1 / 9

Tööülesanne

Tööülesanne. Tallinna Linnavolikogu 07. septembri 2006.a otsus nr 273 Tallinna Linnavalitsusel töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule: koostada ja esitada ülevaade Tallinna läbivatest ohtlikest veostest (kaubaartiklid ja kogused) ja nende sihtpunktidest;

jake
Télécharger la présentation

Tööülesanne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tööülesanne • Tallinna Linnavolikogu 07. septembri 2006.a otsus nr 273 • Tallinna Linnavalitsusel töötada välja ja esitada Tallinna Linnavolikogule: • koostada ja esitada ülevaade Tallinna läbivatest ohtlikest veostest (kaubaartiklid ja kogused) ja nende sihtpunktidest; • nõuded Kopli kaubajaamas ohtlike veoste komplekteerimisel.

  2. Tallinna mööda raudteed läbivate ohtlike veoste sihtpunktid • Ülemiste kaubajaam – Kopli kaubajaam • Kopli kaubajaam – Paldiski • Kopli kaubajaam - Paljasaare sadamad • Ülemiste kaubajaam – Edelaraudteed pidi kesk Eestisse.

  3. Ohtlike kaupade vedu raudteel (Eesti Raudtee andmetel) läbi Tallinna perioodil jaanuar-oktoober 2006 Ohuklass Kokku Keskmiselt kuus 2 84 418 t 8442 t 3 2 573 663 t 257 366 t 4.2 4400 t 440 t 5.1 119 055 t 11 906 t 6.1 25 t 2,5 t 8 13 708 t 1371 t 9 324 525 t 32 453 t Kokku: 3 119 794 t 311 979 t

  4. Määruse eelnõu ettevalmistamise käik • 01.12.2006 Ohtlike raudteeveoste vähendamise ajutise komisjoni koosolek. • 06.12.2006 nõupidamine Põhja-Eesti Päästekeskuse spetsialistiga. • 19.12.2006 Ohtlike veoste transpordiga seotud töögrupi laiendatud koosolek. • Käsitleti transiidimahtusid ja kasvutrendi (AS Eesti Raudtee). • Ohtlike ainetega seonduvate õnnetuste statistika põhjal (Põhja-Eesti Päästekeskus). • Hinnang ohtlike ainetega seotud ettevõtete ohutusnõuete täitmisele 2006.a praktika põhjal (Tehnilise Järelevalve Inspektsioon). • Tehnilised võimalused kõrge ohuklassiga ainete käitlemiseks (Sillamäe Sadam).

  5. Määruse eelnõu Tallinna Linnavalitsuse istungile esitamine • Määruse eelnõu esitati Tallinna Linnavalitsuse istungile 20.12.2006. • Esitatud viited - Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 6 lõike 3 punkt 2 alusel, kooskõlas raudteeseaduse § 34 lõikega 2, Teede- ja sideministri 9. juuli 1999 määrusega nr 39 Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine ja Päästeseaduse § 21 lõikega 2 on meie arvates ainsad volitusnormid määruse kehtestamiseks.

  6. Kohaliku omavalitsuse poolt täidetavad ülesanded 1) Riigi ülesandeid: • täidetakse üksnes seadusest tuleneva regulatsiooni; • halduslepingu alusel. 2) Kohaliku omavalitsuse olemuslikud ülesanded: • Seadusega kohustuslikuks tehtud ülesanded; • vabatahtlikud ülesanded (kogukonna huve puudutavad ja mis ei ole reguleeritud seadusega).

  7. Olukorra keerukus • Kui ülesanne on kohaliku omavalitsuse või riigi suhtes seaduse tasandil reguleerimata ei saa kohalik omavalitsus ise seda lünka täita kehtestades õigusaktidega reguleeritud korra.

  8. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 • ...sätestab, et kohalik omavalitsus otsustab ja korraldab neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. • Määruse eelnõus reguleeritavad küsimused on Raudteeseaduse ja Päästeseadusega antud majandus- ja kommunikatsiooniministri otsustada.

  9. Püstitatud probleemi lahendamise võimalused • Kolmepoolne koostööleping – Tallinna Linnavalitsus, AS Eesti Raudtee ja Põhja-Eesti Päästekeskus (leping sõlmitud 12.02.2007). • Koostöö tõhustamine vastavat pädevust omavate riigiasutustega – Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Põhja-Eesti Päästekeskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Raudteeinspektsioon jt. • Tallinna riskianalüüsi kaasajastamine, riskide ülevaatamine, suurõnnetusohuga ettevõtete ohtude hindamine ja ohtlike ettevõtete kaardistamise jätkamine (vastutuskindlustus).

More Related