Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OEM PowerPoint Presentation

OEM

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. S OEM INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNYOŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGOPRUSY 96-130 GŁUCHÓWtel. (0-46) 815-78-52, (0-46) 815-70-65, 0-608-101-871; fax (0-46) 8157713,e-mail: oems_prusy@.poczta.onet.pl

 2. S OEM OEMS powstał w 1995 roku z inicjatywy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Polskich szkółkarzy i sadowników celem powołania ośrodka było stworzenie dogodnych warunków do produkcji wyjściowego i elitarnego materiału szkółkarskiego

 3. S OEM • Całość gospodarstwa ….. 62 ha • Grunty orne ……………… 45 ha Plantacje elitarne roślin sadowniczych =15 ha: • Sad zraźnikowy ……………………..…………..5,87 ha • Sad nasienny …………………...……………….1,50 ha • Mateczniki podkładek …………………………..5,27 ha plantacje elitarne roślin jagodowych • Truskawki ………………………………………..1,20 ha • Agrest …………………………………………….0,36 ha • Porzeczki ………………………………………...0,80 ha

 4. S OEM

 5. S OEM • Szklarnie …………….. 286 m2 • Karkas ……………….2500 m2 • Laboratorium testów serologicznych • Laboratorium in vitro

 6. S OEM • Utrzymywana aktualnie kolekcja 185 odmian różnych gatunków roślin sadowniczych jest jedynym krajowym źródłem materiału szkółkarskiego wolnego od chorób wirusowych i wirozopodobnych • Ośrodek jest głównym producentem krajowym drzewek zraźnikowych i nasiennych, podkładek wegetatywnych do zakładania mateczników. • Posiadamy również mateczniki truskawek, porzeczek, agrestu

 7. S OEM podstawa prawna dla produkcji szkółkarskiej w Polsce Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz.U. z 21 lutego 2007 r. nr 29 poz. 189 z późniejszymi zmianami), załącznik Nr 9 „Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i winorośli”.

 8. S OEM Dział II tego rozporządzenia mówi między innymi: „.......... sprawdzenie zdrowotności dla materiału przedbazowego wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być przeprowadzone w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach. .... „ Lista patogenów, od których powinny być wolne drzewka aby uznane zostały za „wolne od wirusów”, znajduje się w dziale VIII załacznika nr 9 do Ustawy o Nasiennictwie

 9. S OEM Podstawowe zadania Ośrodka i etapy ich realizacji : • uzyskiwanie roślin sadowniczych wolnych od chorób wirusowych, fitoplazmatycznych i itp. • selekcja • termoterapia • import • wymiana • utrzymywanie i reprodukcja roślin w warunkach uniemożliwiających reinfekcję chorobami • karkasy • odkażanie gleby • izolacja

 10. S OEM Podstawowe zadania Ośrodka i etapy ich realizacji : • kontrola zdrowotności roślin • testy biologiczne • testy serologiczne • metod biologii molekularnej: PCR i RT-PCR. • lustracje • ocena OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość) wyjściowego materiału roślinnego • produkcja wyjściowego materiału do sadów zraźnikowych i mateczników

 11. S OEM • Materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych jest uzyskiwany, utrzymywany i rozmnażany w Ośrodku zgodnie z metodami i zaleceniami opracowanymi przez: • Europejską Organizację Ochrony Roślin (EPPO) oraz wymaganiami krajowymi. • W pracach tych współuczestniczą specjaliści z Pracowni Wirusologii oraz Zakładu Oceny Odmian i Szkółkarstwa IO.

 12. S OEM Etapy przygotowania materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych „ wolnego od wirusów” w OEMS Prusy

 13. S OEM

 14. S OEM rośliny kandydackie - testy biologiczne • I ROK wiosna koniec lipca połowa sierpnia • II ROK wiosna wstępne obserwacje  • III ROK maj / lipiec – roślina zdrowa (-) roślina chora (+)

 15. S OEM Indykatory dla pestkowych: • shirofugen, • Sam, • Kwanzan, • Canindex, • GF305.

 16. S OEM

 17. S OEM

 18. S OEM indykatory dla odmian drzew i podkładek ziarnkowych: • Jabłoń: • Virginia Crab, • Spy 227, • R127407A, • Malus platycarpa, • Malus radiant, • Lord Lambourne, • Golden Delicious, • Grafsztynek, • Pyronia veitchii • Grusza: • Bera Hardy, • Pyronia veitchii, • Lukasówka, • Pyrus communis, • Virginia Crab, • Bera Bosca Pełne wyniki tych testów uzyskujemy po kilku latach

 19. S OEM

 20. S OEM • indykatory dla jagodowych: • Fragaria vesca: UC-4, UC-5, UC-6, UC-10, UC-11, EMC i Alpina. • Rubus ideaus „Norfolg Giant”

 21. S OEM Termoterapia: 6 – 8 tygodni, + 36 do + 38C.

 22. S OEM Rozmnożenia po termoterapii

 23. S OEM Rozmnożenia po termoterapii

 24. karkas S OEM Uzyskiwanie roślin wolnych od wirusów metodą termoterapii. 1 - termoterapia 2 - rozmnożenie 4 – rozmnożenie i wysadzenie: 3 - testy w szkółce, sadzie testowych i laboratorium Sad OWT () () obserwacja trzykrotnych plonów (4-5 lat)

 25. S OEM • Utrzymywanie i reprodukcja roślin przedbazowych i bazowych (ww) w warunkach uniemożliwiających reinfekcję chorobami: • rośliny przedbazowe pochodzą z tożsamych odmianowo roślin kandydackich • rosną w pojemnikach bez kontaktu korzeni z glebą w osiatkowanych pomieszczeniach (karkasach),

 26. S OEM • Każda roślina znajdująca się w karkasie oznaczona jest niepowtarzalnym numerem. • Tożsamość tych odmian bada się indywidualnie w tzw. nasadzeniach OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość). • Rośliny te są testowane indywidualnie na obecność chorób wirusowych, zgodnie z przyjętymi metodykami

 27. S OEM

 28. S OEM

 29. S OEM Kontrola zdrowotności na każdym etapie mnożenia. • W karkasie rośliny testowane są indywidualnie na obecność chorób wirusowych, zgodnie z przyjętymi metodykami. • Wykonywane są testy serologiczne ELISA, • testy biologiczne polowe z użyciem roślin wskaźnikowych • testy PCR. • W nasadzeniach elitarnych gatunków pestkowych, wykonane są (corocznie) testy na wykrywanie chorób groźnych gospodarczo dla 1/6 nasadzenia. • W szkółkach okulantów testujemy odmiany indywidualnie lub kontrolnie w zależności o kategorii i stopnia rozmnożenia. • Ponadto w okresie wegetacji drzewa w sadzie są wielokrotnie lustrowane.

 30. S OEM Dla zapewnienia kontroli pomologicznej, każda roślina/odmiana przedelitarna posiada dwie-trzy owocujące rośliny będące duplikatami roślin przedelitarnych. ocena OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość) Kontrolę pomologiczną wykonuje się corocznie sprawdzając cechy odmianowe

 31. S OEM Przygotowanie wyjściowego materiału do sadów zraźnikowych i mateczników • Równolegle do szczegółowych badań na obecność chorób, przygotowujemy materiał wyjściowy. • Karkas  zrazy = materiał elitarny  szkółka okulantów  drzewka zraźnikowe • Karkas  podkładki, jagodowe =materiał elitarny  laboratorium in vitro  matecznik = bazowa plantacja mateczna. • Szkółki i mateczniki podkładek i roślin jagodowych OEMS: • drzewka zraźnikowe, • podkładki, • sadzonki  szkółkarze i sadownicy = materiał kwalifikowany.

 32. S OEM • Testy wykonujemy we własnym, akredytowanym, laboratorium oraz w szkółkach, sadach testowych zlokalizowanych na terenie OEMS w Prusach oraz laboratorium pracowni wirusologii IO. • Na każdym etapie produkcji, • całość nasadzeń (zdrowotność roślin i gleby) • labolatorium, • dokumentacja nasadzeń i sprzedaży, podlega corocznej kontroli inspektorów PIORiN. • Na podstawie kontroli i badań prowadzonych przez PIORiN materiał może być dopuszczony do obrotu.

 33. S OEM

 34. S OEM

 35. S OEM Dziękuję za uwagę