1 / 9

ABOUT POPROČ

ABOUT POPROČ. Poproč. O Poproči. Church. Kostol. Chapel. School. Škola. Kaplnka. belongs to Košice Region patrí do Košického Kraja lies in south-eastern part of Slovakia,about 30km from Košice (the second biggest town, the economic and cultural centre of eastern Slovakia)

gay
Télécharger la présentation

ABOUT POPROČ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ABOUT POPROČ Poproč O Poproči Church Kostol Chapel School Škola Kaplnka

  2. belongs to Košice Region patrí do Košického Kraja • lies in south-eastern part of Slovakia,about 30km from Košice (the second biggest town, the economic and cultural centre of eastern Slovakia) leží na J-V Slovenska, asi 30km od Košíc (druhého najvädčšieho mesta, kultúrneho a ekonomického centra východného Slovenska) • it is a hilly village located in Volovec Mountains that is a part of Slovak Ore Mountains je to kopcovitá obec nachádzajúca sa vo Volovských vrchoch, ktoré sú časťou Slovenského Rudohoria • the centre of the village lies at the altitude of 356 metres and the highest mountain Kojšova hoľa at 1246 metres, a ski resort, is located nearby stred dediny leží v nadmorskej výške 356 m nad morom, a najvyšší vrch Kojšova hoľa s 1246 m nad morom, ktorá je lyžiarskym strediskom sa nachádza neďaleko l Kojšova hoľa

  3. RIVERS Rieky There are three streams flowing through the village: Cez obec tečú 3 potoky: • in the western part - Western stream v západnej časti - Západný potok • through the centre of the village – Hanko´s brook stredom obce – Hankov jarok they merge into Lanz stream spájajú sa do potoka Lanz • in the eastern part – Olšava vo východnej časti - Olšava it runs into the Bodva river ústí do rieky Bodva it merges with Olšava in Jasov - v obci jasov sa pripája k Olšave Bodva river

  4. CLIMATE Podnebie • The village is situated in temperate zone. Dedina sa nachádza v miernej, teplej oblasti. • The average annual temperature varies between 5°C - 8°C. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 5°C - 8°C. • The average annual precipitation is about 600 - 800 mm. Priemerné ročné zrážky sú okolo 600 - 800 mm.

  5. POPULATION Obyvateľstvo • There live 2746 people in Poproč (up to 30/11/2009). V Poproči žije 2746 ľudí (k 30/11/2009). • The first written mentioning about Poproč falls into the year 1358. Prvá písomná zmienka o Poproči spadá do roku 1358.

  6. THE VILLAGE SYMBOLS Symboly obce Coat of arms Flag Mining symbols: Erb Vlajka Banícke symboly: mining hammers banícke kladivá

  7. HOUSES Domy • There were built two types of houses in the past: V minulosti boli stavané dva typy domov: • open yard with more households: 2 - 4 otvorený dvor s viacerými domácnosťami: 2 - 4 • yards with closed gates where richer farmers lived dvory zavreté bránou, kde žili bohatší gazdovia

  8. were built from „vaľkov“-bricks made from clay and straw postavené z „váľkov“ – tehly vyrobené z hliny a slamy from trampled soil z udupanej hliny floor Houses thatched - slamené shingle - šindľové dlážka Domy roofs strechy • smeared with clay and whitewashed • omazané hlinou a obielené vápnom

  9. A house consisted of 3 rooms: Dom pozostával z 3 izieb: used for cooking and eating používaná na varenie a stravovanie Back room Front room „prikľet“ Predná izba Zadná izba entrance furnished splendidly (showy) zariadená prepychovo (parádne) vchod family slept there rodina tu spala

More Related