1 / 36

Nytt felleseuropeisk regelverk

Nytt felleseuropeisk regelverk. EASA- FCL EASA-ORA. LAPL. Nytt offentlig sertifikat for motor, helikopter, seil og ballong. Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens! Vil ”utkonkurrere” PPL-A? Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens (LSA)? Potensial for betydelig aktivitetsvekst!. ATO.

heath
Télécharger la présentation

Nytt felleseuropeisk regelverk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nytt felleseuropeisk regelverk EASA- FCL EASA-ORA

 2. LAPL • Nytt offentlig sertifikat for motor, helikopter, seil og ballong. • Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens! • Vil ”utkonkurrere” PPL-A? • Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens (LSA)? • Potensial for betydelig aktivitetsvekst!

 3. ATO • Nye formelle krav for opplæring av flygere. • Samme forskrift omfatter både kommersielle og ikke-kommersielle. • Omfatter motor (helikopter), seil og ballong. • Mikro er ikke inkludert, men? • Innen NLF berøres: • 37 motorflyskoler • 20 seilflyskoler • Ballongskole? • Et antall mikroflyskoler?

 4. EASAs tidsplan • Trer i kraft i EU 8.april 2012! • ”Hovedforskrift” først 7.april 2012? • Norsk lov etter EØS i løpet av 3-6 mnd? • Tre års overgangsperiode. • ”Underforskrifter” trinnvis i overgangsperioden. • ”Grandfathers rights” i overgangsperioden. • Gjennomføringsfrist 8.april 2015!

 5. NLFs fremtidige rolle • Har i lengre tid, overfor LT og SD, flagget ønske om å ivareta sentrale oppgaver omkring LAPL. Begrunnelse: Bedre service og lavere kostnader for utøverne. • SD har gitt uttrykk for en positiv innstilling. • LT har gitt uttrykk for en positiv innstilling.

 6. LAPL Alternativer: • Forvaltes av LT som dagens PPL-A B. Forvaltes av NLF, som dagens seilflybevis. C. En kombinasjon av A og B.

 7. ATO Alternativer: A. Klubbskolene etablerer egen ATO. B. NLF etablerer sentral ATO, felles for motor, seil og ballong. C. Kombinasjon av A for motor og B for seil og ballong

 8. LAPLAlt A, som PPL-A. Oppgaver: • Kontrollantkorps oppnevnes og administreres av LT;også for seil og ballong • Teorieksamen avholdes av LT, og til LTs terminer. • Oppflyging til sertifikat administreres av LT. • Sertifikater utstedes og inndras av LT, som for dagens PPL-A • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av LT.

 9. LAPLAlt A, som PPL-A Konsekvenser: • LT er Competent Authority (myndighet) • Fare for byråkratisering og liten fleksibilitet • Sårbarhet for kommende gebyrøkninger • Seil og ballong mister sentrale roller og ansvar overfor utøverne • Går glipp av aktivitetsøkning for motorfly? • Aktivitetsreduksjon seilfly? • Inntektsbortfall for NLF

 10. LAPL,Alt B, som seil i dag. Oppgaver: • LAPL utstedes og inndras av NLF • Kontrollantkorps oppnevnes og administreres av NLF. • Teorieksamen avholdes av NLF • Oppflyging til sertifikat administreres av NLF • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av NLF

 11. LAPL, Alt. B, som seil i dag. Konsekvenser: • NLF må bli Competent Authority (myndighet) • Kommer inn under forvaltningsloven. • Må etablere juridisk kompetanse (Innleid/ansatt?) • Forholder seg til SD, ikke til LT. • SD som klageinstans. • Myndighetsrolle mot medlemmene. • Bedre fleksibilitet og servicegrad ift Alt A. • Ressurskrevende og kostnadsdrivende. • Gebyrfinansiert.

 12. LAPLAlt C, kombinasjon Oppgaver: • LT er Competent Authority • LT utsteder (livslangt) og inndrar LAPL etter input fra NLF • NLF oppnevner og administrerer kontrollantkorps • Teorieksamen avholdes av NLF • Oppflyging til sertifikat administreres av NLF • Rettighetsbevis utstedes av NLF • Rettighetsfornyelser og –utvidelser administreres av NLF.

 13. LAPLAlt C, kombinasjon Konsekvenser: • LAPL, med livslang varighet, utstedes/inndras av LT. • LT er forvaltningsorgan • NLF forestår alle praktiske for- og etterarbeider. • Bedre fleksibilitet og servicegrad. • Kostnader kan påvirkes av NLF. • Bruk av egne ressurser, ansatte og frivillige. • Mindre sårbarhet overfor uønsket gebyrutvikling.

 14. ATO Alternativer: A. Desentralisert løsning:Klubbskolene etablerer hver sin ATO • Sentralisert løsning:NLF etablerer sentral ATO for motor, seil og ballong. • Kombinasjon: Desentralisert løsning for motor, sentralisert løsning for seil og ballong

 15. ATOAlt A, Desentralisert. Oppgaver: • 37 motorflyskoler og 20 seilflyskoler må hver for seg kvalifisere og søke godkjenning fra LT. • De samme skoler må mobilisere kvalifiserte nøkkelpersoner i formelle posisjoner (HOT,QM, AM). • De samme skoler må etablere rutiner og systemer for administrasjon, standardisering, kvalitets- og avviksrapportering mv. • LT må bygge opp kapasitet for godkjenning, standardisering og oppfølging av 57 ATO’er.

 16. ATOAlt. A, Desentralisert Konsekvenser: • Flertallet av våre 37 godkjente RF’er og 20 seilflyskoler vil trolig ikke klare utfordringen, og vil måtte avvikle innen 2015. • Betydelig ressurs-merforbruk i mange parallelle prosesser. • Økt bemanningsbehov i LT • Økte gebyrer • Sterkt redusert aktivitetsnivå i motor og seil over tid.

 17. ATOAlt. B. Sentralisert. Oppgaver: • Sentral ATO, med felles AM, QM. • Separate HOT for hhv. motor, seil, ballong. • 37 motorfly- og 20 seilflyskoler som lokale trenings-avdelinger (læresteder) under lokal skolesjef (CI) • Standardiserte treningsprogram, metoder, instruktørkorps. • Felles, standardiserte, prosedyrer. • Felles rutiner og systemer. • Klubbene velger selv om de vil delta.

 18. ATOAlt. B. Sentralisert. Konsekvenser: • Administrativt krevende • Bemanningsbehov (3-4 personer) • Krevende systemløsninger. • Tilrettelegging og forenkling for klubbene • Frivillige kan konsentrere seg om aktivitet, ikke adm. • Synergier mht personell og støttesystemer. • Potensielt betydelig aktivitetsøkning. • Sikkerhetsfremmende gjennom formalisert, standardisert oppfølging. • NLF i meningsfylt rolle overfor medlemmene • Mikroflyskoler kan kvalifisere til LAPL-utdanning.

 19. ATOAlt. C, Kombinasjon Oppgaver: • 57 motorflyskoler søker hver for seg LT om godkjenning av ATO. • NLF oppretter sentral ATO for 20 seilflyskoler og 1 ballongskole. • Motorflyskolene etablerer hver for seg nødvendige nøkkelfunksjoner og egen infrastruktur. • NLF oppretter AM, QM og HOT for seil og ballong. • NLF oppretter nødvendig infrastruktur for seil og ballong.

 20. ATOAlt. C, Kombinasjon Konsekvenser: • Seil og ballong ”redder stumpene.” • Mange motorflyskoler avvikles? • Synergieffekter går tapt. • Kostnadsøkning? • Gebyrøkninger?

 21. ATO/LAPL Veivalg vil være bestemmende for: a)Organisasjonsutvikling b) Prioriteringer c) Ressursbruk d) Finansiering f) Rekruttering av nøkkelpersonell g) Kvalitets- og sikkerhetssystemer

 22. LAPLKritiske oppstartsfaktorer • EASA-FCL: Gjeldende norsk lov høsten 2012. • Markedet ønsker ”umiddelbar adgang” til nyttsertifikat! • Til hvilket tidspunkt er det mulig for NLF å hasitt ”apparat” på plass? • Til hvilket tidspunkt vil LT/SD kreve at NLFs ”apparat” er på plass? • Glidende oppstart i seil? • Bråstart i motor? • Økonomiske prinsipper og risiko for NLF?

 23. NLF/SD/LT Tidsplan: • Signal om veivalg til LT/SD 1 /12-11 • Prinsippavklaring om forvaltning av LAPL. 1/3-12 • Infrastruktur for forvaltning av LAPL. 1 /10-12 • Sentral ATO for seilfly og ballong, godkjent 1/1-13 • Utdanning til LAPL/S (SPL), oppstart 1/4-13 • Sentral ATO for motor, godkjent. 1/5-13 • Utdanning til LAPL/M, oppstart. 1/7-13 • RF avviklet 8/4-15

 24. Light Aircraft Pilot Licence To typer av sertifikater: LAPL = Light Aircraft Pilot License LALP-S (seilfly) SPL = Sailplane Pilot Licence Høyere medisisnk krav Kan benyttes for komersiell flyging Stegvis utdanning – byggeklosser! S/NLF vil vektlegge LAPL

 25. Sertifikatregler Du kan begynne og fly solo når du er 14 år Du må være 16 for å få sertifikatet 15 timer, min 2 timer solo og min 45 starter Strekkflyging inngår 50km eller 100km DK Teori, 120 spørsmål, nye fag MYB Fornyelseskrav: 5 timer, 15 starter siste 2 år + 2 instruktørstarter

 26. TMG Kan ikke benyttes til 100% 7 av 15 timer Kompletteres med Flyslep Vinsj Selvstart Utdanning til LAPL-A 

 27. Teori Felles fag: • Luftrafikkregler • Menneskelige ytelser og begrensinger • Metrologi • Flytelefoni Fag relatert til kategori av fly • Aerodynamikk • Oprasjonelle prosedyrer • Flygeteori og planlegging • Flykjennskap (Fly og motorlære) • Navigasjon

 28. Utvidelse til TMG • 6 timers flyging • 4 timer instruksjon • 1 solonav på minst 150 km, full stopp landing på annen flyplass • Bestå en skill-test • Teoriprøver for TMG (del b) • Fornyelse • Siste 24 mnd 12 timer som fartøysjef, 12 avganger og landinger, 1 time instruksjon • Kan erstattes av flygetid på motorfly for de med LAPL (A)

 29. Påbygging Passasjerflyging: +10 timer og 30 starter som fartøysjef Akroflyging 40 timer flygetid, 120 starter 5 timer og 20 starter med acrotrening Teori Slepeflyging 30 timer flygetid, 60 starter Teori 10 prøveslep, min 5 under instruksjon 5 starter i seilflyslep Utøve rettigheten: Min 5 slep over 24 mnd

 30. Nattflyging • Fjellflyging (bush, ski)

 31. Instruktør (FI) • 18 år • 100 timer, 200 starter som fartøysjef • Instruktørkurs • Opptaksprøve 6 måneder før kursstart • 25 timer flyging, min 6 timer og 20 staretr instruksjon • Minimum 30 timer teori • 15 timer og 50 timer instruksjon • Kan ikke sende første solo og første solo-strekk.

 32. Fornyelse av FI 2 av 3 karv må være innfridd: • 30 timer og 60 starter innenfor gyldighetstiden av sertifikatet • Oppfriskningskurs innenfor gyldighetstiden • Bestå en vurdering av ferdigheten (PFT/I) • Hver tredje fornyelse bestå en vurdering • Ved utløp i mer enn 12 mnd • Oppfriskningsseminar og en vurdering

 33. Sensorer • Eget sensorsertifikat • Gjennomgå et standariseringskurs • Utenfor ATO-en som rettighetens skal utøves i • Må gjennomføre 2 skilltester, PC eller vurderinger hvert år • 1 Skilltest eller PC skal vurderes av CA/ATO i det siste året av gyldighetstiden • Delta på oppfriskningsseminarer • Føre logg for sitt virke inkl resulater som skal kunne forelegges CA på anmodning

 34. Flight examiners - FE • 300 timer flygetid • Min 150 timer og 300 starter som instruktør Flight instructor examiner • 500 timer flygetid • 10 timer og 30 starter instruktørtid for instruktørkandudater • Det samme i tillegg på TMG, hvis TMG

 35. Medical • Class 1 • Class 2 (nødvendig for SPL) • LAPL medical • Lokal myndighet definerer krave til nivå på doktor • GP – allmennleger • AeMC/AME – flymedisinere

 36. Gyldighet for Class 2 Inntil 40 år: 60 mnd (maks til 42 år) 40-50 år: 24 mnd (maks til 51 år) Etter 50 år: 12 mnd Gyldighet for LAPL-medical Inntil 40 år: 60 mnd Etter 40 år: 24 mnd

More Related