Download
assertive community treatment act n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Assertive Community Treatment (ACT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Assertive Community Treatment (ACT)

Assertive Community Treatment (ACT)

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Assertive Community Treatment (ACT)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Assertive Community Treatment (ACT) Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Mosseregionen, Sykehuset Østfold og Sosial- og Helsedirektoratet

  2. Et nasjonalt pilotprosjekt • Startet i 1960-åra i USA, Canada og Storbritannia • Hovedtanke: å oppsøke brukeren der han/hun er, hjemme, på jobb, på skolen… • Brukere med psykoser og bipolare lidelser, ofte rusmisbruk i tillegg • Langsiktig og tverrfaglig tilbud

  3. Forankring i kommunene • Politisk vedtak i hver enkelt kommune • Kostnadsfordeling: • Budsjettet for 2009 ser slik ut: • Tilskudd fra staten: kr. 1.000.000 • Tilskudd fra kommunene Kr. 1.606.000 kommunene fordeler utgiften seg imellom etter nøkkelen i folketallet. • Tilskudd fra sykehuset Kr. 2.300.000 • Refusjon poliklinikk Kr. 586.400 • Til sammen Kr. 5.487.000

  4. Utfordringer vi ser: • Et dagtilbud • De svakeste av de svake treneger også oppfølging på kveld, i helger og i høytider. Det koster penger. • Kommunenes framtidige finansiering • Behov for faglig nettverk og erfaringsutveksling • Spre kunnskap om tilbudet

  5. Vi er stolte! • Et nasjonalt pilotprosjekt • Samhandling mellom basistjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten • Ingen brukerbetaling/egenandel • Trygt og nært for brukerne • En løsning av flere på kommunenes utfordringer på området rus/psykiatri

  6. Godt gjort-prisen til Østfold-samarbeid ACT-teamet ved Sykehuset Østfold fikk 23. september "Godt gjort"-prisen 2008 sammen med kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Et nytt samarbeid med oppsøkende team gir pasienter med rusavhengighet og psykisk lidelse et bedre hjelpetilbud. Modellen kan nå bli startet i ti andre regioner i Norge.

  7. Bjarne Håkon Hanssen ivrer etter et godt samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.