1 / 19

Felles EPJ programmet i Helse Vest

Felles EPJ programmet i Helse Vest. Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører. Temaer. EPJ programmet og innføringsprosjektet i Bergen Tidslinjer Integrasjonsarkitekturen Etablerte tjenester til Stavanger Nye tjenester i Bergen Hva prosjektet skal bidra med

imala
Télécharger la présentation

Felles EPJ programmet i Helse Vest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Felles EPJ programmet i Helse Vest Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører

 2. Temaer • EPJ programmet og innføringsprosjektet i Bergen • Tidslinjer • Integrasjonsarkitekturen • Etablerte tjenester til Stavanger • Nye tjenester i Bergen • Hva prosjektet skal bidra med • Forventninger til leverandørene

 3. EPJ programmet i Helse Vest Innføring av felles EPJ og PAS i Helse Vest både hos de fire helseforetakene og de ni private ideelle institusjonene Skal erstatte EPJ funksjonalitet i en del spesialist systemer som for eksempel BUP og rusomsorg Organisert i flere prosjekter og delprosjekter Kan starte egne prosjekter for å hente inn ytterligere gevinst ved innføringen av felles EPJ

 4. Innføringsprosjektet i Bergen • Fase 1 – April 2010 • Skal erstatte dagens funksjonalitet i PiMS og DocuLive • Skal implementere prosessene i henhold til regionale retningslinjer • Fase 2 • Skal innføre ny funksjonalitet og støtte til prosessene • Skal hente inn gevinstene i å ta i bruk ny løsning

 5. Tidslinje hele programmet

 6. Integrasjoner i Bergen

 7. Arkitektur

 8. Dagens situasjon – HBE – forenklet bilde

 9. Integrasjonsstrategi - HVE

 10. Målbilde Stavanger

 11. Målbilde Bergen

 12. Etablerte tjenester til Stavanger Systemer i Bergen som kan gjenbruke etablerte tjenester

 13. Innføringsprosjektet i Bergen • Applikasjoner som gjenbruker tjenester • Fra Stavanger: AMIS, Akuttdatabasen, ProSang, (Teleradiologi) • KIBI, Shire, ICIP, Visir, Auditbase, Cytodose, HjertePACS • Applikasjoner med meldinger og tjenester • Agfa RIS, Unilab, DocuLive PAIS, LMX, NetLab • Applikasjoner som krever nye tjenester • Koding: Natus og Orbit • Pasientlogistikk: Webport • Nødnr synkronisering i Helse Vest

 14. Nye tjenester i Bergen HL7 WebService for koding av kontakter og operasjoner (diagnoser og prosedyrer) Hvem er her - inneliggende på post/ankommet poliklinikk Hvor er pasienten HL7 hendelsesstyrtemeldinger for Innleggelse/Overføring/Utskrivning Overføring gjelder helt ned til sengenivå

 15. Hva prosjektet skal bidra med Spesifikasjon av behov for applikasjonen Implementasjonsguide og mock-up for tjenestene Opplæring i HL7 i perioden 16.-27.mars(Hvis det er ønske om det) Workshop for implementasjon av tjenester(Hvis det er ønske om det)

 16. Forventninger til leverandørene Kompetanse om egen applikasjon, ny arkitektur og de tjenestene som skal brukes Følge tidsplan Besvare forespørsel om utvikling Inngå kontrakt Levere Delta i feilsøking ved testingen Utføre feilretting

 17. Implementasjonsguide • Link til implementasjonsguide • https://forum2.ihelse.net/impguide/default.aspx • (hvis du får opp spørsmål om passord trykk Cancel) • Eksempel meldinger • Mock-up for folkeregistersøk: • PersonRegistry.GetDemographics • PersonRegistry.FindCandidates

More Related