Download
afecci ns e gustos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afeccións e gustos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afeccións e gustos

Afeccións e gustos

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Afeccións e gustos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Afeccións e gustos

  2. Que che gusta? Que non aturas? • Gústame/gústanme.... • Non me gusta/gustan.... • Encántame/encántanme.... • Non aturo.... • Odio.... • Adoro...

  3. O chocolate, as filloas Os xeados, a Nutella Mirar as estrelas Pintar/debuxar Patinar Ir de viños Estar cos amigos Cociñar As mascotas: os gatos, os cans... O deporte: fútbol, baloncesto, surf... A comida xaponesa Facer ioga • Pasear, camiñar • Montar en bici • Nadar • Ler • Escoitar música • Ir ao cine/teatro/ a un concerto • Viaxar • Saír pola noite • Ir de compras • Tirar fotos • Bailar • Ir á piscina