1 / 12

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad. Konstnärens förskola startades i nov 2011. Sjöhästens förskola startades i juli 2011. Organisation sdf Centrum. Politiker. Elevens väg genom Rörsjöområdet. Gymnasiet ?. Rörsjöskolan/Zenith Åk 6-9. Rörsjöskolan Åk 1-5. Rörsjöskolan

hester
Télécharger la présentation

Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pauli förskoleområde SDF Centrum, Malmö stad Konstnärens förskola startades i nov 2011 Sjöhästens förskola startades i juli 2011

 2. Organisation sdf Centrum Politiker

 3. Elevens väg genom Rörsjöområdet Gymnasiet ? Rörsjöskolan/Zenith Åk 6-9 Rörsjöskolan Åk 1-5 Rörsjöskolan Förskoleklass Förskolan

 4. Rörsjöskolan

 5. Vad styr oss? • Skollag • Läroplan • Malmö stads olika policies • Politiska beslut

 6. Ny organisation • Malmö fem stadsdelar juli 2013 • Permanenta lokaler? • Pauli förskoleområde jan 2013

 7. KRAV Grön flagg Sopsortering Vattenresurser Trygghet Språk Genus Reggio Emilia Ute Mål

 8. Föräldraråd • Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande • Vårt forum för samråd, varför, hur, när, vilka, vilket uppdrag? • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

 9. Diskussion • Vad betyder förskolan för er? • Vad förväntar ni er av oss? • Hur kan vi uppnå detta? • Vilka regler vill vi följa när våra barn är sjuka? • Vad kan/vill vi föräldrar bidra med?

 10. Bra att känna till: • Brand & Utrymningsplan • Vikarier & belastningsregister • Tillbud & verksamhetsråd • Socialtjänst • Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling • Planeringsdagar/stängdagar 4 st/år • Hemsidan o matsedel

 11. Fyra ord som leder oss i vårt arbete med barn och ungdomar i SDF Centrum

 12. Ninni Hyleborg 0766-335 664 ninni.hyleborg@malmo.se www.malmo.se centrum-förskolor Må & to Konstnärens fsk Ti & fre Sjöhästens fsk Tack för ikväll!

More Related