1 / 15

Trò chuyện về ngày Tết

Trò chuyện về ngày Tết. Mua sắm Tết. Chợ Hoa Tết. PHÁO HOA NGÀY TẾT. MÂM CƠM NGÀY TẾT. CHÚC TẾT ÔNG BÀ. MÚA LÂN. ĐI CHƠI TẾT. Trò chơi: "Ô SỐ BÍ ẨN". Đố bé ?. Đố bé ?. 3. Lá dong xanh đặt dưới Nếp hoa vàng trải ra Cho đỗ rồi cho thịt Lạt mềm buộc chéo hoa. Cây gì lá nhỏ

heath
Télécharger la présentation

Trò chuyện về ngày Tết

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Trò chuyện về ngày Tết

  2. Mua sắm Tết

  3. Chợ Hoa Tết

  4. PHÁO HOA NGÀY TẾT

  5. MÂM CƠM NGÀY TẾT

  6. CHÚC TẾT ÔNG BÀ

  7. MÚA LÂN

  8. ĐI CHƠI TẾT

  9. Trò chơi: "Ô SỐ BÍ ẨN" Đố bé ? Đố bé ? 3 Lá dong xanh đặt dưới Nếp hoa vàng trải ra Cho đỗ rồi cho thịt Lạt mềm buộc chéo hoa. Cây gì lá nhỏ Quả nó xinh xinh Vàng tươi trĩu cành Bày trong ngày Tết ? Hoa đào ngoài Bắc Hoa gì trong Nam Cánh nhỏ màu vàng Cùng vui đón Tết ? 2 Hoa mai Bánh chưng Là bánh gì ? Đố bé ? Đố bé ? Đố bé ? Hoa đào Sự kiện gì nổi bật nhất trong đêm giao thừa ? 5 4 6 Quả gì ruột đỏ Lay láy hạt đen Bé nếm thử xem Ngọt ơi là ngọt ? Hoa gì nho nhỏ Cánh màu hồng tươi Hễ thấy hoa cười Đúng là Tết đến? Quả dưa hấu 1 Pháo hoa Cây quất

  10. Trò chơi: "Ngày Tết Bé làm gì?"

More Related