Download
semasa audit mqa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

390 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEMASA AUDIT MQA CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

 2. SOALAN 1 • Apakahperasaanandadapatmengikuti PISMP? • Bolehkahgraduan PISMP melanjutkanpelajarankeperingkatijazahlanjutan? • Apakahpandanganandaterhadaptempohkursus PISMP?

 3. SOALAN 2 • Apakahnamaijazah yang akanditerimaolehandaapabilatamatpengajiannanti? • IjazahSarjanaMudaPerguruanDenganKepujian (Sains / PendidikanIslam / PengajianSosial/ BahasaMelayu/ Matematik / PendidikanPemulihan/TESLPendidikanRendah)

 4. SOALAN 3 • Cuba terangkanbagaimanapensyarah-pensyarahandamenyampaikan P&P. • Bagaimanakahcarapenyampaianpensyarahmembantuandamemahamitajuk yang diajar?

 5. SOALAN 4 • Adakahbahansumber P&P mencukupi? • Apakahalternatifjikatidakmencukupi? • Bagaimanakahandamenguruskanbahanpembelajarananda?

 6. SOALAN 5 • Adakahandaberasaselesaberadadidalambilikkuliah?

 7. SOALAN 6 • Bagaimanakahandamendapatmaklumatterkiniberkaitanpengajianandadaripada • Pensyarah? • KUPP? • KU Praktikum? • KJ HEP?

 8. Dasar / PuncaKuasaMelaksanakan PISMP • MinitMesyuaratPengurusan KPM Bil.1/2004 pada 7 Jan 2004 bersetujucadanganpelaksanaan PISMP mulai Jun 2004 • Pelajardikehendakimengikuti PPISMP selama 3 semester di IPG sebelummengikuti PISMP selama 8 semester

 9. NaiktarafMaktabkepadaInstitut • MinitmesyuaratJemaahMenteripada 13 Julai 2005 bersetujusupayamaktab-maktabperguruandinaiktarafkepadainstitutPendidikan Guru dibawahKementerianPelajaranuntukmelaksanakan PISMP

 10. KerangkaKelayakan Malaysia (MQF) • 8 hasilpembelajaran: • Pengetahuandankefahaman • Kemahiranpraktikal • Kemahiransosialdantanggungjawab • Etika, profesionalismedankemanusiaan • Komunikasi, kepimpinan & kemahiranberpasukan • Kaedahsaintifik, pemikirankritikaldankemahiranpenyelesaianmasalah

 11. KerangkaKelayakan Malaysia (MQF) • Pembelajaransepanjanghayat • Kemahiranpengurusandankeusahawanan

 12. Struktur Program • 1 tahunakademik • 2 semester • Setiap semester mengandungi: • 18 minggu • 15 mingguinteraksi • 1 mingguulangkaji • 2 minggupeperiksaan

 13. PrinsipPengiraan Jam Kredit • 1 kredit = 40 notional hours • Kokurikulumdan B.I.G. diperuntukkan 40 jam pembelajaranpelajar (SLT) iaitubersamaan 1 kredit • Amalanprofesional (Praktikum & Internship) diberiperuntukan 2 minggupelaksanaanbersamaan 1 kredit

 14. PrinsipPengiraan Jam Kredit

 15. KomponenKursus • KursusWajib – 23 Kredit (17%) • KursusTeras – 86 Kredit (65%) • PengajianProfesional (27 Kredit) • Major (45 Kredit) • AmalanProfesional (14 Kredit) • KursusElektif – 24 Kredit (18%) • Elektif 1 (12 Kredit) • Elektif 2 (12 Kredit)

 16. PISM Perguruan VS Pendidikan • Perguruan • Mengutamakanpengajaran • Model latihanadalahberasaskanpelaksanaandisekolahuntukmemenuhikeperluansekolah • Termasuk BIG, PBS, Praktikum & Internship • Berpandukan SGM • Kokurikulummenekankan 4K (Kemahiran, Kejurulatihan, Kepegawaian & Kepengelolaan)

 17. PISM Perguruan VS Pendidikan • Pendidikan • Mengutamakanpengetahuanpengajianpendidikan (Educational Studies) • Berorientasikanakademik • Menyediakangraduanuntukpasaranterbuka

 18. PJ sebagaiElektif 1? • DasarSuruhanjayaPerkhidmatanPelajaranmenetapkanbahawasemua guru sekolahrendahberupayauntukmengendalikanaktivitisukandisekolah • Dasar Negara “1 Sukan 1 Murid”