Download
oproep mensgericht ondernemen 15 juli 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oproep Mensgericht ondernemen 15 juli 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oproep Mensgericht ondernemen 15 juli 2013

Oproep Mensgericht ondernemen 15 juli 2013

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oproep Mensgericht ondernemen 15 juli 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oproep Mensgericht ondernemen15 juli 2013

 2. Wie? • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partner worden • Zowel profit als non-profit • Zowel Normaal Economisch Circuit als sociale economie • Overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is • Eén project per promotor MAAR promotor kan partner zijn in andere projecten  Partnerschappen worden aangemoedigd • Uitzondering: Sectorfondsen, maar andere bedrijven

 3. Wat? • Verhoogde kwaliteit van de arbeid • Eerst en vooral arbeidsinhoud • Secundair arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties • Arbeidsomstandigheden • Arbeidsinhoud = Soort taken + leermogelijkheden + regelmogelijkheden • Arbeidsvoorwaarden = beloning, arbeidstijden, contractvormen, etcetera • Arbeidsrelaties = de mate waarin werknemers en hun vertegenwoordigers inbreng hebben in het beleid van de organisatie • Voor werknemers in de organisatie

 4. Wat? • Werken aan kwaliteit van de arbeid • Herorganiseren van processen en bijhorende bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling • Ondersteunend: leiderschap en kennismanagement • HR-beleid in de breedste zin • Inhoudelijke fiches met al deze thema’s • NIET statisch • NIET exhaustief

 5. Wat?

 6. Wat? • Instroom = selectiebeleid, onthaalbeleid, re-integratie van werknemers • Competentiemanagement = erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties, maar ook systemen • Leerbeleid = visie op opleidingen, strategisch opleidingsplan, informele systemen • Feedbackbeleid = opzetten, uitwerken en introduceren van evaluatiecyclus, ook meer informele systemen • Motiveringsbeleid = loonbeleid, visie op extralegale voordelen, maar zeker ook motiveren werknemers

 7. Wat? • Kennismanagement = borgen van kennis, kennisdeling en –transfer binnen de eigen organisatie • Leiderschap = leidersschapstijl, coaching werknemers, rolmodellen • Verandermanagement = principes om veranderingsproces in goede banen te leiden • Structuur = processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden werknemers en management. Ook functieprofielen of –rollen en het voorzien van de nodige overlegorganen  Werken aan arbeidsorganisatie valt hieronder

 8. Waarom? Verbeteren kwaliteit van de arbeid WIN-WIN: • Werknemers langer en meer tevreden aan het werk • Bedrijven weerbaarder voor veranderingen en evoluties uit de markt

 9. Wanneer? • Oproep 275 vanaf 1 juli 2013 met als uiterste indieningsdatum 30 september 2013 • goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 januari 2014 • maximale looptijd van 24 maanden voor ALLE projecten

 10. Subsidiëring? • Budget • maximale subsidie: 100.000 EUR per project (55.000 EUR uit het Vlaams Cofinancieringsfonds en 45.000 EUR vanuit het ESF) • financieringsstructuur: • 45% ESF • 55%VCF • 30% (KMO) of 50% (GO) privaat/eigen inbreng • Sectoren: 20% op eigen gemaakte kosten • voorschot ten belope van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds

 11. Ontvankelijkheid projectvoorstel • Kwaliteitsopstap promotor bij indiening • Promotor en partners moeten rechtspersoonlijkheid hebben • Project wordt in het Nederlands opgesteld • Deadline indiening projectvoorstel uiterlijk op 30 september 2013 • Webbased formulier in de ESF-applicatie (https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp)

 12. Verplichte bijlagen • Inhoudelijk document • Tijdspad • Detaillering bij kosten- en financieringsschema • Akkoord van ondernemingsraad of advies SERR  Digitaal ten laatste begin december voor oproep 275 • Gehandtekende verklaring op eer  Digitaal

 13. Tips • Enkel wat op papier staat, telt • Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond • Handleiding doornemen • Projectvoorstel laten lezen • Zelf beoordelen en scoren

 14. Informatie? • Oproepfiche • Financiële nota standaardschalen • Generieke financiële criteria • Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: • www.esf-agentschap.be • ESF-applicatie (Oproep – Bijlagen) .

 15. Contactgegevens • Vragen naar: • Marjolein.Vandenbroeck@esf.vlaanderen.be • esfsupport@vlaanderen.be (ESF-applicatie) • Flanders Synergy ( activerende arbeidsorganisatie)