Download
karl popper 1902 1994 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karl Popper (1902-1994) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karl Popper (1902-1994)

Karl Popper (1902-1994)

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Karl Popper (1902-1994)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karl Popper (1902-1994) Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de inte går att motbevisas. Förespråkade ”falsifikationism”: En hypotes bör gå att falsifieras, dvs. man bör kunna erbjuda möjligheter att motbevisa hypotesen genom att ställa upp förutsägelser som logiskt (deduktivt) följer ur hypotesen.

 2. Ordningen enligt empirismen observation induktion hypotes

 3. Ordningen enligt Popper problem hypotes tester falsifieringar ny hypotes tester falsifieringar

 4. Popper tog ställning för den hypotetisk-deduktiva metoden.

 5. Hypotetisk-deduktiv metod • uppställning av hypotes • enskilda deduktioner (förutsägelser, testimplikationer) från hypotesen • prövning av den deduktiva följden genom experiment eller observationer

 6. Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar inte. Det är inte åska. premiss 1A  B premiss 2 B slutsats  A

 7. Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar. ? premiss 1A  B premiss 2B slutsats ?

 8. Om alla filosofer är dödliga, så är Sokrates dödlig. Sokrates är odödlig. Alla filosofer är inte dödliga. premiss 1H  D premiss 2 D slutsats  H

 9. Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen är inte sann. Hypotesen är inte sann. premiss 1H  D premiss 2 D slutsats  H

 10. H D

 11. Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann. ? premiss 1H  D premiss 2D slutsats ?

 12. Ignaz Semmelweisstuderade orsaken till skillnaden i frekvensen av barnsängsfeber (11% resp. 3 % år 1846).

 13. Hypoteser 1. Epidemiska luftföroreningar 2. Överbeläggning 3. Diet 4. Omild behandling av medicinestuderanden 5. Präst 6. Förlossningsställning 7. Likämne

 14. Hypotes 3 Skillnaden i diet förorsakar skillnaden i dödlighet. Förutsägelse Skillnaden i dödlighet minskarom skillnaden i diet avskaffas.

 15. Om skillnaden i diet förorsakar skillnaden i dödlighet, så minskar skillnaden i dödlighet om skillnaden i diet avskaffas. Skillnaden i dödlighet minskar inte fast skillnaden i diet avskaffas. Skillnaden i diet förorsakar inte skillnaden i dödlighet.

 16. Hypotes 7 Likämne förorsakar skillnaden i dödlighet. Förutsägelse Om läkarna tvättar händerna, så minskar skillnaden i dödlighet.

 17. Om likämne förorsakar skillnaden i dödlighet, så minskar skillnaden i dödlighet om läkarna tvättar händerna. Skillnaden i dödlighet minskar då läkarna tvättar händerna. ?

 18. Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Vad är en orsak? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta att en kausal relation föreligger. Vad är ett kausalt förhållande? En orsak är en nödvändig del av ett komplex av villkor vilka tillsammans är tillräckliga för verkan.