Download
dnia r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wzor zazalenia w postepowaniu cywilnym Pewny Prawnik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wzor zazalenia w postepowaniu cywilnym Pewny Prawnik

Wzor zazalenia w postepowaniu cywilnym Pewny Prawnik

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wzor zazalenia w postepowaniu cywilnym Pewny Prawnik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. …………………………………….., dnia ……………………. r. SĄD OKRĘGOWY W………………… Wydział ………………………………… ul. ………………………………………. …………………………………………. za pośrednictwemSądu Rejonowego w …………………………………………….. Wydział …………………………… ul. …………………………………. Powód:………………………….. ul. …………………………………. Pozwany:……………………………………………… ul. ……………………………. Sygn. akt Sądu I instancji …………………………………….. Wartość przedmiotu zaskarżenia: ……………………………. zł (słownie: ………………………………. 00/100) ZAŻALENIE na postanowienie Sądu Rejonowego ……, z dnia …….. sygn. akt ……… Działając w imieniu własnym, na podstawie przepisu art. 394 § 1 pkt …..k.p.c., składam zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w ………………………,Wydział …………….., sygn. akt …………………….. z dnia …………………… r., sygn. akt ……………………….., doręczone mi wraz z uzasadnieniem w dniu …………………….r., zaskarżając je w …………………(części/ całości). Tak zaskarżonemu postanowieniu zarzucam …………….. Wobec powyższego,wnoszę o:   zmianę/uchylenie zaskarżonego postanowienia poprzez …………………………………………………………. zasądzeniekosztów procesu w postępowaniu zażaleniowym. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia …………….Sąd Rejonowy w …………………….. Zaskarżone postanowienie jest niesłuszne. Skarżący nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem Sądu z poniższych względów ……………………………………… Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. WZÓR zażalenia w postępowaniu cywilnym– Pewny-Prawnik.pl

  2. Dowody: - …………………………………………… W tym stanie rzeczy zażalenie niniejsze jest uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie. /podpis skarżącego/ Załączniki:   odpis zażalenia; dowód uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia. WZÓR zażalenia w postępowaniu cywilnym– Pewny-Prawnik.pl