1 / 20

Kehittämishanke / selvitystyö liikunnasta syrjäytyneiden, erittäin vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan tukemis

Kehittämishanke / selvitystyö liikunnasta syrjäytyneiden, erittäin vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi. Asiantuntijaryhmä 1.12.2009 Jukka Karvinen. www.nuorisuomi.fi. www.nuorisuomi.fi. Miksi aiheeseen tartutaan?.

jana
Télécharger la présentation

Kehittämishanke / selvitystyö liikunnasta syrjäytyneiden, erittäin vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan tukemis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kehittämishanke / selvitystyö liikunnasta syrjäytyneiden, erittäin vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi Asiantuntijaryhmä 1.12.2009 Jukka Karvinen www.nuorisuomi.fi

 2. www.nuorisuomi.fi

 3. Miksi aiheeseen tartutaan? • Uusi erityisopetuksen asetus, uusi asetus neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuolto, oppilashuoltolaki… • Terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen periaatepäätös, hallituksen politiikkaohjelmat, kansallinen liikuntaohjelma ja sen periaatepäätös nostavat asian keskiöönja korostavat julkisen vallan vastuuta riittämättömästi liikkuvista •  Sanoista tekoihin • Ongelmista ratkaisuihin: erityisen tuen tarpeen näkökulma on muuttumassa lääketieteellisestä lähestymisestä sosiaaliseen •  pois diagnoosipohjaisista ratkaisumalleista • Fyysisen aktiivisuuden suositukset 2008 määrittävät liikunnan tarpeen •  liikunnasta saatavat hyödyt kuuluvat kaikille • Lasten ja nuorten saaminen pois liikkumattomuuden noidankehältä edellyttää uusia innovaatioita ja toimintamalleja •  vanhat keinot eivät tepsi www.nuorisuomi.fi

 4. Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi Tavoite 1. Valmistella vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys ja valtakunnallinen suunnitelma liikunnasta syrjäytymisen vähentämiseksi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden kehittäjien, toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. www.nuorisuomi.fi

 5. Suunnittelutyön aikana lisäksi tavoitteena: 2. koota asiantuntijaverkosto työn tueksi 3. luoda yhteistyöverkosto toimivien hankkeiden välille (tapaamiset, Internet-portaali) 4. levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja ideoista tietopankin, tapaamisten ja koulutusten välityksellä. www.nuorisuomi.fi

 6. Vähän liikkuvat – erityistä tukea tarvitsevat - liikunnasta syrjäytyneet Miksi Liikkujaksi -koulutus Yhteiskunnallinen tilausLähes puolet lapsista ja nuorista kuuluu kohderyhmäänLiikunnasta syrjäytyneitä 15-30% Palvelut Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa Mukana Nuoren Suomen kampanjoissa Viestintä Nettiporttaali Asiantuntija- ja hankeverkoston koordinointi Kehittämishanke Vähän liikkuvat liikkeelle Kansallinen selvitys, suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset Toimintamalleja erittäin vähän liikkuvien innostamiseksi

 7. Haasteita kehittämistyölle: • Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? • Keitä ovat nämä lapset ja nuoret – miten tunnistamme? • Miten tunnistamme yksilökohtaiset ja ympäristöön liittyvät esteet? • Miten tavoitamme heidät? • Miten voimme aktivoida heitä mukaan • liikkumaan? www.nuorisuomi.fi

 8. Vähän liikkuvat, terveysriskit kasvavat, motorisissa taidoissa ongelmia Huolestuttavan vähän liikkuvat, syrjäytymisvaarassa olevat Erittäin vähän liikkuvat, liikunnasta syrjäytyneet

 9. Joka ryhmässä erilaisia lapsia ja nuoria Mukanatavallisia, ylipainoisia, kömpelöitä, vammaisia… Liian vähän liikkuvista noin 70% ”tavallisia” lapsia Noin 30% lapsia ja nuoria, joilla liikuntaa rajoittavia esteitä www.nuorisuomi.fi

 10. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö Perusopetus Sosiaali- ja terveydenhuolto Neuvolatoiminta Järjestöt, seurat, kansalaistoiminta Kerho- ja AP/IP- toiminta Ennaltaehkäisevä perhetyö Nuorisotyö Oppilaitokset Media, tiedotus Varhaiskasvatus, esiopetus LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINTI: Liikuntamahdollisuuksien ja liikkumisen lisääminen Yritykset Poikkihallinnollisuus, moniosaajuus, moniammatillisuus Kunnan tai alueen palvelurakenteet Tutkimus- ja arviointitoiminta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Hyvinvointi Oikeuden-mukaisuus Esteettömyys, saavutettavuus Elämän-hallinta www.nuorisuomi.fi

 11. Näkökulmia, tartuntoja • sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot • koulupudokkaat, koulukiusatut • mielenterveys; masennus • syrjityt, syrjäytyminen • etniset vähemmistöt: romanit, saamelaiset • lastensuojelu, huostaan otetut, sijoitetut • liian paljon liikkuvat • syömishäiriöiset • oppimisvaikeudet • vammaisuus, pitkäaikaissairaat, sairaalaopetus • syrjäseutujen lapset ja nuoret • liikuntaharrastuksen lopettaneet • yksinäiset, ujot, arat, vetäytyvät • kemialliset ja toiminnalliset riippuvuudet (tupakointi, päihteet) • seksuaaliset vähemmistöt • poikkeavuus • rikollisuus www.nuorisuomi.fi

 12. Tahtotiloja • Jokaisella nykyistä parempi mahdollisuus liikunnan aloittamiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen päivittäin • Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytyneiden määrä ei kasva, vaan vähenee 2010-luvulla puoleen nykyisestä • 200 000  100 000 • Löytää keinoja vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjään jäävien varhaiseen tunnistamiseen (arvioinnin työkalut), tavoittamiseen (kohderyhmien valinta) ja aktivoimiseen (käytännön keinovalikko) • Monipuolistaa tarjontaa: lisää matalan kynnyksen toimintaa, lisää erityisiä kerhoja syrjäytyneille, kuntoutustyyppistä toimintaa, toimintamalleja ja interventioita perheille… www.nuorisuomi.fi

 13. Toimenpiteitä • Tiedon keräämistä 1/2009 alkaen • Olemassa olevat hankkeet, kirjallisuus, tutkimustieto, kansainväliset esimerkit … • 2. Suunnitteluryhmän kokoaminen 24.4.2009 • Ilmiön hahmottamista, käsitteitä ja tiekartan pohdintaa • Hankeverkoston kokoaminen 22.9.2009 • Kutsu 31 hankkeelle, paikalla 18, 6 ei vastausta • Kuntahankkeita, järjestöjen hankkeita, KASTE-hankkeita… www.nuorisuomi.fi

 14. Hankeverkostossa tällä hetkellä: • Kuntahankkeita: Espoon matalan kynnyksen kerhotoiminta ja nuorten painonhallintahanke, Helsingin sosiaaliverkoston Tukevaksi-hanke, Sastamalan hallinnon elinkaarimalli (esim. oppilashuolto), Turun Painokas-hanke, Lempäälän erilaiset oppijat – yhteinen koulu, Porin HYVIS, Jyväskylän KERLO, Iisalmen Sporttari, Heinolan Kunnossa kaiken ikää, Tuusulan ylipainoiset pojat • Järjestöjen hankkeita: Huoltoliiton ELMERI ja AAPO, Sydänliiton Neuvokas perhe, SLU:n Kaikille avoin, NFG:n Liikettä lihaksiin – laatua laiffiin, Ice Hearts, Palloliiton hanke, MAMU • Kaste-ohjelman Hyrrä-hankkeet Kuusamossa ja Haukiputaalla • Muita: Pajulahden urheiluopiston soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus, Oulun liikuntalääketieteen klinikka RALLI, HYRRÄ, JOPO, Helsingin Diakonissalaitos Oma tie maahanmuuttajille, Sosiaalikehitys nuorten tuetut opintopolut, syrjäytyneet nuoret, Kirkkohallitus • + 6 hanketta, joilta ei vastausta www.nuorisuomi.fi

 15. Toimenpiteitä • Hankeverkosto toinen tapaaminen 21.11.2009 • Aiheeseen liittyvän nettisivuston avaaminen 12/2009 • Verkoston vuorovaikutukseen • Tiedonvälitykseen • Asiantuntijaryhmän kokoaminen 1.12.2009 • Hankeverkosto kolmas tapaaminen kevät 2010 • Työseminaari 3/2010 • Hankeverkosto, asiantuntijaryhmä, rahoittajat • Hankeverkoston neljäs tapaaminen syksy/2010 • Asiantuntijaryhmän toinen tapaaminen? • Päätösseminaari 12/2010 www.nuorisuomi.fi

 16. Missä asia ollut esillä? • Nuoren Suomen omat mediat (verkkolehdet) ja kampanjat • Kouluterveyspäivät 2009 • Romanien perusopetuksen tukeminen –seminaari • Neuvolapäivät 26.-27.10 • Erityisliikunnan kouluttajatapaaminen ja liikuntamaa 5.11. • Lasten liikuttajat –seminaari 21.-22.11. • Nuoren Suomen verkkolehdet www.nuorisuomi.fi

 17. Keskeisiä havaintoja tähän mennessä • Tälläkin osa-alueella paljon hankkeita eri puolilla Suomea – pirstaleisuus! • Hankkeilla ei ole kontaktia toisiinsa – koordinoivan tahon kaipuu suuri! • Liikunnasta syrjäytyneet –käsitettä on vieroksuttu – mietittävä miten ”sanoitamme” asiamme • Toimintaan liittyviä havaintoja: tunnistamiseen ja tavoittamiseen työkaluja, matalan kynnyksen toimintaa, yksilölähtöisyys tärkeää, koulut keskeisin kanava – muut toimijat sinne, viestintään panostettava, liikuntaympäristöt tärkeitä… www.nuorisuomi.fi

 18. Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi • Aikataulu: • ennen joulua 2009 suunnitelmasta ensimmäinen luonnos • maalis-huhtikuussa 2009 alustava suunnitelma • joulukuussa 2010 lopullinen selvitys, suunnitelma ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä www.nuorisuomi.fi

 19. Organisoituminen Nuoressa Suomessa Lisäksi Marianna Tarhala, Mia Eronen, Heli Salmenoja avustaneet www.nuorisuomi.fi

More Related