Download
tvt perusosaaminen ja ope fi 1 taso luksia koko henkil st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TVT-perusosaaminen ja Ope.fi 1-taso Luksia - Koko henkilöstö PowerPoint Presentation
Download Presentation
TVT-perusosaaminen ja Ope.fi 1-taso Luksia - Koko henkilöstö

TVT-perusosaaminen ja Ope.fi 1-taso Luksia - Koko henkilöstö

118 Views Download Presentation
Download Presentation

TVT-perusosaaminen ja Ope.fi 1-taso Luksia - Koko henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TVT-perusosaaminen ja Ope.fi 1-tasoLuksia - Koko henkilöstö Luonnosversio Laatinut Suvi Eriksson ja Jari Suomalainen Luksia (Uusi Osaaja2 –hanke) Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 2. Lähtökohta • Esitys on tehty Uusi Osaaja2-hankkeen TVT-tiimin työtä varten, eikä se ole Luksiassa yhteisesti päätetty TVT-osaamisen määrittely • Esitys on yleisnäkemys Luksian kaikkien henkilöstöryhmien TVT-perusosaamisesta • Perusosaaminen on määritelty henkilöstöryhmien vähimmäisosaamisena • Esityksessä ei arvioida Luksian henkilöstön nykyistä TVT-osaamisen tasoa • Esitys ei määrittele, miten tai milloin TVT-perusosaamisen vaatimukset tulisi toteuttaa Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 3. Luksian henkilöstöryhmien osaamisalueet Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Johto- ja esimiestehtävissä toimiva henkilöstö Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 4. Opetushenkilöstön osaamisalueet Kehitys- ja tuotekehitys- osaaja (4) • Luksia - Ammatillisen osaamisen kärjessä • Luksian järjestämä koulutus, joka määritellään vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä Tehtävän edellyttämä lisäosaaja (3) • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista: • Kehittävä työote • Projektihallinta • Verkostoyhteistyö • Ennakointi • Myynti- ja markkinointi • Talous ja rahoitus • Tuotekehitys • Työelämäjaksot / Työelämädiplomi • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista: • Kielikoulutus • Näyttötutkintomestarikoulutus (15 ov) • Erityisopettajakoulutus (40 ov tai 60 op) • OPO Oppilaanohjaajakoulutus (40 ov tai 60 op) • Työpaikkaohjaajakoulutus (2 ov) • Sähkötyöturvallisuuskouluttaja • Sähkötöiden johtaja • Työturvallisuuskorttikouluttaja • WSET-basic • WSET-advanced • Anniskelupassi • EA1-kortti • EA2-kortti • Hygieniapassi • Hygieniaosaamistestaajan oikeudet (EVIRA) • Järjestyksenvalvojakortti • Tieturvakortti • Tulityökortti • Työturvallisuuskortti • Auditoija, arvioija pätevyys esim. kestävä kehitys, laatu, työterveys- työturvallisuus Tietoyhteiskunta- osaaja (2) • Luksia osaamissalkku, • määritelty erikseen Pedagoginen substanssi-osaaja (1) • vaadittava tutkinto/ korkeakoulututkinto • työkokemus 3 v. • pedagoginen pätevyys Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia 15.12.2011, 23.1.2012

 5. Tukipalveluhenkilöstön osaamisalueet Kehitys- ja tuotekehitys- osaaja (4) • Luksia - Ammatillisen osaamisen kärjessä • Luksian järjestämä koulutus, joka määritellään vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä Tehtävän edellyttämä lisäosaaja (3) • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista. Sovelletaan eri henkilöstöryhmille. • Kehittävä työote • Sisäinen yhteistyö, verkostoyhteistyö • Taloudellinen työote • Sisäinen markkinointi • Projektityö ja projektien hallinta Tietoyhteiskunta- osaaja (2) • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista. • Sovelletaan eri henkilöstöryhmille. • Työpaikkaohjaajakoulutus • Muut ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot • Sähkötöiden johtaja • Anniskelupassi • EA1-kortti • EA2-kortti • Hygieniapassi • Tulityökortti • Työturvallisuuskortti • Laadun kehittämisen ja kestävän kehityksen osaaminen • Luksia osaamissalkku, • määritelty erikseen Substanssi-osaaja (1) • Tehtävän vaatima koulutus (vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto) • Työkokemus Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia 15.12.2011, 23.1.2012

 6. Johto- ja esimiestehtävissä toimivan henkilöstön osaamisalueet Kehitys- ja tuotekehitys- osaaja (4) • Luksia - Ammatillisen osaamisen kärjessä • Luksian järjestämä koulutus, joka määritellään vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä Tehtävän edellyttämä lisäosaaja (3) • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista. • Kehittävä työote • Projektien johtaminen • Verkostojen johtaminen • Ennakointi ja strateginen johtaminen • Myynnin- ja markkinoinnin johtaminen • Talouden ja rahoituksen johtaminen • Tuotekehityksen johtaminen • Esimerkkejä mahdollisista lisäosaamisista. • Kielitaito • JEAT Johtamisen erikoisammattitutkinto • Opetushallinnon tutkinto • Yliopistolliset jatkotutkinnot: ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatti, tohtori • MBA, eMBA, muut • laatupäällikkötutkinto • Auditoijapätevyys, arvoijapätevyys • Sähkötöiden johtaja Tietoyhteiskunta- osaaja (2) • Luksia osaamissalkku, • määritelty erikseen Substanssi-osaaja (1) • Tehtävän vaatima koulutus ja työkokemus Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia 15.12.2011, 23.1.2012

 7. Ope.fi 1 –tason tavoite • Koko työyhteisön perusosaamisen varmistaminen ja perinteisen työyhteisön toimintakulttuurin uudistaminen • Edellyttää työyhteisön TVT-strategian laatimista/päivittämistä ja koko työyhteisön yhteistä päätöstä osallistumisesta http://opefi.wikispaces.com/ Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 8. Ope.fi 1 –tason perustaidot Luksian opettajien(koko henkilöstön) tulisi hallita tieto- ja viestintätekniikan perustaidot: • työssään käyttämänsä tietokoneen perustuntemus • tietokoneen käyttömahdollisuuksien tuntemus • tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta -perustuntemus • Internet-selaimen käyttö • sähköpostin peruskäyttö • audio- ja videolaitteiden peruskäyttö • mobiililaitteiden peruskäyttö Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 9. Ope.fi 1-tasojen ryhmittely A) Työyhteisön kehittäminen osana toimintaympäristöä B) Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä. Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itseilmaisu digitaalisessa ympäristössä C) Pedagoginen osaaminen D) Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen E) Tieto- ja viestintätekninen perusosaaminen F) Työyhteisön johtaminen ja verkosto-osaaminen. Sähköinen hallinto G) Yksityisyys, turvallisuus ja tekijänoikeudet Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 10. Osaamisen tasot Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 11. A) Työyhteisön kehittäminen osana toimintaympäristöä Organisaation oman kehitystyön sitominen kontekstiin ja toiminta omassa työyhteisössä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 12. A1. Perehtyminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön omaa työyhteisöä koskeviin suunnitelmiin ja kunnan strategiaan sekä valtakunnallisiin tavoitteisiin *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 13. A2. Tutustuminen omaa opetustyötä ja sen kehittämistä ohjaavaan (lainsäädäntöön), sopimuksiin, toimintaohjeisiin ja suosituksiin *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 14. A3. Työyhteisön kehittämistä koskevista pelisäännöistä ja työnjaosta sopiminen *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 15. A4. Opiskelijoille varmistettavat perusvalmiudet ops-työssä ja opetuksen osana: 16v + opiskelijan TVT osaaminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 16. B) Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä.Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itseilmaisu digitaalisessa ympäristössä Sähköisten oppimis- ja osallistumisympäristöjen hyödyntämisen perustaidot Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 17. B1. Peruskäsitteiden hallinta (fyysiset, virtuaaliset, sulautetut, sosiaaliset oppimisympäristöt sekä niiden yhdistelmät) *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 18. B2. Koulutuksen tarpeita palveleviin sähköisiin oppimisalustoihin ja tietojärjestelmiin liittyvä perusosaaminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 19. B3. Yleiset tiedonhankintataidot, lähdekritiikki (luotettavuuden arviointi) ja tiedon hyödyntämisen valmiudet *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 20. B4. Henkilökohtainen ilmaisu eri medioissa (tiedon tuottaminen, jakaminen, kommunikointi ja käsittely) Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 21. B5. Erilaiset identiteetit ja osallistujan uudet roolit eri palveluissa toimittaessa Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 22. B6. Taito ilmaista itseään ja asioida verkossa (opettajan omat 'kansalaistaidot') *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 23. C) Pedagoginen osaaminen(yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kehittäminen sekä temaattinen yhteistyö) Perehtyminen koulutusta ja kasvua tukevien sähköisten palvelujen ja laitteiden hyödyntämiseen omassa opetustyössä. Tutkivan ja kehittävän oppimisen tukeminen. Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 24. C1. Tutustuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen paikallisesti laadituissa ja kansallisissa OPS/tutkinnon perusteissa ja arvioinnissa. Sähköisesti toteutetun tai tuetun opiskelun arviointiin liittyvä osaaminen. Opettaja- ja opiskelijapalautteen hyödyntäminen *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 25. C2. Yhteisöllisen (ilmiöperustaisen) ja tutkivan (ongelmalähtöisen) oppimisen perusteiden hallinta (tai muu sovittu pedagoginen lähestymistapa) *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 26. C3. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen; yleisten mahdollisuuksien tuntemus omassa opettamassa aineessa/ammatissa sekä temaattisen yhteistyön mahdollisuudet Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 27. C4. Digitaalisten oppimateriaalien (ml. oppimista tukevat pelit ja simulaatiot) ja lähdeaineistojen pedagoginen käyttö *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 28. C5. Yhteistyöstä sopiminen keskeisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa (mm. kirjastot, työ- ja elinkeinoelämän muut organisaatiot, kolmannen sektorin toimijat) Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 29. D) Tiedonhallinta ja -hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 30. D1. Media ja viestintävalmiudet ja sosiaalisen median suositukset Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 31. D2. Työyhteisön koulutustarvekartoitus ja digiosaaminen sen osana *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 32. D3. Henkilökohtaisten ja työyhteisökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 33. D4. Muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työyhteisössä, henkilökohtaisten oppimisresurssien ymmärtäminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 34. D5. Koulutus- ja kehittämissuunnitelmien tarkentaminen TVT- hyödyntämisen perusvalmiuksien tueksi Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 35. E) Tieto- ja viestintätekninen perusosaaminen Koko työyhteisössä varmistettu tietotekniset perusvalmiudet (työväline- , ohjelmisto- ja tietojärjestelmäosaaminen) ja peruskäsitteiden hallinta Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 36. E1. Työvälineiden (medialaitteiden) yleinen käyttölogiikka ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 37. E2. Perusvalmiudet ohjelmistojen käyttöön (esitysgrafiikka, tekstin- ja kuvankäsittely, taulukkolaskenta, oppilas/opiskelijahallinnon ohjelmistot sekä koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristöohjelma (LMS) tai muu opetuksen/opiskelun tueksi sovittu yhteinen sähköinen palvelu.*) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 38. E3. Peruslaiteympäristöön kuuluisivat seuraavat työvälineet: kännykkä, tietokone, (sormitietokone/täppäri), USB -muisti, digi- ja dokumenttikamera, siirtoheitin/'datatykki' ja tallentava digiTV/boxi ja niiden perusosaamisen varmistaminen. *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 39. E4. Perehtyminen opiskelijoiden yleisimmin käyttämiin henkilökohtaisiin laite- ja palveluympäristöihin Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 40. E5. Yhteinen tiedonjäsennys (käsitekartat/kokonaisarkkitehtuuri oman organisaation ja sen välittömien yhteistyöverkostojen yhteisesti hyödyntämässä tvt-ympäristössä) Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 41. F) Työyhteisön johtaminen ja verkosto-osaaminen. Sähköinen hallinto. Strateginen, hallinnollinen, henkilöstö-, talous- ja pedagoginen johtaminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen (tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen näkökulmasta). Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 42. F1. Tutustuminen/perehtyminen koulun/kunnan/palvelun tuottajan tietohallintoon ja sovittuihin tietohallinnon käytäntöihin. *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 43. F2. TVT- opetuskäytön strategian päivittäminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 44. F3. Pedagoginen johtaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetustyössä ja oppimisen tukena Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 45. F4. Tieto- ja viestintätekniikkahankkeen johtamisessa tarvittavat projektin hallinnan perustaidot Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 46. F5. Perehtyminen paperittomiin kokouskäytäntöihin Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 47. F6. Yhteiset ajanhallintajärjestelmät ja niiden käytöstä sopiminen Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 48. G) Yksityisyys, turvallisuus ja tekijänoikeudet Ajan tasalla olevat sopimukset ja suositukset sekä lainsäädännön tuntemus Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 49. G1. Yksityisyyteen ja sen suojaan liittyvä perusosaaminen. Luottamuksellisen tiedon käsittely ja salassa pidettävien asioiden käsittelyn tuntemus. *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia

 50. G2. Tietoturvaan ja -suojaan liittyvä osaaminen (esim. opetustilanteen videointi, opiskelijatietojen käsittely ja rekisterit jne.) *) *) koskee kaikkia työyhteisön jäseniä Uusi-Osaaja 2/TVT-tiimi, Eriksson, Suomalainen, Luksia