Download
do rudan tem n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOĞRUDAN TEMİN PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOĞRUDAN TEMİN

DOĞRUDAN TEMİN

140 Views Download Presentation
Download Presentation

DOĞRUDAN TEMİN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DOĞRUDAN TEMİN Mehmet Sinan KORALTAN

 2. Hangi Tür İhtiyaçlar Doğrudan Teminle Karşılanabilir? • 1- Sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek ihtiyaçlar. • 2- ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek alımlar. • 3- Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetler. Mehmet Sinan KORALTAN

 3. Hangi Tür İhtiyaçlar Doğrudan Teminle Karşılanabilir? • 4- Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 43.228 Türk Lirasını, diğer idarelerin 14.403Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacakkonaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. • 5- İdarelerin taşınmaz mal alımı veya kiralamaları. Mehmet Sinan KORALTAN

 4. Hangi Tür İhtiyaçlar Doğrudan Teminle Karşılanabilir? • 6- Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Mehmet Sinan KORALTAN

 5. Onay Belgesi Düzenlenmesi Mecburi mi? • Kamu İhale Genel Tebliğinin “22.1.1.4” üncü maddesinde; “Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.” • Denilmek sureti ile, doğrudan teminle yapılacak alımlarda mutlaka onay belgesi düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Mehmet Sinan KORALTAN

 6. Yaklaşık Maliyet Hazırlanmalı mıdır? • Ne Kamu İhale Kanununda, ne uygulama yönetmeliklerinde, ne de Kamu İhale Genel Tebliğinde bu hususta açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. • Diğer taraftan, tek kaynaktan temin edilecek alımlarda kullanılacak standart formlarda (KİK021.0/H ve KİK022.0/M) yaklaşık bedel hazırlanmasına ilişkin açıklamalar yer aldığından dolayı, 22 nci maddenin a,b ve c bentlerine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet hazırlanması zorunlu,diğer bentleri için ise zorunlu değildir. Mehmet Sinan KORALTAN

 7. Şartname ve Sözleşme Düzenlenmeli midir? • Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğindeki hükümler şu şekildedir; • 22.1.1.2. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ileşartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. Mehmet Sinan KORALTAN

 8. Şartname ve Sözleşme Düzenlenmeli midir? • 22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin tamamlanmasının belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olupbir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. • Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Mehmet Sinan KORALTAN

 9. Şartname ve Sözleşme Düzenlenmeli midir? • Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da, yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi, kabulle ilgili bir kısım prosedürler veya kabul sonrası sorumluluklar getirilmesi gibi geçerliliği yazılı kurala ihtiyaç gösteren uygulamaların tercih edildiği durumlarda da, mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. • Böyle bir tercih ortaya konulduğunda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartname fiyat araştırması yapılan kişilere verilmelidir. • Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir. Mehmet Sinan KORALTAN

 10. İlan Yapılabilir mi? • Kanunun 22 nci maddesinin ilk fıkrasında, ihtiyaçların doğrudan temin yöntemi ile karşılanması sürecinde ilan yapılması ve teminat alınması zorunluluğunun bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir. • Ancak, bu hüküm ihtiyari olduğundan, idareler istedikleri takdirde ilan yapmakta serbest olacaklardır. • Eğer ilan yapılacaksa, Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen kurallara bağlı olmaksızın, tamamen idarenin inisiyatifi ile ilan süresi ve kuralları belirlenebilecektir. Mehmet Sinan KORALTAN

 11. Teminat Alınabilir mi? • Yine Kanunun 22 nci maddesinin ilk fıkrasında, ihtiyaçların doğrudan temin yöntemi ile karşılanması sürecinde teminat alınması zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. • Ancak, işin ifasının belli bir süreye ihtiyaç gösterdiği, bu nedenle de sözleşmeye bağlanan işlerde, yüklenicinin sözleşmeye uygun davranmasını teminen teminat alınmasında yarar vardır. • Ancak bu husus tamamen idarenin takdirindedir. Mehmet Sinan KORALTAN

 12. Yeterlik Değerlendirmesi Yapılabilir mi? • 22 nci maddenin son fıkrasına göre, doğrudan teminle yapılacak alımlarda yeterlik kriteri arama zorunluluğu yoktur. • Ancak, temin edilecek ihtiyaç özellik arz ediyor ve bu ihtiyacın temininde idare tarafından bazı kriterler aranması düşünülüyorsa, Kanunun 10 uncu maddesinde ve uygulama yönetmeliklerinde belirtilen yeterlik belge ve kriterlerine bağlı olmaksızın, tamamen idarenin takdiri ile belirlenecek belge ve kriterler aranabilir. • Burada dikkat edilecek husus, belirlenecek kriterlerin idari şartnamede zikredilmesi ve sürece katılacak kişilere önceden bildirilerek fiyat araştırması yapılmasıdır. Mehmet Sinan KORALTAN

 13. Komisyon Kurulabilir mi? • Yine Kanunun 22 nci maddesine göre komisyon kurulması da zorunlu olmayıp idarelerin takdirine bırakılmıştır. • Ancak, ihtiyacın niteliğine göre istenildiği takdirde komisyon kurulmak sureti ile de alım gerçekleştirilebilir. • Diğer taraftan, maddenin “a”, “b” ve “c” bentlerine göre yapılacak alımlarda, eğer alım büyük ölçekli ve nitelikli ise, komisyon kurulmasında fayda mülahaza edilmektedir. Mehmet Sinan KORALTAN

 14. Piyasa Fiyat Araştırması Yapacaklar Nasıl Görevlendirilmeli? • Kanunun 22 nci maddesinde; “…ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından…” ifadesi yer almakta olup, bu ifadeye göre görevlendirmenin şekli ile ilgili her hangi bir açıklama yer almamaktadır. • Ancak, görevlendirilecek kişilerin alımdan doğrudan sorumlu tutulabilmeleri için, görevlendirmenin yazılı olarak yapılması zarureti vardır. Mehmet Sinan KORALTAN

 15. Piyasa Fiyat Araştırması Yapacaklar Nasıl Görevlendirilmeli? • Görevlendirme ihale yetkilisince yapılmalıdır. • Yazılı olur verme biçiminde yapılabileceği gibi, onay belgesinde belirtilmek sureti ile de yapılabilir. • Her doğrudan temin için ayrı görevlendirme yapılabileceği gibi, ihtiyacın niteliği farklı görevlendirmeler gerektirmiyorsa, sürekli olarak aynı kişiler de görevlendirilebilir. • İhtiyacın niteliği uzmanlık gerektiriyorsa, görevlendirilen kişilerde de buna uygun nitelik aranmalıdır. • Birden fazla kişi görevlendirildi ise, bu kişilerin koordineli çalışmalarını sağlamak amacıyla, içlerinden birinin başkan olarak görevlendirilmesinde bir sakınca yoktur. Mehmet Sinan KORALTAN

 16. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • Kanunun “piyasa fiyat araştırması yapılması” tabirinden, ihtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygun bir şekilde temin edilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yaptığı anlaşılmaktadır. • Bu anlayışa göre, görevlendirilen kişilerce gerekli olan her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması zorunludur. Mehmet Sinan KORALTAN

 17. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • 1- Sağlıklı ve Gerçekçi Piyasa Fiyat Araştırmasının Önemi; İhale usullerine göre yapılan alımlarda fiyat, isteklilerin verdiği tekliflere göre belirlenirken, doğrudan teminde idare tarafından yaptırılan piyasa fiyat araştırması ile belirlenmektedir. • Dolayısı ile idare, sağlıklı ve gerçekçi piyasa fiyat araştırması yaparak, doğrudan teminin doğasından kaynaklanan zaafiyetleri ve rekabetsiz ortamın kendisine yükleyebileceği riskleri en aza indirebilir. Mehmet Sinan KORALTAN

 18. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • 2- Kanıtlanabilir Piyasa Fiyat Araştırmasının Önemi; Doğrudan temin sürecine katılan görevlilerin sorumlulukları ve yaptıkları işlemlerin kanıtlanabilirliği ile ilgilidir. • Nitekim 5018 sayılı Yasanın muhtelif maddelerinde kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcuttur. • Bu nedenle piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut, ve dayanakları ile birlikte kanıtlanabilir olması gerekir. Mehmet Sinan KORALTAN

 19. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. • Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir. • Ancak, alımı yapılacak malın varsa yetkili satıcısı veya bayilerinden mutlaka fiyat sorulmalı ve yapılan araştırmalar piyasa fiyat araştırması tutanağında gösterilmelidir. Mehmet Sinan KORALTAN

 20. Sayıştay 7. Dairesinin 10.12.1998 tarih ve 8342 Sayılı Kararı • ... ÇBS saten yarımat sentetik boyanın birim fiyatı için, ÇBS bayilerinden fiyat teklifi alınması gerekirken, boya bayiliği ile hiç ilgisi olmayan 3'üncü kişilerden teklif alındığı; oysa ÇBS firmasının bayi sistemiyle çalışan bir kuruluş olduğu ve perakende satış bayilerindeki satış listeleri fabrika tarafından belirlendiği, peşin satışlarda bayilerin %12+%12 oranında ıskonto uygulamaları gerektiği; bu durumda bayi fiyatı ile diğer kişilerden alınan fiyat teklifi arasında fahiş fark olduğu görüldüğünden, ÇBS saten boya imalatı için bayi fiyatı yerine daha yüksek fiyat esas alınarak yeni birim fiyat oluşturulması ve bedelinin bu fiyattan verilmesinin mümkün olmadığına, Mehmet Sinan KORALTAN

 21. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı; Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı, Mehmet Sinan KORALTAN

 22. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • Uygulamada, piyasa fiyat araştırması kapsamında en az 3 istekliden fiyat alınması ve bu hususun belgelendirilmesi şeklindeki yerleşik anlayış mevcuttur. • Ancak, ihale mevzuatımızda bu uygulamayı doğrular her hangi bir hükmün bulunmamaktadır. • Bu konuda arz piyasasının durumuna göre davranılması; • Eğer arz piyasasında yeteri kadar satıcı varsa, mümkün olan en fazla sayıda satıcıdan teklif almak, buna karşılık arz piyasasında yeteri kadar satıcı olmayan ürünlerde mümkün olan sayıda satıcıdan teklif almak, • daha doğru bir yaklaşım olacaktır. • Böyle bir yaklaşımla hareket edilmesi, arz piyasası çok dar olan ürünlerde, idarelerin mutlaka 3 teklif araştırma külfetinden kurtaracaktır. Mehmet Sinan KORALTAN

 23. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılmalıdır? • Bütün bu yaklaşımların yanında, mümkün olan hallerde, oluşacak fiyatın gerçek piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığının tahkiki de yapılmalıdır. • Örneğin akaryakıt alımında oluşan fiyatı EPDK’ nın ilan ettiği fiyatlar ile, çeşitli mal, hizmet ve yapım işi alımlarında oluşan fiyatları, resmi kurum ve kuruluşlarca belirlenen fiyatlar ve DMO tarafından sanal katalogdan ilan edilen fiyatlar ile karşılaştırıp tahkik etmek yerinde bir davranış olacaktır. Mehmet Sinan KORALTAN

 24. Piyasa Fiyat Araştırması Sonuçlarının İhale Yetkilisinin Onayına Sunulması Gerekir mi? • MYHBY’ nin 4 üncü maddesinde; “…söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı,… ifade eder” Hükmü yer almaktadır. • Bu ifadeden, piyasa fiyat araştırma tutanağının görevlendirilen kişilerce imzalanması ile alım sürecinin tekemmül edeceği gibi bir sonuç anlaşılmaktadır. • Ancak, ihale yöntemleri kullanılarak rekabet ortamında teklif edilen fiyatlar dahi ihale yetkilisi tarafından onaylanırken, rekabet ortamının oluşmadığı ve fiyatın idare tarafından belirlendiği doğrudan teminde oluşan fiyatın ihale yetkilisince onaylanmaması düşünülemez. • Aksi durumda, Sayıştay’a karşı bizzat kendisi sorumlu olan bir ihale yetkilisi, doğrudan teminle yapılan bir alımın bedelini, ancak ödeme emri belgesini imzalarken görebilecek, ancak bu aşamada fatura kesilmiş, teslim ve muayene-kabul işlemleri tamamlanmış olduğundan müdahale edemeyecektir. Mehmet Sinan KORALTAN

 25. Piyasa Fiyat Araştırması Sonuçlarının İhale Yetkilisinin Onayına Sunulması Gerekir mi? • Açıklanan nedenlerle, MYHBY’ de yer alan bu düzenleme her ne kadar piyasa fiyat araştırma tutanağının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına gerek olmadığı şeklinde anlaşılabilirse de, bu hükmün ihale yetkililerinin 5018 sayılı KMYKK kapsamındaki sorumlulukları ile birlikte değerlendirildiğinde bu şekilde değerlendirilmemesinin zorunlu olduğu düşünülmektedir. Mehmet Sinan KORALTAN

 26. Yasaklılık Teyidi Alınacak mı? • Kamu İhale Genel Tebliğinin 31.4 üncü Maddesinde; • “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. • Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesive yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” • İfadesi yer almaktadır. • Diğer taraftan, 22/d kapsamında yapılacak olan ve her hangi bir parasal limiti olmayan temsil ve ağırlama giderleri için böyle bir teyit alınması gerekmemektedir. Mehmet Sinan KORALTAN

 27. İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Nedir, Nasıl Kanıtlanır? • İhtiyacın tek satıcı tarafından karşılanması hali, ihale işlemlerini faydasız kılan bir durumdur. • Bu nedenle, ihtiyacın tek kişiden temin edilebileceği anlaşılan durumlarda, bu ihtiyacı elinde bulunduran kişiden temin edilmesi işin doğasına daha uygun düşer. • Kanunun 22/a bendi ile sağlanmak istenen hukuki menfaat de budur. Mehmet Sinan KORALTAN

 28. İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Nedir, Nasıl Kanıtlanır? • Kanunda, bu şekilde alım yapılabilmesi için, ihtiyaç konusunun sadece gerçek veya tüzel tek kişiden temin edileceğinin tespit edilmesinden bahsedilmektedir. Ancak bunun nasıl tespit edileceği ile ilgili bir açıklama mevcut değildir. • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde, 22/a kapsamında yapılacak alımlarda Ticaret ve/veya sanayi odalarından Yed-i Vahit Belgesi alınması zorunluluğu getirilmişken, hem 2005 hem de 2009 yılı Kamu İhale Genel Tebliğlerinde bu zorunluluktan bahsedilmemiştir. • Dolayısıyla, 22/a kapsamında yapılacak alımlarda tek satıcılık hali, idare tarafından tespit edilecek ve gerekçeleri tek kaynaktan temin edilecek alımlara ilişkin standart forma (KİK022.0/M) yazılacak, belgeleri de bu forma eklenecektir. Mehmet Sinan KORALTAN

 29. İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Nedir, Nasıl Kanıtlanır? • Burada bahsedilen kanıtlayıcı belgeler her hangi bir merciden alınacak kanıtlayıcı belgeler olmayıp, idarenin bu süreçte kayıt altına aldığı ve değerlendirdiği her türlü belgeyi ifade etmektedir. (olurlar, tespit tutanakları, yazışma belgeleri v.b) • Tek kaynaktan temin zorunluluğunun tespitinde ilk yapılması gereken işlem ihtiyacın objektif olarak tanımlanmasıdır. Yani idare, alım konusu mal veya hizmetin teknik özelliklerini kabul edilemez biçimde tek kaynağı gösterir biçimde tanımlamamalıdır. • Ancak, ihtiyaç objektif ölçüler içerisinde ve gerekli görülen nitelikleri aranmak sureti ile tanımlandığında tek kaynaktan temin zorunluluğu doğuyorsa kabul edilebilir bir gerekçeden bahsedilebilecektir. Mehmet Sinan KORALTAN

 30. İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Nedir, Nasıl Kanıtlanır? • Tek satıcılık hali, her bir ihtiyacın niteliğine ve arz piyasasının durumuna göre idarece tespit edilir. • Örneğin asfalt malzemesi bakımından arz piyasasında tek satıcı konumunda bulunan TÜPRAŞ’ tan yapılacak alımlar, • Bir mahalde bulunan tek akaryakıt bayiinden satın alınacak petrol ürünleri, • Orijinal yedek parçaların üretici kuruluştan temininin zorunlu olması durumunda bu üretici kuruluştan yapılacak alımlar, • Teknik bir cihaz için servis hizmeti sunan tek bir kuruluş olması durumunda bu kuruluştan yapılacak servis hizmeti alımı, • 22/a kapsamında değerlendirilebilir. Mehmet Sinan KORALTAN

 31. Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması • İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişi tarafında karşılanabileceğinin tespit edilmesi hali ile ilgili olarak yapılan açıklamalar bu bent için de geçerlidir. • Kamu ihale Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, özel bir hakka sahip olma olgusu; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. bir nedenden kaynaklanabileceği gibi, patent hakkı, Medeni Kanun veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanundan da kaynaklanıyor olabilir. Mehmet Sinan KORALTAN

 32. 22/c Uygulaması • Esas itibarıyla 22/c uygulaması, idarenin elinde işler halde bulunan ve belli bir ekonomik değere sahip olan mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerden faydalanmayı sürdürebilmek veya bu faydayı artırabilmek için gerekli mevcut sistemin veya hizmetin mütemmimi niteliğindeki mal veya hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden temini anlamına gelmektedir. • 22/c uygulaması yaparken iki husus dikkate alınmalıdır; • 1- İlk sözleşme yapılırken öngörülebilir ihtiyaçların tam olarak kapsama dahil edilmesi, alınacak mal veya hizmetin idarenin beklentilerini karşılayacak tüm unsurları ve özellikleri taşıması hususuna önem verilmelidir. Mehmet Sinan KORALTAN

 33. 22/c Uygulaması • Aksi durum, asıl sözleşmede yer almayan bazı hususların, ilk alım yapılan kişiden doğrudan temini anlamına gelir ki, bu da idare görevlileri açısından sorumluluk doğurur. • Ancak, sonraki yıllarda ortaya çıkan güncelleme, geliştirme, iyileştirme, kapasite ve performans artırımı gibi mevcut sistemle uyum ve standardizasyon gerektiren her türlü alımların 22/c kapsamında yapılması mümkündür. • 2- Asıl Sözleşmeye dayalı olarak sonraki yıllarda gerçekleştirilecek alımların mevcut mal, ekipman ve teknoloji ile uyum ve standardizasyonunun sağlanması için zorunlu olması gerekir. • Ancak bu tespit işi, teknik ve bilimsel bir mahiyet arz ettiğinden, uzman kişi veya kişilerce yapılmalıdır. Mehmet Sinan KORALTAN

 34. DOĞRUDAN TEMİN İŞLEM ŞEMASI Mehmet Sinan KORALTAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü

 35. 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi. • (Standart Form Yok)

 36. 2. Hazırlıklar: • İhtiyacın toplam miktarının ve kullanım programının kesin olarak planlanması, • Ödeneğin temini, • İhtiyaç konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi, • (Standart Form Yok)

 37. 3. Doğrudan temin için onay alınması: • Avans verilip verilmeyeceği onayda belirtilir. • (İhale Onay Belgesi)

 38. 4. Hazırlanacak Önemli Belgeler: • a, b ve c bentleri için; Standart Form KİK022.0/M veya Standart Form KİK021.0/H • 4734 sayılı kanunun 22 nci maddesinin (a)/(b)/(c) bentleri kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form.

 39. 5. Fiyat araştırması yapmak için personel görevlendirilmesi • (Standart Form Yok)

 40. 6. Piyasa Araştırmasının Tutanağa bağlanması • (Yönetmelik eki piyasa fiyat araştırma tutanağı)

 41. 7. İhale yetkilisinin tasdiki • Hazırlanan tutanak ihale yetkilisinin onayına sunularak işlem tamamlanır. • (Standart Form Yok)

 42. 8. Sözleşmenin imzalanması • (22/c bendi için zorunlu, diğer bentler için idarenin isteğine bağlı) • Herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır • (Standart Form Yok)