Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech

KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech Lenka Hofmanová Útvar situační prevence Městská policie hl. m. Prahy

 2. Projekty: Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP Ochrana osobního bezpečí a zabezpečení majetku Bezpečnost seniorů v provozu metropole Mimořádné události Senioři versus podvodníci Senior akademie Týdny se seniory

 3. Ochrana osobního bezpečí a zabezpečení majetku Cíl programu: předat vhodnou a srozumitelnou formou občanům, seniorům a ZTP informace zaměřené na ochranu života, zdraví a majetku. Preventivní chování doma, na ulici a v MHD při kontaktu s neznámými osobami. Zejména triky podvodníků a jakým způsobem si získávají přízeň seniorů. Preventivní materiál: bezpečnostní řetízek, panoramatické kukátko a osobní alarm, magnetický alarm na okna a dveře. Beseda je doplněna filmy, kde je názorně ukázána práce podvodníků a jejich postup při zneužití důvěry seniorů.

 4. Bezpečný pohyb seniorů v provozu metropole Vysvětlení pojmů dle z.č. § 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - účastník silničního provozu a chodec. Základy bezpečnosti chodců v silniční provozu s důrazem na pravidla na přechodu pro chodce a zásady bezpečného pohybu chodců na chodnících. Stěžejním námětem přednášky je prevence úrazů chodců v silničním provozu a tudíž snaha o minimalizaci škod na životech, zdraví a majetku občanů. Zvýšení jejich bezpečnosti za využití moderních reflexních a fluorescenčních materiálů. Během přednášky získají občané tiskové materiály s bezpečnostní tématikou a drobné dárky s reflexními prvky.

 5. Mimořádné události Program je zaměřen na situace, které ohrožují život, zdraví a majetek v souvislosti s mimořádnými událostmi: - živelné pohromy – požáry, povodně, závaly, epidemie, zemětřesení - technické, technologické – poruchy, požáry, výbuchy, únik škodlivin - narušení vyvolané nepřátelskou činností – války, terorismus Cíl: naučit občany, jak se správně zachovat při mimořádné události a jak podniknout správné kroky k úspěšnému zvládnutí situace (varovné signály, evakuace, zásady při opuštění bytu, domu, evakuační zavazadlo, integrovaný záchranný systém). V rámci přednášky obdrží senioři drobný materiál k ochraně zdraví při mimořádných událostech.

 6. Senioři versus podvodníci Program je zaměřen na prevenci problémů a situací, plynoucích z předváděcích akcí a podomního prodeje - praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí předražené zboží a na první pohled výhodné smluvní podmínky nákupu, jako např. levnější plyn či elektřinu, zázračné zdravotní pomůcky apod., za účelem vymámit na seniorech vysoké finanční částky. - problematika organizovaných kulturních zájezdů s prezentačními akcemi • informace ze závazkového práva • rady jak se zachovat, když senioři nevýhodnou smlouvu již uzavřeli

 7. Senior akademie Cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na  ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. Cíl: naučit seniory a ZTP předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se senior stane svědkem nebo obětí TČ. Záměrem přednáškového cyklu je, aby absolventi senior akademie své znalosti předali svému okolí.

 8. Senior akademie je zaměřena na širší veřejnost a umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a občanům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku. Senior akademie je realizována zpravidla ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, kluby seniorů apod.

 9. Programová náplň Senior akademie: Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Kriminalistika jak ji neznáte, Domácí násilí páchané na seniorech, Základy právního vědomí, Základy první pomoci, Požární ochrana, Mimořádné události, Chov psů na území hl. m. Prahy. Exkurse: - Muzeum Policie České republiky - Centrální operační středisko MP hl. m. Prahy - Psí domov Trója

 10. Po ukončení Senior akademie obdrží senioři pamětní list o jejím absolvování, předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály - brožury letáky apod. a drobné reklamní předměty. Realizace projektu od roku 2005, v listopadu 2012 byl ukončen 29 cyklus akademie.

 11. Týdny se seniory (5 dní) Nadstavbový projekt projektů prevence kriminality MP hl. m. Prahy „Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP“ a „Senior akademie“ určený pro aktivní seniory. Využití alternativních metod výuky a zejména praktických ukázek a nácviků konkrétních krizových situací. Součástí je i sportovní, turistická, kulturní a osvětová činnost. Realizace od roku 2007 pro 100 seniorů ročně.

 12. Místa realizace preventivních aktivit: 1) Kluby seniorů 2) Domy s pečovatelskou službou 3) Úřady městský částí 4) Domovy seniorů 5) Oslovení občanů na ulici 6) Akce s celoměstskou působností

 13. Informační materiál

 14. Instruktážní filmy: Ochrana majetku Bezpečnost seniorů Senioři jako oběti trestných činů

 15. Všechny preventivní programy realizuje Městská policie hl. m. Prahy zdarma.

 16. Děkuji za pozornost Lenka Hofmanová, DiS. vedoucí skupiny Ochrana osob a majetku Útvar situační prevence Městská policie hl. m. Prahy Dolnoměcholupská 27/58 Tel.: 222 025 873 109 00 Praha 10 Mobil: 724 963 924 e-mail: hofmanova.prev@mppraha.cz