1 / 11

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013.

gudrun
Télécharger la présentation

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 2. 12. 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Strategický plán města Tišnov4. (společná) schůzka pracovních skupin2. 12. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

  2. Program • Projednání Akčního plánu • Doplnění nákladů u záměrů, kde zatím náklady chybí • Doplnění garantů • Redukce záměrů z akčního plánu s ohledem na finanční a personální možnosti (vyškrtnutí) • Úprava harmonogramu s ohledem na finanční možnosti (odsunutí realizace)

  3. Doplnění nákladů • 3.3.2 Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace • 4.1.5 Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek • 4.1.6 Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce • 4.1.7 Postupná rekonstrukce areálu letního kina • 4.1.8 Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově • 4.2.1 Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

  4. Doplnění garantů • 3.2.1 Vytvoření platformy (obdoby „místní hospodářské komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatelské sféry • 3.2.2 Publikování seznamu místních poskytovatelů služeb vč. jeho průběžné aktualizace • 3.3.1 Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

  5. Doplnění garantů • 4.1.1 Revitalizace areálu koupaliště vč. vybudování odpočinkové zóny • 4.1.2 Sportoviště Květnická – nové oplocení • 4.1.3 Vybudování skate hřiště • 4.1.4 Rekonstrukce Městského kulturního střediska (klimatizace sálu, odhlučnění, světelný nápis) • 4.1.5 Postupná rekonstrukce kulturního domu v lokalitě Hájek (2014 a dále)

  6. Doplnění garantů • 4.1.6 Vytipování lokality pro vybudování venkovního kluziště k využití na cca 6 měsíců v roce (2015) • 4.1.7 Postupná rekonstrukce areálu letního kina (2015) • 4.1.8 Revitalizace sportovních areálů ve vlastnictví sportovních organizací v Tišnově (2014-2015) • 4.2.1 Zefektivnění a koordinace kulturních a jiných akcí pro volný čas a sport v Tišnově

More Related