Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAT PowerPoint Presentation

VAT

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAT VAT Na pewno wielu z Was (uczniów) spotkało się z nazwą „VAT”, lecz do końca nie znacie znaczenia tego słowa, więc spróbuję Wam go przybliżyć ;) Na pewno wielu z Was (uczniów) spotkało się z nazwą „VAT”, lecz do końca nie znacie znaczenia tego słowa, więc spróbuję Wam ją przybliżyć ;)

 2. VAT VAT • Podatek stosowany na towary i usługi, względem których nie przewidziano preferencji podatkowych.VAT wprowadzono w około 1991 roku.Podatek ten ma na celu zwiększenie budżetu państwa.

 3. Stawki podstawowe VAT Stawki podstawowe VAT • Unia Europejska: stawka nie powinna być niższa niż 15% a maksymalnie powinna wynosić 25%Ciekawostka:Mimo, iż stawka w Unii Europejskiej nie powinna być niższa niż 15%, a maks.25% w niektórych krajach należących do Unii obowiązuje stawka jaką sobie ustalił dany kraj.Np. W Polsce obowiązują następujące stawki podatku VAT:- zw. (zwolniona)- 0% - 3% (owoce, warzywa, drób, mięso surowe, mleko)- 7% (pieczywo, leki, przetwory owocowe, soki)- 22% (kawy, alkohole, papierosy, art. przemysłowe)

 4. Cena netto Cena netto • Cena netto nie zawiera podatku VAT co oznacza, że produkt zakupiony po tej cenie nie podlega tzw. "konsumpcji" czyli przeznaczony jest do dalszego przetworzenia lub odsprzedaży przez nabywcę - przedsiębiorcę będącym płatnikiem VAT co oznacza, że ostateczną całą wartość towaru ponosi ostatni nabywca towaru. (czyli MY)

 5. Podatek Podatek Obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

 6. Typy podatków: Typy podatków: podatki dochodowe Podatki od nieruchomości podatek od spadków i darowizn podatek od wartości dodanej inne

 7. Podatki dochodowe Podatki dochodowe: • Podatek dochodowy od osób fizycznych • Podatek dochodowy od osób prawnych • Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp.

 8. Podatki od nieruchomości: Podatki od nieruchomości: • Podatek rolny (gruntowy) • Podatek leśny Podatek rolny (gruntowy) Podatek leśny

 9. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn: • Podatki od towarów i usług Podatki od towarów i usług

 10. Podatek od wartości dodanej (VAT) Podatek od wartości dodanej (VAT) • Akcyza • Cło AkcyzaCło

 11. Inne Inne Podatek od posiadania psa Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych • Podatek od posiadania psa • Podatek od środków transportowych • Podatek od czynności cywilnoprawnych

 12. Deklaracja podatkowa Deklaracja podatkowa • Jest formą obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. • Jest formą obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

 13. Neutralność podatkowa Neutralność podatkowa • Neutralność podatkowa zachodzi wtedy, gdy relatywne ceny*dóbr, usług, kapitału nie są zakłócone, tzn. przede wszystkim nie występuje klin podatkowy*(różnica w cenie dobra po i przed opodatkowaniem, wypaczająca działanie mechanizmu rynkowego). * gwiazdka oznacza kliknij, jeśli chcesz poznać znaczenie określenia. Neutralność podatkowa zachodzi wtedy, gdy relatywne ceny *dóbr, usług, kapitału nie są zakłócone, tzn. przede wszystkim nie występuje klin podatkowy *(różnica w cenie dobra po i przed opodatkowaniem, wypaczająca działanie mechanizmu rynkowego). * gwiazdka oznacza kliknij, jeśli chcesz poznać znaczenie określenia.

 14. Relatywne ceny Relatywne ceny Relacja ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra, o ilości innych dóbr, które należy poświęcić aby towar nabyć. • Relacja ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra, o ilości innych dóbr, które należy poświęcić aby towar nabyć.

 15. Klin podatkowy Klin podatkowy Jest to różnica między wydatkami pracodawcy na pensję (uwzględniającą wszelkie obciążenia podatkowe: np.ZUS, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia) a faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniem. • Jest to różnica między wydatkami pracodawcy na pensję (uwzględniającą wszelkie obciążenia podatkowe: np. ZUS, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia) a faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniem.

 16. Marża Marża Jest to stosunek zysku do ceny sprzedaży. Zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru. Marża bezpośrednia jest to cena oparta na kosztach produkcji Marżę liczymy:cena sprzedaży netto - cena zakupu netto - cena sprzedaży brutto (7%) • Jest to stosunek zysku do ceny sprzedaży. Zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru. Marża bezpośrednia jest to cena oparta na kosztach produkcji Marżę liczymy:cena sprzedaży netto - cena zakupu netto cena zakupu netto - cena sprzedaży brutto (7%)

 17. Na tym chciałabym zakończyć swoją pracę.Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam wiedzę o podatkach VAT. ;)) • Na tym chciałabym zakończyć swoją pracę.Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam wiedzę o podatkach VAT. • ;))

 18. Wykonała: Martyna MarekKl. I „G”