1 / 9

Stretnutie triednych dôverníkov

Stretnutie triednych dôverníkov. 19 Apríl 2012. Program. vyhodnotenie zberu papiera a ďalšia spolupráca so spoločnosťou PATEX Nasleduje: zber železa, papiera a hliníka vyjadrenie k návrhu celoškolského športového podujatia „ŠKOLÁČIK v pohybe“

graceland
Télécharger la présentation

Stretnutie triednych dôverníkov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Stretnutie triednych dôverníkov 19 Apríl 2012

  2. Program • vyhodnotenie zberu papiera a ďalšia spolupráca so spoločnosťou PATEX • Nasleduje: zber železa, papiera a hliníka • vyjadrenie k návrhu celoškolského športového podujatia „ŠKOLÁČIK v pohybe“ • vyhodnotenie doterajších stretnutí v rámci programu „EDutorok“ • plán investícií na zvyšok šk. roku • rôzne

  3. Hodnotenie predch. obdobia • Posledný zber papiera (marec 2012) možno považovať za úspešný. Vyhodnotenie bolo zverejnené online. Ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným ako aj dobrovoľným pomocníkom z radov triednych dôverníkov. • V budúcnosti bude potrebné skalibrovať váhy nakoľko vznikol nezanedbateľný rozdiel medzi nami naváženým množstvom a váhou zozbieraného papiera deklarovaného zbernými surovinami. • Zvážiť spoluprácu so spoločnosťou PATEX, kvôli nízkej cene výkupu a nepraktickosti formy zberu do otvorených kontajnerov. • Prostriedky uvoľňované paušálne po každom zbere v prospech špeciálnych tried sa v budúcnosti nebudú prideľovať podľa paušálnej výšky ani percentuálneho podielu. OZ Školáčik však bude akceptovať opodstatnené požiadavky zo strany triednych učiteľov v špec. triedach na finančnú podporu aktivít ich žiakov. • Na podporu trvalého zberu odpadového papiera v rámci jednotlivých tried skúsiť osloviť vybrané papierenské spoločnosti (napr. SCP). Zatiaľ iba alternatíva do budúcna.

  4. Program ďalších zberov • Najbližší zber papiera papiera sa uskutoční 8-9. júna 2012. Prosíme dobrovoľníkov na dohľad nad týmto podujatím Zároveň so zberom papiera sa uskutoční aj zber hliníka (formou plechoviek, viečok z jogurtov). Objem použitých obalov musí byť minimalizovaný zošliapnutím. • V súvislosti s akýmkoľvek zberom treba klásť dôraz na včasné oznamovanie a šírenie tejto informácie v škole a jednotlivých triedach vyvesením informačných plagátikov ako aj informáciami pre rodičov. Prípadne školským rozhlasom.

  5. „ŠKOLÁČIK v pohybe“ • Návrh celoškolského športového podujatia „ŠKOLÁČIK v pohybe“ nebol podporený dostatočným počtom triednych dôverníkov • Pôvodný návrh by sa mal realizovať v menšom meradle, prípadne rozdeliť samostatne pre prvý a druhý stupeň. • Alternatívou by mohol byť jednodňový turnaj vo vybíjanej pre zmiešané tímy z každej triedy. • Konzultácia s pani zástupkyňou Tallovou ohľadom možnej podpory školou organizovaného podujatia (turnaj v T-ball, stolný tenis).

  6. EDutorok • Podujatie „Edutorok“ sa v priebehu času osvedčilo a etablovalo. Od posledného zasadnutia OZ sa uskutočnili dve stretnutia Stavebníctvo a Financie. • Podľa reakcií žiakov, by podobná akcia mohla pokračovať a prispela by tak k informovaniu žiakov o možnostiach prípravy na budúce povolanie. • Nasledujúce témy stretnutí (IT, Poľnohospodárstvo, Hudba a umenie)

  7. Financie • K augustu 2012 si OZ ponechá na svojom účte iba minimálnu finančnú rezervu na režijné náklady. Ostatné prostriedky získané z príspevkov rodičov, zberových aktivít a pripísaných 2% daní investuje formou nákupov vecí a služieb schválených na tomto zasadnutí. • Plánované investície podľa dôležitosti: 1. Finančný príspevok na úpravu a prestavbu aktuálnej malej telocvične na starej škole pre potreby ďalšej novovytvorenej triedy. Pripadá do úvahy iba ako čiastočné financovanie za predpokladu, že podstatnú časť nákladov uhradí zriaďovateľ. 2. Kompletné vybavenie hygienickými pomôckami všetkých WC na starej a novej škole ako aj inštalácia zariadení na výrobu teplej vody. Jednoduchšie a finančne menej náročné riešenie ako inštalácia do každej triedy. 3. Licencia na ďalší rok používania elektronického vzdelávacieho systému pre aktuálne dostupne elektronické tabule (príp. nákup ďalšej tabule pre prvý stupeň) 4. Nové PC do počítačového laboratória • Okrem týchto mimoriadnych investícií ostávajú samozrejme prioritou aktivity ZŠ (MDD, Škola v prírode, Noc v škole, cesty na olympiady, kult. podujatia pod.) • Každá investícia zmienená vyššie samozrejme záleží od dostupných finančných prostriedkov. Podlieha ďalšiemu schváleniu iba v prípade ak by výrazne prevyšovala obvyklú cenu.

  8. Rôzne • Návrh zriadenia informačnej tabule OZ pri stánku so zmrzlinou na Hlavnej ulici nebol doporučený. • List adresovaný Obecnému zastupiteľstvu, ako výzva na správnu starostlivosť o prístupové komunikácie (hlavne chodníky) v okolí školy počas zimných mesiacov zašle OZ Školáčik adresátovi až v priebehu októbra 2012, aby sa neminul účinku. P. riaditeľka však poskytla v tejto veci vysvetlenie. • OZ pošle starostovi obce pozvanie na plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční na začiatku šk. roku 2012/13 so žiadosťou o predstavenie ucelenej koncepcie školstva v našej obci. Hlavne v súvislosti s plánovanou zmenou sídla ZUŠ a možného zlúčenia starej a novej školy do jednej budovy v najbližších rokoch. • Ďakujeme p. Rakickému, ktorý zabezpečil hygienickú kontrolu vody tečúcu z vodovodných rozvodov na oboch školách. Táto vyhovuje norme a kladeným hygienickým požiadavkám. Preto sa ako neopodstatnené javí ďalšie udržovanie vodných barelov, na ktoré sa vynakladá nezanedbateľná časť prostriedkov OZ a pri ktorých je kvalita vody otázna. Ich ďalšie používanie sa na základe tohto záveru neodporúča. • P. riaditeľka preverí údajnú zvýšenú chorobnosť žiakov na určité ochorenia v predchádzajúcom období. • Pani Šticová navrhla, že by sa nezištne v mene OZ Školáčik spoločne s manželom mala záujem prihlásiť do súťaže vo varení gulášu počas dní obce 2012. Náklady na nákup surovín by znášalo OZ. Výťažok z tohto podujatia by išiel na účet OZ.

  9. Ďakujem za pozornosť

More Related