), obhajovaním vidieckych oblastí, obcí a organizácií, dotknutých opatreniami orgánov verejnej správy alebo dôsledkami nerovnakého zaobchádzania, ak sa obrátia na organizácie siete VIPA.

 24. V prípade potreby sieť VIPA lobuje alebo vyjadruje protesty voči rozhodnutiam poškodzujúcim vidiek a jeho rozvoj, koordinuje spoločné postupy za dodržiavanie zákonov a nariadení, rovnosti príležitostí a za rešpektovanie záujmov vidieka, cez pôsobenie v komisiách a výboroch NR SR a centrálnych štátnych orgánov presadzuje u politikov a ústavných činiteľov riešenia, rešpektujúce záujmy vidieka, cez zástupcov v Monitorovacích výboroch pôsobí proti netransparentnosti a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o európskych fondoch.

 25. Táto advokačná politika musí však byť nestranícka a pritom cieľavedomá a účinná. Úspešnosťou takejto politiky s rešpektovaním zákonov a etických princípov si sieť VIPA sústavne buduje a upevňuje imidž úspešného, nekompromisného, transparentného, čestného a morálneho obhajcu vidieka.

 26. Medzinárodná spolupráca Zapojenie siete VIPA do medzinárodnej spolupráce významne zvyšuje účinnosť a úspešnosť jej aktivít. Prostredníctvom členstva v celoeurópskych organizáciách a sieťach sa zúčastňuje na tvorbe európskej vidieckej politiky. Vykonávanie rôznych funkcií v medzinárodných organizáciách a projektoch,

 27. Partnerské kontakty a študijné pobyty pomáhajú pri organizovaní výmeny skúseností, pri poznávaní úspešných riešení z praxe v iných krajinách a pri získavaní zahraničných partnerov pre rozvojové projekty. • Zahraničná spolupráca a medzinárodné uznávanie VIPA je významným činiteľom budovania priaznivého imidžu celej siete.

 28. Propagačná činnosť je významným činiteľom získavania podpory pre rozvoj vidieka. Šírenie informácií o úspešných výsledkoch podporuje zvyšovanie záujmu o rozvojové aktivity. • Propagácia zvyšuje autoritu Vidieckeho parlamentu a všetkých zložiek siete VIPA a tým sa zvyšuje účinnosť presadzovania ich požiadaviek. Súčasne sa buduje imidž siete VIPA, ako obhajcu záujmov vidieka. Významné je aj informovanie partnerov o oblastiach pomoci a podpory, ktorú im môže sieť VIPA v prípade potreby poskytnúť.

 29. K najvýznamnejším propagačným aktivitám patrí každoročné organizovanie Dní vidieka v NR SR, vytvárajúce aj možnosť priamych rozhovorov členov a partnerov so zákonodarcami.Časopis „Náš vidiek“ a  internetový portál www.vipa.sk pomáha šíriť osvetu a umožňuje členom a partnerom vzájomne komunikovať a propagovať svoje aktivity a výsledky. Pre šírenie informácií o úspešných aktivitách sa využíva aj vydávanie tlačových správ, články v rôznych médiách aj informačné semináre a konferencie.

More Related