1 / 10

DUBROVNIŠKA REPUBLIKA

DUBROVNIŠKA REPUBLIKA. Kevin Haller, 3. Gb. Dubrovnik.

hu-pace
Télécharger la présentation

DUBROVNIŠKA REPUBLIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DUBROVNIŠKA REPUBLIKA Kevin Haller, 3. Gb

  2. Dubrovnik

  3. Začetki Dubrovnika segajo v prvo polovico 7. stoletja, ko so se na skalnatem polotočku Lausu (lat. Lausa = čer, skala), ki se je kasneje preimenoval v Ragusium, začeli naseljevati ljudje (predvsem Iliri) iz bližnjega Epidauruma (današnjega Cavtata), ko so bežali pred napadalci. Mesto na polotočku je bilo naravno zaščiteno s samo geografsko lego, saj je bilo od kopnega ločeno z ozkim morskim kanalom, proti morski gladini pa je bilo zaščiteno z nedostopnimi soteskami.

  4. Na nasprotni strani morskega kanala pa so se naseljevali Slovani (večinoma Hrvati) in tu se je razvilo naselje Dubrovnik. Ime Dubrovnik je naselje dobilo po hrastovih gozdovih, ki se še danes imenujejo dubrave.

  5. V 10. in 11. stoletju je morska ožina med naseljema zaradi nanosa postajala vse bolj plitka. Tako je bil nekdanji polotoček Laus ob koncu 11. stoletja združen s kopnim in nekdanja morska ožina je postala današnji Stradun. V 12. stoletju sta bili naselji dokončno združeni, utrjeni z istimi okopi in novo nastalo mesto so poimenovali Dubrovnik.

  6. V tem času je bilo zgrajeno prvo obzidje mesta, da bi ga varovalo pred vdori Arabcev, Benečanov, Makedoncev, Srbov in drugih ljudstev.V Dubrovniku sta bila že od vsega začetka zelo razvita pomorstvo in trgovina, ki sta veliko pripomogla k svetovljanstvu tega mesta. Dubrovnik je bil svobodna plemiška republika z lastno ustavo, z lastno upravo, s knezom na čelu in je 6 stoletij priznaval le formalno oblast najmočnejšega soseda (do leta 1205 Bizanta, od 1205 do 1358 beneške republike, nato do 1526 hrvatsko-ogrskih vladarjev, od 1526 do 1808 turškega sultana), zato pa je imel pravico svobodnega trgovanja s temi deželami.

  7. V svoji zgodovini se je Dubrovniška republika rešila močnih osvajalcev s pomočjo visoke diplomacije in velike državniške modrosti. Silovite in zastrašujoče napadalce je umirila z obilico daril v srebru in zlatu.

  8. VIRI IN LITERATURA • Francis W. Carter, Dubrovnik (Ragusa) : A Classic City-State. London, New York, 1972. • Vesna Čučić, Poslednja kriza Dubrovačke republike. Zagreb, Dubrovnik, 2003. • Robin Harris, Dubrovnik : A History. London, 2003. • Bernard Stulli, Povijest Dubrovačke Republike. Zagreb, Dubrovnik, 1989. • –. Studije iz povijesti Dubrovnika. Zagreb, 2001.

More Related