Download
henryk doma ski dariusz przybysz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henryk Domański Dariusz Przybysz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henryk Domański Dariusz Przybysz

Henryk Domański Dariusz Przybysz

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Henryk Domański Dariusz Przybysz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Henryk DomańskiDariusz Przybysz Homogamia edukacyjna małżonków - otwartość struktury społecznej Warszawa, 13 stycznia 2010

 2. CEL PREZENTACJI: Rozpoznanie prawidłowości dotyczących kształtowania się barier i dystansów społecznych, które wyłaniają się z wzorów wyboru małżonków dokonywanych ze względu na ich pozycję społeczną. Wskaźnikiem pozycji społecznej (kryterium doboru) będzie poziom wykształcenia mężów i żon.

 3. Tendencja do homogamii małżeńskiej jest jednym z podstawowych mechanizmów odtwarzania się struktury klasowo-warstwowej. • Większa homogamia jest wskaźnikiem zamykania się kategorii społecznych. Naturalną konsekwencją tego procesu jest mniejsza otwartość i krystalizacja podziałów społecznych, definiowana w terminach odpowiednio silniejszej zależności między cechami małżonków.

 4. SKONCENTRUJEMY SIĘ NA: 1. Porównaniu siły związku między poziomem wykształcenia małżonków w zakresie podobieństw i różnic między krajami w latach 2002-2008. Czy kształtował się jakiś wzór? Na ile zależności te były stabilne? 2. Porównaniu siły homogamii małżeńskiej w ramach podstawowych kategorii wykształcenia małżonków - w latach 2002-2008 - w celu rozstrzygnięcia, które kategorie są najbardziej otwarte, a które najbardziej zamknięte.

 5. 3. Porównaniu siły barier pomiędzy kolejnymi poziomami wykształcenia w latach 2002-2008. Na ile były one stabilne?

 6. Kategorie wykształcenia klasyfikacji międzynarodowej ISCED

 7. Wykształcenie męża a wykształcenie żony w Polsce, odsetki małżeństw (ESS, 2008)

 8. Siła związku (uniform difference)

 9. Siła homogamii ESS 1 (2002-2003)

 10. Siła homogamii ESS 2 (2004-2005)

 11. Siła homogamii ESS 3 (2006-2007)

 12. Siła homogamii ESS 4 (2007-2008)

 13. Bariery między kategoriami - ESS 1 (2002-2003)

 14. Bariery między kategoriami - ESS 2 (2004-2005)

 15. Bariery między kategoriami - ESS 3 (2006-2007)

 16. Bariery między kategoriami - ESS 4 (2007-2008)

 17. 1. Społeczeństwa postkomunistyczne są bardziej "tradycyjne" - przywiązuje się w nich większe znaczenie do wyznaczników statusu. 2. W społeczeństwach postkomunistycznych wykształcenie stało się ważnym czynnikiem kariery, podczas gdy w krajach Europy zachodniej o możliwościach awansu w większym stopniu decydują "pochodne wykształcenia", a nie ono samo - takie jak specjalistyczne kwalifikacje i atrybuty związane z kapitałem społecznym. 3. Większa homogamia małżeńska w społeczeństwach postkomunistycznych zaspakaja potrzebę bezpieczeństwa, naruszoną przez niepewności towarzyszące zmianie ustroju.