html5-img
1 / 4

Volvo car academy

Volvo car academy. ‘action based’ leren in een gesimuleerde werkomgeving waarbij lean productie concepten ‘spelenderwijs’ worden aangeleerd bij bestaande en nieuwe werknemers !. Volvo car academy – achtergrond.

howard
Télécharger la présentation

Volvo car academy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Volvo car academy ‘action based’ leren in een gesimuleerde werkomgeving waarbij lean productie concepten ‘spelenderwijs’ worden aangeleerd bij bestaande en nieuwe werknemers !

  2. Volvo car academy – achtergrond • we introduceren nieuwe medewerkers in ons bedrijf op continue basis. (voor compensatie van natuurlijke turnover en bij eventuele geplande productiestijgingen) • Frekwent worden nieuwe medewerkers, na een algemene bedrijfsintroductie, enkel getraind in de technische aspecten van de job. Taken worden aangeleerd via een teambegeleider of collega op basis van het ‘voortonen van de job’. Kwaliteit van de opleiding is van hen afhankelijk. Mensen worden getraind om een job uit te oefenen, maar niet om ‘actief deel te nemen’ aan het productieproces. • Mensen komen op deze wijze ‘snel’ op lijn, om acute resource nood aan te vullen, maar door gebrek aan kennis over hoe het productieproces werkt, kunnen ze niet tenvolle deelnemen aan kwaliteits-, veiligheids- en productiviteitsverbeteringen. Dientengevolge participeren ze niet optimaal in teamwerk en continu verbeteren. Dit beïnvloedt negatief jobtevredenheid en is mede oorzaak van toenemende turnover. • Hogere opleidingsprofielen zijn niet altijd voldoende vertrouwd met de hedendaagse productieprincipes en –concepten.

  3. Volvo car academy – SWE concept • Met de uitbouw van een ‘academie’, waarvan ‘de gesimuleerde werkomgeving (SWE-’simulated work environment’)’ het hart vormt, willen we in Volvo Car een ‘excellence’ centrum opzetten voor auto assemblage training. • Het belang van veiligheid, kwaliteit, gestandaardiseerd werken wordt aangeleerd in een gesimuleerde werkomgeving waar medewerkers houten wagens (schaal ¼) assembleren op een aangedreven rollenbaan (gesloten kring) volgens de geldende productiefilosofie en productiemethoden • SWE Concept is identisch aan de reële productieomgeving (standaard werkstations, materiaalrekken, veiligheidsvoorzieningen, gebruik van instructies, andon systeem,…) • Voordeel van SWE opleiding : • Nieuwe en huidige medewerkers leren en ondervinden het belang van ‘gestandaardiseerd werk’ als basis voor continu verbeteren. • Elke medwerker verlaat de training met de juiste houding en ‘mindset’ ten aanzien van ‘lean manufacturing’ principes.

  4. Volvo car academy • In de uiteenzetting wordt dieper ingegaan op : • het waarom / achtergrond • de uitbouw van het concept, relatie met geldende productiefilosofie. • de structuur van de opleiding en training. • onderdelen van de business case • De tot dusver ervaren voordelen van het concept.

More Related