1 / 25

Hlavní problémy současné doby

Presentace významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti venkova Ing. Emil Machálek, CSc. Hlavní problémy současné doby. Stoupající poptávka po potravinách v lidnatých rychle se rozvíjejících zemích Klimatické změny Zabezpečení dostatku sladké vody

isabel
Télécharger la présentation

Hlavní problémy současné doby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Presentace významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti venkovaIng. Emil Machálek, CSc

 2. Hlavní problémy současné doby • Stoupající poptávka po potravinách v lidnatých rychle se rozvíjejících zemích • Klimatické změny • Zabezpečení dostatku sladké vody • Energetická politika: biopaliva • Biodiverzita • Demografický vývoj: přesun obyvatelstva do měst

 3. Vývoj světové populace v budoucím období Údaje OSN 2003/2050 (v miliardách) Celkový počet obyvatel na světě: 6,3/9,0 (1,4 x) Počet obyvatel ve vyspělých zemích: 1,2/1,2 (0 x) Počet obyvatel v méně rozvinutých oblastech: 4,9/7,7 (1,5 x) Počet obyvatel v nejméně rozvinutých oblastech: 0, 7/1,7 (2,4 x) Počet obyvatel v Číně: 1, 255 v Indii: 0,986 1800: 1 mld, 1950: 2,5 mld, 2008: 6,6 mld., 2025: 8 mld., 2050: 9 mld.

 4. Růst měst V roce 2008 bude poprvé v dějinách žít většina z 6,6 mld obyvatel planety ve městech V roce 2030 téměř veškerý přírůstek obyvatel na Zemi (+1,5 mld) bude ve městech 1950 2000 2030 Venkov 1,8 mld 3,2 mld 3,2 mld Města 0,75 mld 2,9 mld 4,9 mld

 5. Růst měst 1955 2005 2015 Tokio 13, 710 35,200 35,500 Bombaj 3,520 18,200 21.900 Mexiko 3,880 19,400 21,600 New York 13,220 18,700 19,900 Lagos 0,470 10,900 16,100 Moskva 5,750 10,700 14,000

 6. Lisabonská strategie 2000-2010 Hlavní cíl strategie: Unie se má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“.

 7. Aktivity k splnění cíle Lisabonské strategie Hlavní cíl strategie: • Připravit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech, a to pomocí lepších politik, pokud jde o informační společnost, výzkum a technologický rozvoj prostřednictvím urychlení procesu strukturálních reforem směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu. • Modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti vylučování ze společnosti. • Udržet zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý výhled pokud jde o růst, a to aplikací vhodné kombinace makroekonomických politik.

 8. Společnost založená na znalostech Lisabonská strategie v oblasti rozvoje společnosti založené na znalostech požadovala: • Informační společnost: stanovit regulační rámec pro elektronickou komunikaci, podporovat šíření informačních a komunikačních technologií, vytvořit příznivé podmínky pro eCommerce, posílit vůdčí roli Evropy v technologiích mobilních komunikací. • Výzkum: zřídit společný výzkumný a inovační prostor, posílit výdaje na výzkum a vývoj na 3 % HDP, udělat z Evropy atraktivní adresu pro její nejlepší mozky, podporovat nové technologie. • Vzdělání a lidský kapitál: snížit na polovinu počet osob, které přeruší školní docházku, nastavit systémy všeobecného a profesního vzdělání na dosažení znalostní společnosti, podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny, ulehčit mobilitu.

 9. Strategie Evropa 2020 Jádrem strategie Evropa 2020 by měly být tři priority: • Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. • Udržitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. • Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností.

 10. Budoucnost Vzdělávání Věda a výzkum – high technology

 11. OP Výzkum a vývoj pro inovace • Evropská centra excelence685,4 mil. €, tj. 33,1 % • Regionální VaV centra685,4 mil. €, tj. 33,1 % • Komercializace a popularizace VaV 213 mil. €, tj. 10,3% • Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity414 mil. €, tj. 20%

 12. Evropská centra excelence Z Bruselu přiteče do české vědy 40 miliard Kč Investice se realizují do roku 2015, dalších několik let budou nabíhat na plný výkon Příklady center excelence: - CEITEC Brno (Středoevropský technologický institut) • Plzeňské vědecké centrum • BioCev Praha-Vestec (Biotechnologické a biomedicínské centrum ČAV a UK v Praze)

 13. CEITEC Brno • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie • Pokročilé materiály • Pokročilé komunikační a řídící technologie • Biomedicínské technologie • Strukturní biologie • Genomika a proteomika rostlinných systémů • Molekulární medicina • Neurovědy • Molekulární veterinární medicina

 14. Plzeňské vědecké centrum • Kybernetické systémy řízení a inteligentní rozhodování • Pokročilé počítačové a informační systémy • Výzkum heterogenních materiálů a biomechanických struktur • Nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi • Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů

 15. BioCev - Praha • Funkční genomika • Buněčné biotechnologie a virologie • Strukturní biologie a proteinové inženýrství • Biomateriály a tkáňové inženýrství • Vývoj léčebných a diagnostických postupů

 16. Vědecké parky pro popularizaci TECHMANIA, PLZEŇ, ČR

 17. Vědecké parky pro popularizaci TECHNOPOLIS, BELGIE

 18. Vědecké parky pro popularizaci EXPERIMENTARIUM, KODAŇ, DÁNSKO

 19. Vědecké parky pro popularizaci NĚMECKÉ MUZEUM VĚDY, MNICHOV

 20. Internetové zdroje informací OSEL.CZ • http://www.osel.cz SCIENCE WORLD - Svět vědy • http://scienceworld.cz Rádio Leonardo • http://www.rozhlas.cz/leonardo/portal/ ALDEBARAN • http://www.aldebaran.cz ČESKÁ HLAVA – projekt na podporu české vědecké a technické inteligence • http://www.ceskahlava.cz/ IDEJE, Lidé – ideje - technologie • http://ideje.cz

 21. Internetové zdroje informací VĚDA – průvodce informacemi o vědě a výzkumu • http://www.veda.cz/ NANOTECHNOLOGIE.CZ • http://www.nanotechnologie.cz GATE2BIOTECH, vše o českých biotechnologiích na jednom místě • http://www.gate2biotech.cz/ BIOTRIN - informace o moderních biotechnologiích • http://www.biotrin.cz/czpages/index.htm BIOM.CZ – biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování jejich využití • http://biom.cz/

 22. Internetové zdroje informací ENVIWEB – klimatické změny • http://www.enviweb.cz/global INOVACE • http://www.inovace.cz/ TECHBLOG - Weblog pro ty, které zajímá věda a technika. • http://www.techblog.cz/ 21. století (měsíčník) • http://www.21stoleti.cz/ TÝDEN (týdeník) • http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/

 23. Internetové zdroje informací ESSENTIA – ČASOPIS O CESTĚ ZA POZNÁNÍM • http://www.essentia.cz/ NATIONAL GEOGRAPHIC • http://www.national-geographic.cz/ VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI (Portál Okoun) • http://www.okoun.cz/topic.jsp?topicId=11 VĚDA _ AKTUÁLNĚ.CT • http://aktualne.centrum.cz/veda/ VĚDA A TECHNIKA – přehled zajímavostí z oblasti vědy a techniky, se zaměřením na astronomii, matematiku a vojenskou techniku • http://veda-technika.blogspot.com/

 24. Internetové zdroje informací idnes – věda a technika • http://zpravy.idnes.cz/vedatech.asp TV 24 . věda a technika • http://www.ct24.cz/veda-a-technika/ ČESKÝ ROZHLAS – zprávy, věda a technika • http://www.rozhlas.cz/zpravy/vedatechnika WIKIZPRÁVY – věda a technika • http://cs.wikinews.org/wiki/Port%C3%A1l:V%C4%9Bda_a_technika EUROZPRÁVY.CZ • http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/

 25. Internetové zdroje informací ENVIVIKI • http://www.enviwiki.cz/wiki/Biodiverzita NEWSCIENTISTS http://www.newscientist.com/

More Related