Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAT PowerPoint Presentation

VAT

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAT Zmiany w ustawieo podatku od towarówi usług

 2. Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług została opublikowana w Dz. U. nr 90, poz. 756 z dnia 23 maja 2005 r.

 3. Data wejścia w życie • Zmiany weszły w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. • Przepisy dotyczące podatku przy zakupie samochodów i odliczania zakupionych paliw do samochodów wchodzą w życie 22 sierpnia 2005 r.

 4. W ustawie o podatku od towarów i usług zachodzą następujące zmiany ►

 5. Art. 2 pkt 8 Definicja eksportu • Doprecyzowano właściwość urzędu celnego wywozu oraz zmieniono świadczenie usługi z „w imieniu podatnika” na „na rzecz podatnika”

 6. Art. 2 pkt 10 Definicja produktów rolnych • Doprecyzowano definicję, zawężając ją do towarów z załącznika nr 2 do ustawy oraz towarów wytworzonych przez rolnika poprzez przetworzenie własnych płodów

 7. Art. 3 ust. 3 pkt 2Art. 3 ust. 3a i 4 Właściwość organów • Dodano właściwość dla podmiotów nie posiadających ani miejsca zamieszkania, ani siedziby, ani nawet miejsca prowadzenia działalności w Polsce • Dodano właściwość w przypadku braku możności ustalenia właściwości • W obu przypadkach właściwy jest Naczelnik Drugiego US Warszawa- Śródmieście

 8. Art. 7 ust.3 Opodatkowanie materiałów reklamowych • Wyłączono z opodatkowania przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem, wytworzeniem tychże materiałów).

 9. Art. 7 ust. 4-6 Definicja prezentów małej wartości • Prezentami są wręczane przedmioty nieujęte w ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osoby obdarowanej o jednostkowej cenie nabycia/wytworzenia do 5zł włącznie (niezależnie ile rocznie) a jeżeli podatnik prowadzi taką ewidencję – dodatkowo przedmioty o wartości do 100zł rocznie.

 10. Art. 7 ust.7 Definicja próbki • Próbką jest niewielka ilość towaru a nie najmniejsza jego ilość.

 11. Art. 10 ust.1 pkt 4a Doprecyzowanie WNT • Nie stanowi WNT zakup towaru opodatkowanego na zasadach art.120 ust.4 i 5 ustawy.

 12. Art.13 ust.4 pkt 4 Art.13 ust.8 Wyłączenia z WDT – przemieszczenie towaru • Doprecyzowano, że chodzi o potwierdzenie wywozu przez zagraniczny urząd celny. • Dodano, że WDT nie jest sprzedaż na zasadach art.120 ust.4 i 5 ustawy.

 13. Art.15 ust. 3 Definicja działalności gospodarczej • Likwidacja nieopodatkowanego zlecenia u pracodawcy. Po zmianie są traktowane jak inne zlecenia. • Zlecenie – odpowiedzialność zlecającego za zlecenie wobec osób trzecich. • Rozszerzono wyłączenia na kontrakt menedżerski (był zwolniony, teraz jest nieopodatkowany).

 14. Art.15 ust. 3a Twórcy • Usługi twórców i artystów, w tym przeniesienie praw, nieopodatkowane.

 15. Art.15 ust. 3b i 3c Organizacje pożytku publicznego • Naczelnik US może wyrazić zgodę, aby jednostki organizacji pożytku publicznego były odrębnymi podatnikami VAT-u

 16. Art.19 ust. 6, 11,12 Obowiązek podatkowy w eksporcie • Doprecyzowano, który urząd celny potwierdza wywóz – odwołanie do przepisów celnych • Likwidacja 50% granicy zaliczki od której powstaje obowiązek podatkowy.

 17. Art.19 ust.13 pkt 3 i 11Art.19 ust.15 Obowiązek podatkowy w kraju • Skrócono termin powstania obowiązku w przypadku braku obowiązku rozliczenia zwrotów prasy • Opłaty na rzecz spółdzielni – dopiero z chwilą upływu terminu zapłaty. • Dodano postanowienia odnoszące się do częściowej zapłaty w niektórych sytuacjach określonych w ust.10 i 13.

 18. Art.19 ust.16a Komis • W komisie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty, nie później, niż 30 dni od daty dostawy towaru przez komisanta .

 19. Art.19 ust. 20 Podatnikiemnabywca • Doprecyzowano, że zasady określone w art.19 stosować należy również w przypadku, gdy podatnikiem jest nabywca.

 20. Art. 20 ust.3 WDT • Uchylenie przepisu dotyczącego zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku

 21. Art. 23 ust.13 Sprzedażwysyłkowa • Dodano – nie stosuje się do sprzedaży wg art.120 ust.4 i 5 ustawy. (były tylko: NŚT i towary instalowane lub montowane).

 22. Art. 27 ust.4 pkt 3 Miejsce świadczenia usług • Rozszerzono wykaz usług niematerialnych o: - doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, zakresie oprogramowania, w zakresie badań i analiz technicznych

 23. Art. 28 ust.5 pkt 2 • Zmieniono zakres regulowanych odrębnie usług pośredników. (miejsce świadczenia usługi)

 24. Art.29 ust.1, ust.17 Art.31 ust.2 pkt 1, ust.3 Obrót • Dodano, że chodzi o dotację związaną z ceną. • Doprecyzowano w zakresie importu usług. • Doprecyzowano podstawę opodatkowania przy WNT.

 25. Art. 41 ust.9 Eksport • W przypadku zwłoki w otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru – korekta w miesiącu otrzymania dokumentu (dotychczas korekta miesiąca w którym wykazano dostawę).

 26. Art. 42 ust.3 i 11 WDT • Zmiany w wykazie dokumentów potwierdzających dostawę – brak obowiązku posiadania potwierdzenia przyjęcia towaru przez nabywcę (ale nie w każdym przypadku!).

 27. Art. 44 pkt 2 Zwolnienie WNT • Zmiana odnoście zwolnienia- przy specjalnych procedurach celnych.

 28. Art. 82 ust.1 i 2 Organizacja międzynarodowe • Minister finansów może zwolnić z podatku organizacje międzynarodowe jeżeli prowadzą działalność w zakresie zadań publicznych.

 29. Art. 83 ust.9 Uszlachetnianie • Zmienione zostały definicje uszlachetniania, przerobu, przetworzenia.

 30. Art.86 ust.3-7a, załącznik nr 9 Art.5-7 ustawy nowelizującej Samochody • Całkowita zmiana zasad odliczania podatku przy zakupie samochodu. • Zamiast tzw. wzoru Lisaka granica 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej (i wyjątki od tej zasady). • Zamiast 50 % i 5 tys. zł – 60 % i 6 tys. zł

 31. Art.87 ust.2-3a Zwrot podatku • Zmiany dotyczące zasad zwrotu podatku (zwrot w terminie 60 dni od nabycia gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntu).

 32. Art. 87 ust.6 pkt 1 Przyspieszony zwrot podatku • Zwrot stanowią faktury zapłacone bezpośrednio wystawcy – odwołanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22 tejże ustawy).

 33. Art. 88 ust.1 pkt 3 Paliwa do samochodów • Odwołanie do nowej regulacji.

 34. Art. 88 ust.3a Faktury wadliwe • Przeniesiono z rozporządzenia i rozszerzono katalog faktur nie dający prawa do odliczenia VAT. • Zakaz ujmowania takich regulacji w rozporządzeniu.

 35. Art. 89a, 89b Nieściągalne wierzytelności – tzw. ulga za złe długi • Możliwość korekty przez podatnika podatku należnego w związku z nieściągalnością wierzytelności przy spełnieniu określonych warunków. • Dotyczy tylko długów po 1 czerwca 2005 r.

 36. Art. 90 ust.7, ust.11 Proporcja • Wyłączenie z proporcji dotacji nieopodatkowanych – uchylenie ust. 7 • Minister może określić w rozporządzeniu kwestie proporcji, inne niż określone w ustawie.

 37. Art. 91 ust.1 i 2, Art. 6 ustawy nowelizującej Korekta • Korekty nie jest wymagana, gdy różnica nie przekroczy 2%. Zmieniono okres korekt w stosunku do środków trwałych – gruntów i wieczystego użytkowania o wartości do 15000zł. • Przepisy przejściowe.

 38. Art. 92 ust.1 pkt 1 Delegacje ustawowe • Doprecyzowanie delegacji dla ministra.

 39. Art. 93 Zwrot zaliczkowy podatku • Uregulowania przeniesiono z rozporządzenia do ustawy. • Zmiany m.in. obniżono wartość nabytych towarów z 500 tys. do 250 tys. zł.

 40. Art. 99 ust.8 Deklaracje • Dotyczy rozliczania WNT.

 41. Art. 107 Udostępnienie ewidencji odbiorcy faktury • Uchylono.

 42. Art.109 ust.7 pkt 2, ust.9a i 10, Art.110 Podatnicy zwolnieni • Doprecyzowanie. Dodano obowiązek prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych. Doprecyzowanie dot. szacunku

 43. Art.111 ust.1 Kasy fiskalne • Doprecyzowano: sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych.

 44. Art.120 ust.1 pkt 2 lit.b, ust.1 pkt 1 lit.b, ust.10-13, 15-20, Art.174 Towary używane • Zmiana wykazu rzeczy, rozszerzenie katalogu osób, od których można nabyć, zmiany dotyczące ewidencji. Zasady opodatkowania mają zastosowanie do towarów nabytych po 30 kwietnia 2004r.

 45. Art. 127 ust.11a-11c Taxfree • Przepisy doprecyzowujące (m. in. uregulowanie zaległości podatkowych w ciągu 30 dni dla firm zwracających podatek).

 46. Art.146 ust.1 pkt 2 lit. c Przepisy przejściowe • Zmiana wyłączeń (usługi gastronomiczne) z przepisów przejściowych – dotyczą towarów nieprzetworzonych opodatkowanych 22%.

 47. Załącznik nr 3 Stawka 7% • Dodano/ zmieniono m. in. • inne kategorie pieczywa • wyroby plecionkarskie z wikliny i wyroby z trzciny • usługi rekreacyjne pozostałe- wyłącznie w zakresie wstępu • ubrania dla niemowląt bez względu z czego zostały wykonane

 48. Załącznik nr 4 Zwolnienia • Zmiany n. in. - zwolnione usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci.

 49. Załącznik nr 9 Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych • Dodany został załącznik nr 9, w którym określono na potrzeby art. 86 ust. 4 pkt. 5 wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych