Download
nytt felleseuropeisk regelverk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nytt felleseuropeisk regelverk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nytt felleseuropeisk regelverk

Nytt felleseuropeisk regelverk

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nytt felleseuropeisk regelverk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nytt felleseuropeisk regelverk EASA- FCL EASA-ORA

 2. LAPL • Nytt offentlig sertifikat for motor, helikopter, seil og ballong. • Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens! • Vil ”utkonkurrere” PPL-A? • Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens (LSA)? • Potensial for betydelig aktivitetsvekst!

 3. ATO • Nye formelle krav for opplæring av flygere. • Samme forskrift omfatter både kommersielle og ikke-kommersielle. • Omfatter motor (helikopter), seil og ballong. • Mikro er ikke inkludert, men? • Innen NLF berøres: • 37 motorflyskoler • 20 seilflyskoler • Ballongskole? • Et antall mikroflyskoler?

 4. EASAs tidsplan • Trer i kraft i EU 8.april 2012! • ”Hovedforskrift” først 7.april 2012? • Norsk lov etter EØS i løpet av 3-6 mnd? • Tre års overgangsperiode. • ”Underforskrifter” trinnvis i overgangsperioden. • ”Grandfathers rights” i overgangsperioden. • Gjennomføringsfrist 8.april 2015!

 5. NLFs fremtidige rolle • Har i lengre tid, overfor LT og SD, flagget ønske om å ivareta sentrale oppgaver omkring LAPL. Begrunnelse: Bedre service og lavere kostnader for utøverne. • SD har gitt uttrykk for en positiv innstilling. • LT har gitt uttrykk for en positiv innstilling.

 6. LAPL Alternativer: • Forvaltes av LT som dagens PPL-A B. Forvaltes av NLF, som dagens seilflybevis. C. En kombinasjon av A og B.

 7. ATO Alternativer: A. Klubbskolene etablerer egen ATO. B. NLF etablerer sentral ATO, felles for motor, seil og ballong. C. Kombinasjon av A for motor og B for seil og ballong

 8. LAPLAlt A, som PPL-A. Oppgaver: • Kontrollantkorps oppnevnes og administreres av LT;også for seil og ballong • Teorieksamen avholdes av LT, og til LTs terminer. • Oppflyging til sertifikat administreres av LT. • Sertifikater utstedes og inndras av LT, som for dagens PPL-A • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av LT.

 9. LAPLAlt A, som PPL-A Konsekvenser: • LT er Competent Authority (myndighet) • Fare for byråkratisering og liten fleksibilitet • Sårbarhet for kommende gebyrøkninger • Seil og ballong mister sentrale roller og ansvar overfor utøverne • Går glipp av aktivitetsøkning for motorfly? • Aktivitetsreduksjon seilfly? • Inntektsbortfall for NLF

 10. LAPL,Alt B, som seil i dag. Oppgaver: • LAPL utstedes og inndras av NLF • Kontrollantkorps oppnevnes og administreres av NLF. • Teorieksamen avholdes av NLF • Oppflyging til sertifikat administreres av NLF • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av NLF

 11. LAPL, Alt. B, som seil i dag. Konsekvenser: • NLF må bli Competent Authority (myndighet) • Kommer inn under forvaltningsloven. • Må etablere juridisk kompetanse (Innleid/ansatt?) • Forholder seg til SD, ikke til LT. • SD som klageinstans. • Myndighetsrolle mot medlemmene. • Bedre fleksibilitet og servicegrad ift Alt A. • Ressurskrevende og kostnadsdrivende. • Gebyrfinansiert.

 12. LAPLAlt C, kombinasjon Oppgaver: • LT er Competent Authority • LT utsteder (livslangt) og inndrar LAPL etter input fra NLF • NLF oppnevner og administrerer kontrollantkorps • Teorieksamen avholdes av NLF • Oppflyging til sertifikat administreres av NLF • Rettighetsbevis utstedes av NLF • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av NLF.

 13. LAPLAlt C, kombinasjon Konsekvenser: • LAPL, med livslang varighet, utstedes/inndras av LT. • LT er forvaltningsorgan • NLF forestår alle praktiske for- og etterarbeider. • Bedre fleksibilitet og servicegrad. • Kostnader kan påvirkes av NLF. • Bruk av egne ressurser, ansatte og frivillige. • Mindre sårbarhet overfor uønsket gebyrutvikling.

 14. ATO Alternativer: A. Desentralisert løsning:Klubbskolene etablerer hver sin ATO • Sentralisert løsning:NLF etablerer sentral ATO for motor, seil og ballong. • Kombinasjon: Desentralisert løsning for motor, sentralisert løsning for seil og ballong

 15. ATOAlt A, Desentralisert. Oppgaver: • 37 motorflyskoler og 20 seilflyskoler må hver for seg kvalifisere og søke godkjenning fra LT. • De samme skoler må mobilisere kvalifiserte nøkkelpersoner i formelle posisjoner (HOT,QM, AM). • De samme skoler må etablere rutiner og systemer for administrasjon, standardisering, kvalitets- og avviksrapportering mv. • LT må bygge opp kapasitet for godkjenning, standardisering og oppfølging av 57 ATO’er.

 16. ATOAlt. A, Desentralisert Konsekvenser: • Flertallet av våre 37 godkjente RF’er og 20 seilflyskoler vil trolig ikke klare utfordringen, og vil måtte avvikle innen 2015. • Betydelig ressurs-merforbruk i mange parallelle prosesser. • Økt bemanningsbehov i LT • Økte gebyrer • Sterkt redusert aktivitetsnivå i motor og seil over tid.

 17. ATOAlt. B. Sentralisert. Oppgaver: • Sentral ATO, med felles AM, QM. • Separate HOT for hhv. motor, seil, ballong. • 37 motorfly- og 20 seilflyskoler som lokale trenings-avdelinger (læresteder) under lokal skolesjef (CI) • Standardiserte treningsprogram, metoder, instruktørkorps. • Felles, standardiserte, prosedyrer. • Felles rutiner og systemer. • Klubbene velger selv om de vil delta.

 18. ATOAlt. B. Sentralisert. Konsekvenser: • Administrativt krevende • Bemanningsbehov (3-4 personer) • Krevende systemløsninger. • Tilrettelegging og forenkling for klubbene • Frivillige kan konsentrere seg om aktivitet, ikke adm. • Synergier mht personell og støttesystemer. • Potensielt betydelig aktivitetsøkning. • Sikkerhetsfremmende gjennom formalisert, standardisert oppfølging. • NLF i meningsfylt rolle overfor medlemmene • Mikroflyskoler kan kvalifisere til LAPL-utdanning.

 19. ATOAlt. C, Kombinasjon Oppgaver: • 57 motorflyskoler søker hver for seg LT om godkjenning av ATO. • NLF oppretter sentral ATO for 20 seilflyskoler og 1 ballongskole. • Motorflyskolene etablerer hver for seg nødvendige nøkkelfunksjoner og egen infrastruktur. • NLF oppretter AM, QM og HOT for seil og ballong. • NLF oppretter nødvendig infrastruktur for seil og ballong.

 20. ATOAlt. C, Kombinasjon Konsekvenser: • Seil og ballong ”redder stumpene.” • Mange motorflyskoler avvikles? • Synergieffekter går tapt. • Kostnadsøkning? • Gebyrøkninger?

 21. ATO/LAPL Veivalg vil være bestemmende for: a)Organisasjonsutvikling b) Prioriteringer c) Ressursbruk d) Finansiering f) Rekruttering av nøkkelpersonell g) Kvalitets- og sikkerhetssystemer

 22. LAPLKritiske oppstartsfaktorer • EASA-FCL: Gjeldende norsk lov høsten 2012. • Markedet ønsker ”umiddelbar adgang” til nyttsertifikat! • Til hvilket tidspunkt er det mulig for NLF å hasitt ”apparat” på plass? • Til hvilket tidspunkt vil LT/SD kreve at NLFs ”apparat” er på plass? • Glidende oppstart i seil? • Bråstart i motor? • Økonomiske prinsipper og risiko for NLF?

 23. NLF/SD/LT Tidsplan: • Signal om veivalg til LT/SD 1 /12-11 • Prinsippavklaring om forvaltning av LAPL. 1/3-12 • Infrastruktur for forvaltning av LAPL. 1 /10-12 • Sentral ATO for seilfly og ballong, godkjent 1/1-13 • Utdanning til LAPL/S (SPL), oppstart 1/4-13 • Sentral ATO for motor, godkjent. 1/5-13 • Utdanning til LAPL/M, oppstart. 1/7-13 • RF avviklet 8/4-15

 24. Light Aircraft Pilot Licence To typer av sertifikater: LAPL = Light Aircraft Pilot License LALP-S (seilfly) SPL = Sailplane Pilot Licence Høyere medisisnk krav Kan benyttes for komersiell flyging Stegvis utdanning – byggeklosser! S/NLF vil vektlegge LAPL

 25. Sertifikatregler Du kan begynne og fly solo når du er 14 år Du må være 16 for å få sertifikatet 15 timer, min 2 timer solo og min 45 starter Strekkflyging inngår 50km eller 100km DK Teori, 120 spørsmål, nye fag MYB Fornyelseskrav: 5 timer, 15 starter siste 2 år + 2 instruktørstarter

 26. TMG Kan ikke benyttes til 100% 7 av 15 timer Kompletteres med Flyslep Vinsj Selvstart Utdanning til LAPL-A 

 27. Teori Felles fag: • Luftrafikkregler • Menneskelige ytelser og begrensinger • Metrologi • Flytelefoni Fag relatert til kategori av fly • Aerodynamikk • Oprasjonelle prosedyrer • Flygeteori og planlegging • Flykjennskap (Fly og motorlære) • Navigasjon

 28. Utvidelse til TMG • 6 timers flyging • 4 timer instruksjon • 1 solonav på minst 150 km, full stopp landing på annen flyplass • Bestå en skill-test • Teoriprøver for TMG (del b) • Fornyelse • Siste 24 mnd 12 timer som fartøysjef, 12 avganger og landinger, 1 time instruksjon • Kan erstattes av flygetid på motorfly for de med LAPL (A)

 29. Påbygging Passasjerflyging: +10 timer og 30 starter som fartøysjef Akroflyging 40 timer flygetid, 120 starter 5 timer og 20 starter med acrotrening Teori Slepeflyging 30 timer flygetid, 60 starter Teori 10 prøveslep, min 5 under instruksjon 5 starter i seilflyslep Utøve rettigheten: Min 5 slep over 24 mnd

 30. Nattflyging • Fjellflyging (bush, ski)

 31. Instruktør (FI) • 18 år • 100 timer, 200 starter som fartøysjef • Instruktørkurs • Opptaksprøve 6 måneder før kursstart • 25 timer flyging, min 6 timer og 20 staretr instruksjon • Minimum 30 timer teori • 15 timer og 50 timer instruksjon • Kan ikke sende første solo og første solo-strekk.

 32. Fornyelse av FI 2 av 3 karv må være innfridd: • 30 timer og 60 starter innenfor gyldighetstiden av sertifikatet • Oppfriskningskurs innenfor gyldighetstiden • Bestå en vurdering av ferdigheten (PFT/I) • Hver tredje fornyelse bestå en vurdering • Ved utløp i mer enn 12 mnd • Oppfriskningsseminar og en vurdering

 33. Sensorer • Eget sensorsertifikat • Gjennomgå et standariseringskurs • Utenfor ATO-en som rettighetens skal utøves i • Må gjennomføre 2 skilltester, PC eller vurderinger hvert år • 1 Skilltest eller PC skal vurderes av CA/ATO i det siste året av gyldighetstiden • Delta på oppfriskningsseminarer • Føre logg for sitt virke inkl resulater som skal kunne forelegges CA på anmodning

 34. Flight examiners - FE • 300 timer flygetid • Min 150 timer og 300 starter som instruktør Flight instructor examiner • 500 timer flygetid • 10 timer og 30 starter instruktørtid for instruktørkandudater • Det samme i tillegg på TMG, hvis TMG

 35. Medical • Class 1 • Class 2 (nødvendig for SPL) • LAPL medical • Lokal myndighet definerer krave til nivå på doktor • GP – allmennleger • AeMC/AME – flymedisinere

 36. Gyldighet for Class 2 Inntil 40 år: 60 mnd (maks til 42 år) 40-50 år: 24 mnd (maks til 51 år) Etter 50 år: 12 mnd Gyldighet for LAPL-medical Inntil 40 år: 60 mnd Etter 40 år: 24 mnd