Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kartuzy, 12 listopada 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kartuzy, 12 listopada 2010

Kartuzy, 12 listopada 2010

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kartuzy, 12 listopada 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DC EdukacjaCentrum Szkoleń i Certyfikacji KomputerowychInnowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kartuzy, 12 listopada 2010

  2. DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych 1994 r. – rozpoczęcie działalności DC Edukacja 1995 r. – uzyskanie autoryzacji MicrosoftAutoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft 2000 r. – powstanie ODN DC Edukacjawpisanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja do rejestru niepublicznych placówek oświatowych 2004 r. – uzyskanie akredytacji przez ODN DC Edukacja Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty (nr 40/2004) DC Edukacja posiada autoryzacje międzynarodowych ośrodków egzaminacyjnych VUE i Prometric

  3. Informacje o projekcie DC Edukacja Tytuł: Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Projekt realizowany był w ramach POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Miejsce realizacji: woj. pomorskie Okres realizacji: 1 luty – 31 grudnia 2009 roku

  4. Cele projektuDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT wzrost wykorzystania ICT w procesie nauczania w szkołach zawodowych wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne do tworzenia i realizacji testów elektronicznych przygotowanie nauczycieli do ich tworzenia i realizacji testów elektronicznych na zajęciach z uczniami wzrost motywacji i zainteresowania wśród nauczycieli szkół zawodowych poprawą jakości nauczania poprzez stosowanie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania spowodowanie uczniów zainteresowania w kierunku informatyki oraz ICT

  5. Dane liczboweDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT • Łącznie: • 86 szkół zawodowychwojewództwa pomorskiego, • 774 nauczycieli(średnio po 9 z każdej szkoły) • 7960 uczniów(średnio po 90 uczniów ze szkoły) • Powiat kartuski • 2 szkoły zawodowe (Przodkowo) - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie • 18 nauczycieli (po 9 z każdej szkoły) • 181 uczniów

  6. Koncepcja i podstawowe działania realizowane w ramach projektuDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT • Etap I – Zajęcia stacjonarne • Czas trwania: 16h • Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników w postaci podręcznika • Przygotowywanie nauczycieli do tworzenia i realizacji testów • Etap II – E-learning • Czas trwania:5 dni z codzienną możliwością wzięcia udziału w 2 godz. konsultacji on-line z trenerem (łącznie 10h) • Dostęp do platformy e-learningowej, video-wykładu • Etap III – Wdrożenie • Przeprowadzenie przygotowanego testu elektronicznego na zajęciach z 10 uczniami - 2 godziny lekcyjne

  7. Opinie nauczycieli o projekcie potwierdzające osiągnięcie celuDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Ponad 80 % nauczycieli biorących udział w projekcie potwierdziło, że wprowadzenie innowacyjnych form oceniania na zajęciach z uczniami poprawi jakość kształcenia. Prawie 90 % nauczycieli uważa, że stosowanie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania usprawni pracę na lekcji. Ponadto nauczyciele byli pozytywnie nastawieni do samokształcenia i doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych dostępnych na platformie e‑learningowej. Prawie 80 % uważa, że jest to wygodna, skuteczna i interesująca forma doskonalenia.

  8. Opinie uczniów o projekcie potwierdzające osiągnięcie celuDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Ponad 90 % uczniów biorący udział w projekcie uważa, że komputer uatrakcyjnia lekcje i w związku z tym techniki ICT należałoby wykorzystywać na wszystkich lekcjach a nie tyko na zajęciach z informatyki lub Technologii Informacyjnej Ponad 80 % uczniów uważa, że wiedza informatyczna jest przydatna w życiu i niemal tyle samo, że biegłe posługiwanie się komputerem jest szansą na lepszą pracę

  9. Wysokość udzielonego wsparcia w ramach projektuDC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT • Kwota wsparcia (dofinansowania) udzielonego w powiecie kartuskim: 21.750,70 zł • Wysokość wkładu własnego wniesionego przez powiat kartuski: 3.020,00 zł • Sposób finansowania projektu • 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego • 2,25% z budżetu państwa • 12,75% z budżetu JST (w formie niepieniężnej)

  10. Dziękuję za uwagę