Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ - PowerPoint PPT Presentation

v n ng thay i th i v ph ng ph p h c t p c a sinh vi n trong o t o theo h c ch t n ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

play fullscreen
1 / 10
Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
284 Views
Download Presentation
irish
Download Presentation

Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vận động thay đổi thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ Trình bày: ThS. Nguyễn Văn Lành Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

  2. Nội dung • Sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường trong đào tạo theo học chế tín chỉ • Thực trạng về thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trường CĐCN • Các biện pháp vận động đổi mới thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong 5 năm triển khai đào tạo tín chỉ tại trường CĐCN • Đề xuất giải pháp tăng cường vận động sinh viên thay đổi thái độ và phương pháp học tập Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  3. Sinh viên -nhân vật trung tâm trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ • Thay đổi nhận thức, thái độ, và phương pháp học tập của người học là mục tiêu cao nhất, bảo đảm cho sự thành công bền vững của nhà trường trong việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, đáp ứng các mục tiêu mới của giáo dục cũng như những kỳ vọng của thị trường nhân lực trong thời đại mới. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  4. Sinh viên -nhân vật trung tâm trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ • Mô hình “cứng” của đào tạo truyền thống đã bộc lộ các nhược điểm khi qui mô đào tạo ngày càng tăng, tri thức của nhân loại bùng nổ theo sự phát triển của khoa học công nghệ, kiến thức sinh viên được lĩnh hội trong nhà trường lạc hậu nhiều so với thực tiến công tác sau khi họ tốt nghiệp • Lấy người học làm trung tâm là chú trọng đến đặc điểm riêng của từng cá thể người học, tạo điều kiện để họ phát huy hết khả năng, giúp họ tự vươn lên chiếm lĩnh tri thức và qua đó hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo khả năng thích ứng cho người học khi tiếp cận với thực tiễn mới sau khi ra trường • Triết lý “lấy người học làm trung tâm” của học chế tín chỉ về thực chất chính là định hướng phát triển giáo dục theo lối tiếp cận phát triển của các nền giáo dục tiên tiến Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  5. Sinh viên -nhân vật trung tâm trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ • Mô hình “truyền thống” bộc lộ các nhược điểm - hạn chế • Sự bùng nổ thông tin & tiến bộ KH-CN buộc giáo dục ĐH phải đề ra mục tiêu mới: mục tiêu phát triển • Hình ảnh của người thầy “tận tâm chu đáo”- chưa đáp ứng được các mục tiêu mới của giáo dục. • Các chuẩn mực truyền thống không phù hợp với mục tiêu theo lối tiếp cận phát triển. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  6. Sinh viên -nhân vật trung tâm trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ • Mục tiêu của giáo dục trong thời đại ngày nay là phải đào tạo người học hướng đến mục tiêu phát triển năng lực, song hành với các mục tiêu kiến thức và kỹ năng truyền thống • Sinh viên nên được nhà trường và người thầy định hướng để tự mình tìm kiếm và tích lũy tri thức. • Qua tự học, sinh viên hình thành được năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực thích ứng với cái mới chưa được trang bị trong quá trình học • Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ do đó được thiết kế với số tín chỉ ít hơn nhiều so với số đơn vị học trình trước đây, nhằm giảm thời lượng truyền giảng của thầy trên lớp và tăng thời gian tự học của sinh viên Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  7. Thực trạng về thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trường CĐCN • Sinh viên đã quen với lối học thụ động, đối phó – trở thành sức ỳ, quán tính. • Không nhận thức các mục tiêu mới. • Không ý thức được vị thế mới của nhân vật trung tâm. • Kiểu học đối phó để nhanh chóng kết thúc chương trình. • Sinh viên phản hồi tiêu cực đối với các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học của GV Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  8. Các biện pháp vận động đổi mới thái độ và phương pháp học tập của sinh viên • Tập huấn cho tân sinh viên trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa về 2 chuyên đề: Học chế tín chỉ - các đặc trưng và qui chế đào tạo, Phương pháp học tập ở bậc Đại học Cao đẳng • Thư khen của Hiệu Trưởng mỗi học kỳ. • Mềm dẻo trong qui định đăng ký môn học. • Phương pháp học tập & nghiên cứu khoa học được đưa vào giảng dạy thành học phần tự chọn. • Niên giám và sổ tay sinh viên được biên soạn và cập nhật hàng năm giúp sinh viên chủ động lập kế hoạch học tập. • Từng bước áp đặt các điều kiện tiên quyết cho một số học phần quan trọng của mỗi chương trình đào tạo Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  9. Một số định hướng. • Thay đổi chính sách học bổng khuyến khích học tập. • Xúc tiến việc xây dựng ngân hàng đề thi để tiến đến tổ chức kiểm tra đánh giá bởi bộ phận khảo thí - độc lập với giảng dạy học phần của giáo viên. • Triển khai các lớp học phần chất lượng cao và chương trình đào tạo chất lượng cao • Nghiên cứu các chuẩn mực để thực hiện cấp bằng danh dự theo kiểu bằng honour của các trường nước ngoài Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM

  10. Kết luận • Triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ thực chất là cuộc vận động nhằm thay đổi thái độ và phương pháp học tập của người học. • Mọi nổ lực thay đổi từ phía nhà trường và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy sẽ không mang lại hiệu quả nếu sinh viên - chủ thể trung tâm của nhà trường- không theo kịp các mục tiêu và chuẩn mực mới. • Các yêu cầu đổi mới xuất phát từ phía người học buộc toàn bộ hệ thống nhà trường phải thay đổi để đáp ứng, đó là nguồn động lực cho các thay đổi. Đó chính là vai trò trung tâm của người học Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC TPHCM