1 / 24

Arbeidsmarkedet og innvandring Tre hovedtemaer i samfunnsøkonomisk analyse:

Arbeidsmarkedet og innvandring Tre hovedtemaer i samfunnsøkonomisk analyse: 1) Hva påvirker flyttestrømmene mellom land ? Effekter av inn (ut) vandring i mottaker (sender) landets arbeidsmarkeder - og på velferdsutviklingen mer generelt

isha
Télécharger la présentation

Arbeidsmarkedet og innvandring Tre hovedtemaer i samfunnsøkonomisk analyse:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arbeidsmarkedet og innvandring • Tre hovedtemaer i samfunnsøkonomisk analyse: • 1) Hva påvirker flyttestrømmene mellom land ? • Effekter av inn (ut) vandring i mottaker (sender) landets arbeidsmarkeder - og på velferdsutviklingen mer generelt • 3) Integrering av innvandrere i mottakerlandenes arbeidsmarkeder

 2. Forskjellige typer innvandring Det skilles mellom ulike grupper av innvandrere ut i fra hovedmotivet for migrasjonen: Arbeidsinnvandrere: hovedmotivet - å bedre arbeidsmarkedssituasjonen, øke sysselsettingssannsyneligheten og/ eller lønnsnivået Flyktninger/asyl innvandring: hovedmotivet - beskyttelse Familieinnvandring: hovedmotivet – giftemål eller annen gjenforening med familie Sett med arbeidsmarkedsøkonomens briller? - er innvandrere først og fremst produksjonsfaktorer – innvandring øker tilbudet av arbeidskraft Men motivasjon kan påvirke sammensetningen av innvandrergruppene med hensyn til egenskaper av betydning for deres produktivitet og tilpasning i arbeidsmarkedet.

 3. Tema 1: Hva påvirker flyttestrømmene m.h.t. retning, nivå og sammensetning Arbeidsmarkedsøkonomer har fokus på økonomisk motivert migrasjon

 4. Flyttebeslutningen Den enkle økonomiske modellen for arbeidsmigrasjon: Flytting er en investering. Invester når avkastningen av flytteprosjektet er positiv, altså når, a er avkastning av flytteprosjektet og r er avkastningen av å investere i andre typer prosjekter - produksjonskapital Forventete inntekt: P(Jobb)∙W, P(jobb)= sannsynligheten for å få jobb, W= lønn hvis jobb Flyttekostnader Reise- og etableringsutgifter

 5. Flyttebeslutningen – kompliserende/utfyllende momenter - Store institusjonelle hindringer for bevegelser av arbeidskraft mellom land: ønsket om å flytte må kombineres med mulighet - Velferdsmagneter - andre økonomiske gevinster enn høyere lønn - Sterke hjemlandspreferanser – store psykiske og sosiale kostnadder - Beslutningstakerne har store informasjonsproblemer - Kjedemigrasjon - Beslutningstakerne har risikoaversjon - Ofte ikke individuelle aktører som beslutter, men grupper/familier

 6. Norsk arbeidsinnvandringspolitikk – i etterkrigstiden • Felles arbeidsmarked med de andre nordiske landene fra 1954 • Fram til 1975 relativt svake restriksjoner på arbeidsgiveres mulighet for å rekkerutere arbeidskraft fra land utenfor Norden. • I 1975 ”innvandringsstopp”: Krav at arbeidskraften ikke skulle være tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Dette medførte slutt på arbeidsmotivert innvandring av lavt kvalifiserte fra land utenfor Norden. • I 1994 innføres felles arbeidsmarked med de daværende EU og EØS landene • I 2002 innføres det kvoter for innvandring fra land utenfor EØS området. Krav om fagutdanning eller høyere utdanning. • I 2004 utvides EØS –arbeidsmarkedet (med visse begrensninger) til å omfatte 10 nye EU land – hvorav 8 er betydelig fattigere land i Øst og Sentral Europa. • I 2007 blir Romania og Bulgaria med i EØS – arbeidsmarkedet (med begrensninger)

 7. Arbeidstillatelser innvilget av UDI etter søkerens statsborgerskap

 8. Hvem flytter hvor ? Inntektsfordeling og flyttestrømmer fra fattige til rike land Flytter hvis:

 9. Tema 2: Effekter av inn(ut)vandring på lønn, sysselsetting, velferd i mottager(sender) og sender land - Hvem vinner og hvem taper?

 10. Effekter av inn (ut) vandring Innvandring betyr altså et positivt skift i tilbud av arbeid og (som oftest) endring i arbeidsstyrkens kompetansemessige – og geografiske sammensetning Det er dette vi (økonomene) analyserer effektene av: Hva ser vi effektene på ? Fokuserer på to hovedtemaer - Hvordan lønns- og sysselsettingsutviklingen i den opprinnelige befolkningen påvirkes via tilpasningsmekanismene i arbeidsmarkedet - Hvordan skattebyrden påvirkes Kort oppsummert: Befolkningens økonomiske velferden før og etter skatt

 11. Lønn, inntekt og sysselsetting - før og etter ut (inn) vandring -i sender og mottakerlandene Modell I: En type arbeidskraft (L), et rikt (høy produktivt) og et fattig (lav produktivt) land Makro produktfunksjoner i: Rikt land QR=h(L), Fattig land: QF=f(L) Lønnsfastsettelse ved markedslikevekt til full sysselsetting. Produsentene tilpasser seg som profittmaksimerende, PK-ere. Dette gir 1.o.b: Rikt land: pRhL=wR, Fattig land: pFfL=wF , LT=LE i begge land Lønn T2 T1 T1 T2 w1 w2 w2 w1 E= pRhL E= pFfL L Flyttestrøm Resultat: Lønnsutjevning mellom land og høyere produktivitet i verdensøkonomien

 12. Hvem vinner og hvem taper på migrasjonen ? Vinnere:Kapitaleiere i rike land får [fgjh], Arbeiderne i fattige land får [abdc], Emigrantene får [ijmn]-[dekl] Tapere:Kapitaleiere i fattige land mister [abec], arbeiderne i rike land mister [fgih] Migrasjonsoverskuddet i innvandringslandet: gji Lønn T1 T2 T2 T1 g w1 f w2 w2 h i a j b w1 E= pRhL c d e E= pFfL L l k n m Flyttestrøm

 13. Migrasjonsoverskuddet (MO) i innvandringslandet • Produktfunksjon i innvandringslandet: • Befolkningen i innvandringslandet eier kapitalen • Bedriftene er pm og pk i produkt -og arbeidsmarkedet • Q=f(L) , fL , fLL <0, L = N+M, N = lokal befolkning, M= innvandrere, • K (kapital) er gitt (kort sikt) • Bedriftenes tilpasning i to situasjoner: i) M=0: f’(N)=w1 og • ii) M>0, f’(N+M)=w2 • De lokale arbeidernes underskudd : [f’(N+M)- f’(N)]N • De lokale kapitalistenes overskudd: f(N+M)- f’(N+M)[N+M] –[ f(N)- f’(N)N] • MO= f(N+M)- f(N)- f’(N+M)M,

 14. EFFEKT AV INNVANDRING FOR DEN LOKALE BEFOLKNINGEN I INNVANDRINGSLANDET • Modell II: Skatt på arbeidsinntekt i innvandringslandet, en type arbeidskraft (L) og full sysselsetting • Produktfunksjon i innvandringslandet: • Q=h(K,L) , L = N+M, N = lokal befolkning, M= innvandrere, • hK, hL, hKL>0, hKK ,hLL <0 • Markedslikevekt: • (2) r= hK(K,L), w= hL(K,L), r= markedsrenta, w=lønn, produktpris=1 • Skattesystemet: • (3) S=twL, b=S/T, S er totalt skattebeløp, T er antall trygdede i befolkningen. • Antar: Alle trygdede er innfødte, alle innvandrere jobber, b er gitt fra politikerne, lokale eier all kapital • Inntekten til den lokale befolkningen: • (4) QB=rK+(1-t)wN+bT

 15. Inntektsendring for de lokale ved innvandring på kort sikt, dK=0, dr>0 (5) Inntektsendring for de lokale ved innvandring på lang sikt, dr=0, dK>0 (6)

 16. Inntekt og inntektsfordeling i innvandringslandet før innvandring Lønn T1 Kapitaleiere: rK w1 Arbeidstakere: (1-t)wL tw1 E= hL(K,L), Trygdete: bT L

 17. Inntekt og inntektsfordeling i innvandringslandet etter innvandring – på kort og lang sikt T1 T2 w1 K+, L- K+ E= hL(K1,L), w2 t1w1 L+ E= hL(K=K0,L), t2w2 bT

More Related