Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498

ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-320686 ชื่อ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เกิดวันที่ 23 กันยายน 2494 อยู่บ้านเลขที่ 391 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันราชภัฎเลย หมายเลขโทรศัพท์ 043-320686 ชื่อ นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2507 อยู่บ้านเลขที่ 14/4-5 ถ.ชีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์081-8723399

  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2491 อยู่บ้านเลขที่ 123/20 หมู่ที่ 22 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-276157 ชื่อ ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เกิดวันที่15 กันยายน 2523 อยู่บ้านเลขที่ 121ถ.สุขาภิบาล ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-491312 ชื่อ นางดวงแข อรรณนพพร เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2505 อยู่บ้านเลขที่ 132/1 หมู่ที่ 16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-491014

  3. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายจตุพร เจริญเชื้อ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2511 อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 043-252068 ชื่อ นายนวัธ เตาะเจริญสุข เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2510 อยู่บ้านเลขที่ 239/1หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์081-6703334 ชื่อ นายปัญญา ศรีปัญญา เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2496 อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 043-235411

  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายสุชาย ศรีสุรพล เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2501 อยู่บ้านเลขที่ 541 หมู่ที่ 4 ต. ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 043-291192 ชื่อ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2497 อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 16 ถ.สำราญวารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 081-5558555