Download
egzamin maturalny sesja 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EGZAMIN MATURALNYSESJA 2013

 2. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnego

 3. Część pisemna egzaminu maturalnego

 4. Część pisemna egzaminu maturalnego

 5. Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: woj. świętokrzyskie – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach woj. łódzkie – siedziba OKE w Łodzi

 6. Zgłoszenia do egzaminu w terminie dodatkowym zgodnie z § 102 rozporządzenia MEN z dnia 30. 04. 2007 r. z późn. zm. Zgłoszenia do egzaminu w terminie poprawkowym zgodnie z § 103 rozporządzenia MEN z dnia 30. 04. 2007 r. z późn. zm.

 7. Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 28 czerwca 2013 r.

 8. Egzamin w terminie poprawkowym Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu jednego przedmiotuw części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18 Procedur – do pobrania w sekretariacie szkoły)

 9. Termin poprawkowy Część pisemna – 27 sierpnia 2013 r. (wtorek) godz. 9.00 Część ustna – 26-30 sierpnia 2013 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 13 września 2013 r.

 10. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r. 1. Każdy zdający powinienmieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

 11. 2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

 12. 2. Każdy zdający możeponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

 13. 3. Każdy zdający możeponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 14. Korzystanie z materiałów i przyborów innych niż wymienione w Komunikacie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

 15. Przebieg części pisemnej egzaminu O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

 16. Kodowanie arkuszy

 17. Sposób kodowania arkusza egzaminacyjnego Miejsce na nalepkę z kodem OKE w Łodzi nie używa kodu na egzaminie maturalnym Miejsce na PESEL

 18. Sposób kodowania karty odpowiedzi! jawny numerem PESEL wpisuje zdający kod rodzaju arkusza, wersja NIE ZAKLEJAĆ! naklejka z numerem PESEL zdającego

 19. Egzamin pisemny - obowiązki zdającego • Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. • Sprawdzić kompletność arkusza. • Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). • Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. • Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. • Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

 20. Panel Ucznia 25

 21. PANEL UCZNIA

 22. Zdający otrzymuje informację o swoich wynikach egzaminacyjnych 27