1 / 77

M. Jes ús Mairata Creus Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) UIB

IMPLANTACI Ó D EL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT I AVALUACI Ó I SEGUIMENT DELS T ÍTOLS DE LA UIB. M. Jes ús Mairata Creus Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) UIB. Setembre 2009. ESTRUCTURA DE LA SESSI Ó. PRESENTACI Ó RECURSOS A LA VOSTRA DISPOSICI Ó

hiero
Télécharger la présentation

M. Jes ús Mairata Creus Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) UIB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT I AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS TÍTOLS DE LA UIB M. Jesús Mairata Creus Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) UIB Setembre 2009

 2. ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ • PRESENTACIÓ • RECURSOS A LA VOSTRA DISPOSICIÓ • OBJECTIUS I FINALITAT • IDEES CLAU • PRIMERA PART: MARC GENERAL • SEGONA PART: EL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT DE LA UIB • EL QUE JA TENIM (DISSENY) • EL QUE HEM DE FER (IMPLANTACIÓ) • TERCERA PART: REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ • QUARTA PART: AVALUACIÓ I SEGUIMENT INTERN I EXTERN DELS TÍTOLS

 3. PRESENTACIÓ RECURSOS A LA VOSTRA DISPOSICIÓ

 4. RECURSOS A LA VOSTRA DISPOSICIÓ • La UIB a través del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) posa a la vostra disposició els següents recursos: • Seminaris de formació • Guia “Criteris i directrius per a la implantació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat i per a l’avaluació i el seguiment dels títols de la UIB ” • Assessorament i consultoria • Pàgina web • Recollida d’informació i Elaboració d’informes

 5. ASSESSORAMENT I CONSULTORIAsequa@uib.es

 6. WEB DEL SEQUA

 7. WEB DEL SEQUA

 8. PRESENTACIÓ OBJECTIUS

 9. OBJECTIUS • Objectiu actitudinal: Assumir la cultura de la qualitat • Objectiu cognoscitiu: Conèixer els principis bàsics de la qualitat i el SGIQ de la UIB • Objectiu instrumental: Saber implantar el SGIQ de la UIB i utilitzar-lo com a eina de millora dels títols.

 10. FINALITAT • Contribuir a assegurar la qualitat dels títols i facilitar la superació amb èxit del futur procés d’acreditació

 11. PRESENTACIÓ IDEES CLAU

 12. IDEES CLAU • L’EEES i la legislació espanyola exigeixen un doble sistema de garantia de qualitat intern i extern 1

 13. IDEES CLAU 2 • El SGIQ es basa en el cicle PDCA: • Plan • Do • Check • Act

 14. IDEES CLAU • El SGIQ ens ha de permetre comprovar que els objectius de la titulació es compleixen i, en cas contrari, detectar allò que hem de corregir 3

 15. 4 IDEES CLAU • Participació de tots els grups d’interès • Informació pública i rendició de comptes

 16. MARC GENERAL L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR I LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA

 17. MARC GENERAL • Comunicat oficial de la Conferència de Ministres responsables d’educació superior a Berlín. Setembre de 2003: • “La calidad de la educación superior ha demostrado estar en el centro del Espacio Europeo de Educación Superior. Los ministros se comprometen a apoyar un amplio desarrollo de la acreditación de calidad a nivel institucional, nacional y europeo, enfatizando la necesidad de desarrollar criterios mutuamente compartidos y metodologías para acreditar la calidad.”

 18. MARC GENERAL • Comunicat oficial de la Conferència de Ministres responsables d’educació superior. Bergen, 2007: • “Casi todos los países han tomado medidas para aplicar un sistema de garantía de calidad basado en los criterios acordados en el comunicado de Berlín y con un alto grado de cooperación y formación de redes … Aún más, instamos a las instituciones de Educación Superior a continuar los esfuerzos para incrementar la calidad de sus actividades, a través de la introducción sistemática de mecanismos internos y su correlación directa con la garantía de calidad externa..”

 19. MARC GENERAL • Declaració dels Ministres responsables d’educació superior. Louvain-la-Neuve, 2009: • “Procurando la excelencia en todos los aspectos de la educación superior, abordamos los retos de la nueva era. Esto requiere un enfoque constante en la calidad.”

 20. MARC GENERALEIXOS PRINCIPALS DE L’EEES Estructura Reconeixement EEES • Mobilitat i reconeixement de qualificacions i títols al voltant d'Europa mitjançant: • Crèdit europeu o ECTS • Suplement europeu al títol • Model educatiu centrat en les competències Sistema de titulacions estructurat en tres cicles Qualitat Millora contínua de la qualitat dels estudis. Exigència de SGIQ juntament a SGEQ

 21. MARC GENERALEIXOS PRINCIPALS DE L’EEES • QUALITAT • Millora contínua de la qualitat dels estudis • Exigència d’un doble • sistema de garantia de qualitat, • intern i extern EEES QUALITAT

 22. MARC GENERAL • RD 1393/2007. Pròleg: • “Los sistemas de Garantía de Calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos.”

 23. MARC GENERALEXIGÈNCIA D’UN DOBLE SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT PLANIFICACIÓ I DISSENY DESENVOLUPAMENT DE LA TITULACIÓ RESULTATS Agència d’Avaluació Agència d’Avaluació VERIFICACIÓ EX ANTE AVALUACIÓ I SEGUIMENT ACREDITACIÓ EX POST SISTEMA DE GARANTIA EXTERNA DE QUALITAT

 24. MARC GENERAL QUÈ EXIGEIX IMPLANTAR UN SGIQ

 25. Q SGIQ P EXCEL·LÈNCIA D A SGIQ C

 26. SGEQ Q P EXCEL·LÈNCIA D A SGIQ C

 27. EL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT (SGIQ) DE LA UIB EL QUE JA TENIM (DISSENY)

 28. DISSENY DEL SGIQ • El curs 2008-09 el SEQUA, en el marc del programa AUDIT de l’ANECA, ha dissenyat el Sistema de Garantia Intern de Qualitat(SGIQ) de la UIB a partir de la realitat i especificitat de la institució mateixa i dels centres que la constitueixen i sempre complint la legislació vigent i les exigències europees. • El SGIQ dissenyat ha rebut la qualificació positiva, el mes de juliol de 2009, de l’equip avaluador de l’ANECA.

 29. CERTIFICACIÓ PER L’ANECA DEL SGIQ DE LA UIB

 30. CERTIFICACIÓ PER L’ANECA DEL SGIQ DE LA UIB

 31. EL SGIQ DE LA UIB • El sistema de gestió de qualitat exigeix que es realitzin de forma cíclica les quatre passes del cicle de millora contínua, és a dir: planificar, actuar, avaluar i prendre decisions per avançar en el camí de l’excel·lència.

 32. PRINCIPIS DE GESTIÓ • ELEMENTS TRANSVERSALS • Participació de tots els grups d’interès • Informació pública i rendició de comptes Definir política Planificar Estructura Etc. P Anàlisi Revisió Millora contínua Gestió per processos A D C Recollida informació quant. i qualitativa

 33. EL SGIQ DE LA UIB • El sistema de gestió té dos elements transversals, és a dir, dos aspectes que n’afecten la totalitat: la participació dels grups d’interès, tant interns com externs, i la informació pública i la rendició de comptes

 34. EL SGIQ DE LA UIB • El document bàsic del sistema dissenyat és el manual de qualitat1, que recull els tres elements fonamentals: • Política, objectius i planificació • Estructura organitzativa • Sistema de gestió per processos 1. Podeu veure el Manual de Qualitat de la UIB a la web del SEQUA

 35. POLÍTICA, OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ • Política de qualitat de la Universitat de les Illes Balears • “La UIB és una institució pública que aposta per la qualitat en la docència, en la recerca i en la seva acció cultural… • …La institució s’orienta a l’excel·lència en l’àmbit de la docència, la investigació, la transferència tecnològica i la gestió i, per tant, considera que la qualitat ha de ser present en totes les activitats que realitza…”

 36. POLÍTICA, OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ • Política de qualitat de la Universitat de les Illes Balears • “…De la mateixa manera, conscients de la confiança que la societat diposita en nosaltres, i com a contrapartida a l’autonomia institucional, volem retre comptes a tots els grups d’interès…”

 37. POLÍTICA, OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ • Política de qualitat de la Universitat de les Illes Balears • “…estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, ocupadors, administracions públiques i societat en general i fomentar la seva participació en la vida universitària i en la presa de decisions…”

 38. POLÍTICA, OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ • Línies estratègiques i Pla de qualitat de la docència (2009-2010) • Impulsar una cultura que reconegui la importància de la qualitat i implantar una estratègia de millora contínua • Desplegar el SGIQ de la UIB • Garantir la qualitat de l’oferta formativa i afavorir la integració dels titulats en els diferents sectors productius • Retre comptes i oferir informació pública • Promoure la participació dels estudiants i dels altres grups d’interès en la vida universitària i en la presa de decisions • Garantir la qualitat del professorat

 39. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA UIB CENTRES TITULACIÓ Consell de Govern Consell de Direcció Degà / Director Junta de centre Consell Social CQUIB Centre d’Estudis de Postgrau Responsable de qualitat CGQ Rector/a CAD Director de Màster o Doctorat Consell d’estudis Comissió d’Estudis de Postgrau CTAD Responsables de processos CED CADE Comissió de Recon. i Transf. Crèdits Responsables de processos Òrgans de govern amb noves funcions de qualitat Estructura per a l’avaluació i millora de la docència Estructura per al reconeixement i transferència de crèdits Estructura de qualitat, seguiment, avaluació i millora Estructura per al disseny dels plans d’estudis Estructura específica de postgrau

 40. PE3. Disseny i aprovació de l’ensenya-ment PE4. Definició perfil d’ingrés i perfil de titulat idoni PE5. Definició dels criteris d’admissió PROCESSOS ESTRATÈGICS I DE PLANIFICACIÓ PE1.Elaboració i revisió de política i object. de qualitat (PE7)(PE9) PE6. Planificació i coordinació de l’ensenyament PE7. Anàlisi i millora de resultats PE9. Garantia de qualitat i revisió del títol (E1) PE10. Criteris per a l’eventual extinció del títol PE8. Informació pública PE2. Definició de la política de PDI i PAS PROCESSOS CLAU O D’EXECUCIÓ Perfil de titulat Satisfacció PC12. Expedició títol PC6. Desenv. ensenyament i avaluació aprenentatge (E3) Perfil d’ingrés Requisits PC1. Captació d’estudiants (E4) PC2. Accés i admissió d’estudiants (E5) PC3. Matrícula PC4. Tutoria, orientació i suport a l’estudiant (C4) (E3) PC9. Pràctiques externes (E3) PC7. Formació integral (E3) PC10. Orientació professional (E3) PC4. Tutoria, orientació i suport a l’estudiant PC5. Programa d’acollida PC8. Suport a l’estudiant per millorar l’aprenent. (E3) PC11. Mobilitat (E3) Gestió de PDI i PAS Gestió de RM i Serveis PS7. Gestió queixes, suggeriments i reclam. (E7) PROCESSOS DE SUPORT PS1. Captació i selecció (E2) PS6. Recollida i mesurament de resultats (3) Determinació perfil d’ingrés i de titulat real (E4) (E7) Satisfacció estudiants (E7) Satisfacció PDI i PAS (E7) PS4. Gestió de RM PS8. Disseny, manteniment i millora del SGIQ (E1) (E7) PS2. Aval., promoció, reconeixement i incentius (E2) PS5. Gestió de serveis Inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda (E7) Valoració del progrés dels estud. i resultats de la formació (E7) Satisfacció ocupadors (E7) PS9. Gestió documental (E7) PS3. Formació (E2) Entre parèntesis s’indica la connexió amb altres processos.

More Related