Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orbis pictus 21. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Orbis pictus 21. století

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Orbis pictus 21. století

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Orbis pictus 21. století

 2. Chemické obráběníObrábění ultrazvukem OB21-OP-STROJ-STE-SVE-U-2-047

 3. Chemické obrábění Chemické obrábění se používá pro leptání a termické odstraňování otřepů. Leptání je řízený úběr materiálu s využitím chemických reakcí vznikajících mezi materiálem obrobku a chemickou látkou (tj. nástrojem). Při termickém odstraňování otřepůse využívá tepelný účinek chemických reakcí dvou látek, které obě tvoří nástroj.

 4. Chemické obrábění Leptání je řízený úběr vrstvy materiálu z povrchu obrobku chemickou reakcí vznikající mezi materiálem obrobku a nástrojem, který tvoří chemická látka, nejčastěji kyselina nebo hydroxid. Místa, která nemají být obrobena, se zakrývají maskou. Jako maska se používají speciální laky a pryskyřice, nanášené v několika vrstvách do tloušťky 0,15 až 2 mm. • Leptání se používá pro tyto materiály: • hliník a jeho slitiny, • konstrukční uhlíkové ocele, • korozivzdorné ocele, • měď, mosaz a titan.

 5. Chemické obrábění • Pracovní parametry: • rychlost obrábění (leptání):0,01 až 0,4 mm.min-1 • maximální hloubka odebírané vrstvy:je až 10 mm • / Závisí na odolnosti masky proti jejímu narušení • chemickou látkou použitou pro leptání. / • maximální dobu leptání8 až 10 hodin • / Ovlivňují materiály používané na vytvoření masky / • leptáním nelze vytvořit ostré hrany • / Přechod mezi dnem a stěnou leptané dutiny • je vždy zaoblen poloměrem r = h / • doba leptání nezávisí na celkové ploše obrábění • obrobek je nutné vkládat do leptací lázně pod úhlem 45°

 6. Chemické obrábění Ukázky leptání

 7. Chemické obrábění Termické odstraňování otřepů Obrábění je založeno na chemicko-tepelném procesu, probíhajícím mezi dvěma látkami, které tvoří nástroj. Obrobky jsou uloženy v uzavřené pracovní komoře,ve které se elektrickoujiskrou zapaluje směs vodíku a kyslíku (nástroj). Při vzniklé chemické reakci dosáhne teplota v pracovní komoře až 3500 °C. Otřepy na hranách shoří za velmi krátkou dobu. Po odstranění otřepů je nutné součásti vyprat v ultrazvukových pračkách. Intenzita odstranění otřepů je dána zejména směšovacím poměrem vodíku a kyslíku. Používá se poměr 2 : 1. Pro termické odstraňování otřepů se používají speciální stroje, vybavené protihlukovou komorou.

 8. Obrábění ultrazvukem Obrábění ultrazvukem je řízené rozrušování materiálu obrobku účinkem pohybu zrn abrazivního materiálu a působením kavitační eroze. Je založeno na mechanickém úběru materiálu. 1 – kapalina, 2 – nástroj, 3 – brousicí zrna, 4 – přívod brousicích zrn a kapaliny, 5 – obrobek Princip metody Zrna abrazivního materiálu jsou přiváděna mezi obráběný povrch a nástroj, který kmitá kolmo k obráběnému povrchu kmity o frekvenci 18 až 25 kHz. Zrna jsou nástrojem přitlačována řízenou stálou silou na obráběný povrch, čímž dochází k překopírování tvaru činné části nástroje do obrobku . Nástroj může vykonávat ještě přímočarý posuvný pohyb nebo kombinaci obou pohybů.

 9. Obrábění ultrazvukem Zařízení pro obrábění materiálů ultrazvukem Zařízení je tvořeno těmito hlavními skupinami : 1 generátor ultrazvukových kmitů, 2 systém pro vytvoření mechanických kmitů, 3 přívod brousicích zrn a kapaliny, 4 obrobek, 5 nástroj

 10. Obrábění ultrazvukem Nástroje pro obrábění ultrazvukem Nástroje se vyrábějí z konstrukční oceli, korozivzdorné oceli, mědi nebo mosazi. Jejich činná část má tvar obráběné plochy. Nástroje se během obrábění opotřebovávají v závislosti na materiálu obrobku, pracovních podmínkách a materiálu nástroje, proto je nutné kontrolovat provedení opracované části obrobků. Příklady pracovních nástrojů :1- nástroj,2- obrobek

 11. Použitá literatura • Řasa J., Pokorný P., Gabriel V., Strojírenská technologie 3, 2. díl, Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-227-8 • Hluchý M., Haněk V. :Strojírenská technologie 2, 2. dílPraha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-265-0 • BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vydání, Praha: SNTL, 1990