1 / 11

Krebsův a dýchací cyklus

Krebsův a dýchací cyklus. Krebsův cyklus. = citrátový cyklus (cyklus kyseliny citronové) odbourávání acetyl-CoA na CO 2 a aktivované vodíky [H] probíhá v mitochondriích

grazia
Télécharger la présentation

Krebsův a dýchací cyklus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Krebsův a dýchací cyklus

 2. Krebsův cyklus = citrátový cyklus (cyklus kyseliny citronové) • odbourávání acetyl-CoA na CO2 a aktivované vodíky [H] • probíhá v mitochondriích • štěpením látek na acetyl-CoA získáme pouze asi 1/3 energie oproti následnému odbourávání acetyl-CoA v Krebsově a dýchacím cyklu

 3. Krebsův cyklus • Význam • zisk energie konečnou oxidací substrátu na CO2, • zejména prostřednictvím aktivovaných vodíků v dýchacím cyklu • zásobník významných meziproduktů pro biosyntézu => typický amfibolický děj

 4. Krebsův cyklus • 4 fáze • kondenzace C2 + C4 (acetyl-CoA + oxalacetát ) • vzniká C6 (kyselina citronová) • dekarboxylace C6 na C5 (isocitrát na ketoglutarát) • dekarboxylace C5 na C4 (ketoglutarát na sukcinát) • regenerace oxalacetátu • sumární zápis CH3CO~SCoA + 3 H2O → 2 CO2 + 8 [H] + HSCoA

 5. Krebsův cyklus • Energetická bilance (odbourání 1x acetyl-CoA) 3x NADH + H+ 3x3 ATP v dýchacím cyklu 1x FADH2 2 ATP v dýchacím cyklu 1 GTP 1 ATP transfosforylací na ATP __________________________________________ 12 ATP GTP + ADP → GDP + ATP

 6. Krebsův cyklus

 7. Krebsův cyklus • napojení na další metabolické dráhy • acetyl-CoA je produktem odbourávání téměř všech živin • aktivované vodíky → dýchací cyklus • fumarát u savců vstupuje do ornithinového cyklu • oxalacetát - transaminace → aspartát (→ N- báze) - dekarboxylace a transaminace → alanin • α-ketoglutarát - transaminace → glutamát (AK) • sukcinyl-CoA + glycin → porfyriny • malát → pyruvát (→ sacharidy, alanin, …)

 8. Dýchací cyklus = respirační cyklus • zisk 90 % energie u heterotrofů • přenos e- přes systém přenašečů na koncový akceptor (O2, sloučeniny dusíky a síry,…) • spojeno s oxidativní fosforylací → ATP 4 [H] → 4 H+ + 4 e- → 2 H2O • aerobní respirace • [H] z Krebsova cyklu a β-oxidace • akceptorem je O2 O2

 9. Dýchací cyklus • nejvýznamnější katabolický děj • zisk velkého množství energie • využívá vznikajících redukovaných koenzymů • je univerzální, používají jej prakticky všechny organismy • probíhá v mitochondriích

 10. Dýchací cyklus

 11. Dýchací řetězec

More Related