Download
career planning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAREER PLANNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAREER PLANNING

CAREER PLANNING

585 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CAREER PLANNING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CAREER PLANNING

 2. Effective career development • involves: • •Gathering, assessing and understanding information about ourselves and our options • •To make the best decisions and take the most effective actions as we move toward selecting our career path Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 3. A meaningful question to ask is: “What are my skills, interests and personality and how does this translate into a meaningful career path?” • Career planning is an ongoing process where answers do not occur overnight Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 4. There are three phases • Self exploration /self awareness • Learn options /career and labor market awareness • Decision making and career planning! Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 5. Self-Awareness • Includes: • understanding yourself; your preferences, needs, aptitudes and your work self; work environments and matarials you prefer, etc.. (individual factors) • Often overlooked or superficially managed • Self-Awareness is a lifelong goal Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 6. Exercise: What is your current level of self-awareness? •Identify a situation you have participated in where you felt a sense of accomplishment, pride, utility, and/or where you believe you made a contribution • •Write down some of the things that come to mind when you think about this experience • •What types of things come to mind? • •What does this mean in terms of career selection Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 7. Career awareness • Knowing what careers are available and understanding what these careers involve • •Not choosing a career based on a limited amount of information and little personal experience • •Expanding your knowledge of what is available before you narrow your options Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 8. Two major questions to ask yourself: • 1.What careers/jobs have I never even heard of which may be a great match for me? • 2.What careers/jobs or industries/sectors have I heard of but do not realize would be a great match for me? • Remember: • A good understanding of yourself will help you conduct effective career research Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 9. Career Research • What things do you want to know about the occupation(s) you are considering? • TUIK • ISKUR • OSYM • Social Media • •Twitter, Blogs and LinkedIn • Remember: You are gathering information and generating a list of possibilities! Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 10. Labour Market Awareness • Being aware of the impact of the changing labour market: • •Provides you with valuable information when considering, or ruling out career options • •Allows you to learn about the opportunities being created or removed from the workforce • Labour market information is part of the equation, but should not be the deciding factor in your selection of a career path Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 11. Staying on Top of Labour Market Trends • Some labour market resources: • •Commit to reading the careers and business sections of the national and local newspapers (Toronto Star, Globe & Mail) • •Subscribe to industry magazines and e-newsletters • •Review reports available through Working in Canada – offers reports by region and provides salary information • •Datamonitor – comprehensive industry, company and country information • •Scott’s Info - reliable up-to-date information on Canadian sectors • •Social Media Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 12. Career Planning: Career Immersion • Narrow yourmultiple optionsdown to amanageablenumber andmove into theimmersion phaseof your planning. Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 13. Immersion • Before you commit to any course of action, how can you learn even more about a career field? • •Spend time with a professional • •Identify career-related volunteer opportunities • •Research internships and/or co-op opportunities • •Identify related part-time and/or summer jobs • •Attend related training or educational opportunities wherever possible • •Participate in informational interviews and job shadow experiences Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 14. Initiate Informational Interviews • •Talk to people who are currently working in the field to gain a better understanding of an occupation or industry • •Build a network of contacts in the field • Strategic Volunteering • Strategic volunteering allows you to ‘try out’ a career and build your skills and resumé • Tips for strategic volunteering: • 1.Be clear about your goals for volunteering • 2.Identify opportunities of substance • 3.Research specific organizations Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 15. Choosing a career without initiating informational meetings or engaging in strategic volunteering is like buying shoes without trying them on. • Continually invest in your career by looking ahead and identifying your options • •Set goals, develop an action plan Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 16. Kariyer Planlama • Kişinin kariyer yolunu belirlemedeki kişisel kararı, • Kariyer amaçlarına ulaşma süreci ve bu amaçları elde etmede yerleştirilen aktiviteler.. Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 17. Bireysel kariyer planlama • Bireyin özelliklerini değerlendirmesi, • Eğitim/Kariyer fırsatlarını incelemesi, • Kariyer amaçlarını ortaya koyması ve uygun planlama yapmasını içermektedir. Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 18. Bu bir süreç! Tek gecede olmuyor! • Her boyut sürekli, az ya da çok değişiyor! • Her boyut için kariyer desteğine gereksinimi olan kişinin farkındalık kazanması, bilgi toplaması, değerlendirmesi, anlaması, kısaca uğraşması gerekiyor!! Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 19. Plan Geliştirirken … • SWOT analizi gibi • Kişisel olarak güçlü yönler ve kaynaklar • Hedefe ulaşmayı kısıtlayan zayıf yönler • Hedefe ulaşmayı kısıtlayan dış engeller • Fırsat ve kaynaklar Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 20. Karar verme süreci • Bütün kararlar, kişinin yapabilecekleri ve yapma istekleri ile sınırlanır. • Karar verme süreci, • İlgili bilgileri organize etme • Seçenekleri tanımlama • Olası en tatmin edici kariyerini seçme Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 21. Karar vermenin önündeki iç engeller • Endişe • İnanç sistemleri • Kendine güvenmeme • Depresyon • Tereddüte karşı kararsızlık Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 22. Dış engeller • Para • Ulaşım • Destek sistemleri • Kararı etkileyen kilit kişiler • Yasalar vb.. Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 23. Karar verme stratejileri • Kafası karışık • Bağımlı • Sezgisel • Planlı • Sezgisel • Bir şey yapmama • Mantıklı • İçtepisel • Duygusal • Değer temelli • Ölümcül Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 24. Risk alma • İsteklere dayanan yaklaşım: • İstenen sonuca odaklanma riski görmezden gelme • Tedbirli yaklaşım: • Başarı olasılığı yüksek olanı seçme • “Ya tutarsa” yaklaşımı: • Sonucu muhtemelen başarısızlık olan en riskli durumu seçme • Kombinasyon yaklaşımı: • Risk ile istenirliği dengeleyici seçim Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 25. Hedef oluşturma • Seçenekleri belirleme, karar verme sürecinin bir parçası • Kısa ve uzun vadeli hedefleri belirme çok önemli Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 26. Hedefler • Anlaşılabilir – kelimelerle ifade edilebilmesi • İnanılır – belirleyen kişiye inanılır gelmesi • Gerçekleştirilebilir – kişinin bu hedefe ulaşmak için güçlü yanlarının, enerjisinin ve zamanın olması • Ölçülebilir – zamanın ve elde edilen sonuçların ölçülebilir olması • İstenir – arzu edilmesi Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 27. Hedefler • Hedefler yazıldıklarında daha fazla işe yararlar • … dile getirildiklerinde de . • Ardından mesleki planlar yapılabilir. Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 28. Kısa dönem hedefler • Danışanın 6 ay ile bir yıllık kısa dönem hedeflerine ulaşması için adımların atılması gerekir. • Orta dönem hedefler 1-3 yıl arasında değişebilir Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 29. Kısa dönem plan • Uzun dönem hedefi netleştirme • Süreci başlatmak için ilk adımları belirleme • Danışanın plana uyup uymadığını, yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığını saptama Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 30. Kısa dönem plan oluşturma süreci-1 • Danışanın belli kariyer hedefi ya da amacı nedir? • Bu hedef, hedef belirleme kriterlerine uyuyor mu? • Danışanın başarıya gitmek için belli yolları/opsiyonları nedir? • Kısa dönem plan içindeki hedefler neler? Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 31. Kısa dönem plan oluşturma süreci-2 • Danışan bu hedeflere ulaşmak için, gerekli adımları atıyor mu? • Her bir adımın tamamlanması hedeflenen tarih nedir? • Ne tür desteğe/kaynağa ihtiyaç duyuyorlar? • Ne tür engeller ve zorluklar var? • Hedefe ulaşıldığı nasıl anlaşılacak? Gösterge ne olacak? Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 32. Uzun Dönemli Hedef Belirleme • Üç-beş yıllık plan oluşturmanın bir parçası olarak, uzun erimli kariyer potansiyellerinin belirlenmesi Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU

 33. Kısaca Hareket Planı • İyi tanımlanmış uzun dönem hedefler • Kısa dönem hedefler/konular • Alternatif hedefler • Esneklik! B, C ve belki D planları! • Hedefe ulaşmak için belli kaynaklar • Ulaşmak için adımlar • Engellerle mücadele taktikleri • Takvim! Dr. Korkut-Owen, 2014-2015,METU