1 / 12

Fonaments i evoluci?? de la multim??dia - PAC 3

Origen i vigència de la multimèdia

guest10850
Télécharger la présentation

Fonaments i evoluci?? de la multim??dia - PAC 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fonaments i evolució de la multimèdia PAC 3 – Origen i vigència de la Multimèdia David Galisteo

 2. Vannevar Bush 1945 Vannevar Bush va idear el Memex, un sistema digital destinat a evitar els problemes d’accés a l’informació y al coneixement científic acumulat, accedint des de múltiples nivells. Podríem dir que el Memex és el concepte precursor de la World Wide Web. Memex

 3. Norbert Wiener 1948 Norbert Wiener va assentar els fonaments de una nova ciència fins el moment, la cibernètica amb el seu llibre “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine1 ” 1.- Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) ISBN 9780262730099; 2nd revised ed. 1961.

 4. Ivan Edward Sutherland 1963 Ivan Sutherland és considerat el creador dels gràfics de l’ordinador. La gran aportació de Sutherland va ser la digitalització d’imatges. Gràcies al seu projecte, l’Sketchpad, va humanitzar la interacció amb l’ordinador, apropant-la més al costat humà. Va introduir conceptes com el modelat tridimensional, les simulacions visuals, el disseny automatitzat (CAD) i la realitat virtual. Prototip d’aparell de realitat virtual

 5. Theodore Holm Nelson 1965 Ted Nelson va aplicar la idea del Memex de Bush per crear “Xanadú1” (1960), un sistema que permetia l’acumulació d’informació sense limits. Al 1965 Nelson va definir el concepte d’hipertext com el sistema utilitzat per enllaçar els documents a “Xanadú” Esquema dissenyat per Ted Nelson 1.- http://www.aus.xanadu.com/xanadu/future.html

 6. Douglas C. Engelbart 1963-1968 Al 1963 Douglas Engelbart va dissenyar el primer ratolí per navegar per la pantalla. Al 1968 va presentar la primera aplicació pràctica d’un sistema hipertextual, destinat a gestionar informació i permetre el treball conjunt de persones disperses. El primer ratolí dissenyat per Engelbart

 7. Alan Kay 1972 Alan Kay és conegut per ser el pioner en la programació orientada a objectes i el disseny de sistemes d'interfície gràfica d’usuari (GUI). Va ser el creador del llenguatge “SmallTalk”, el pare dels llenguatges orientats a objectes. Imatge del sistema operatiu “Xerox Star”, el primer sistema operatiu basat en un GUI

 8. Adele Goldberg 1972 Adele Goldberg va ser membre de l’equip de desenvolupament del llenguatge Smalltalk i va ser una dels autors del manual de referència d’aquest llenguatge. Portada del manual de referència d’Smalltalk-80 escrit per Goldberg.

 9. Bill Atkinson 1983 Bill Atkinson va ser part de l’equip que va desenvolupar el Macintosh d’Apple. Com a treballador d’Apple, va programar aplicacions molt orientades a l’interficie gràfica d’usuari com HyperCard, MacPaint o l’API Quick Draw. També va crear una eina molt utilitzada actualment en la majoria de programes d’edició gràfica, el llaç de selecció. Imatge del MacPaint desenvolupat per Bill Atkinson.

 10. Timothy John Berners-Lee 1989 Tim Berners-Lee és considerat el pare de la web ja que va desenvolupar les idees que formen part de la web. Ell i el seu grup van crear el llenguatge HTML, el protocol HTTP i el sistema de localització d’objectes a la web URL. Proposta presentada per Berners-Lee per treballar en un sistema de gestió de la informació que donaria lloc al que avui coneixem com a web.

 11. Nicholas Negroponte 1995 Nicholas Negroponte va publicar al 1995 el llibre Being digital (Mundo digital) on fa un paralelisme entre el món real format per àtoms i el món informàtic format per bits. A l’any 2005 va crear el projecte “Un ordinador per a cada nen”, que preten produïr ordinadors de baix cost per a disminuir la diferència tecnològica als països menys desenvolupats. Llibre de Nicholas Negroponte publicat el 1995

More Related