Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME. PowerPoint Presentation
Download Presentation
HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME.

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME.

224 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME. NAMA : MUMTAZ NABIHAH BINTI NASRUDDIN NO. MATRIK : A145436 PROGRAM : MAJLIS ANUGERAH TAHUNAN KOLEJ KE- 18 NO. KELULUSAN : DN00124/2014 TARIKH : 14/05/2014 ANJURAN : MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR KOLEJ IBU ZAIN TEMPAT : DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK JAWATAN : PENYELARAS PERALATAN

 2. 1. SURAT KELULUSAN PROGRAM

 3. 2. Surattukartarikh program

 4. PERSEDIAAN PERANCANGAN AWAL PROGRAM MAJLIS ANUGERAH TAHUNAN KOLEJ KE- 18 Majlisanugerahtahunankolej ke-18 (MATK) merupakansebuah program yang diadakansetiaptahunkhususnyabagipelajartahunakhir di KolejIbu Zain. Bagimemenuhituntutan HP untukkemahirannilai, sikap, etikadanprofesionalisme, sayatelahmelibatkandiridalam program ini. SayaditugaskandandiamanahkanmenjadipenyelarasperalatandengankerjasamapenolongpenyelarasperalatanNurulAtikahBtMohdPozi. Setiaptugasan yang dilakukanberkaitanperalatanadalahataspersetujuanbersamadenganpenyelaras-penyelaras yang lain. Mesyuaratdiadakanbeberapa kali bagiperbincangan program ini. Sebagaiahlikumpulanpenyelarasperalatan, kami menyenaraikanperalatan yang diperlukandan yang dimintaolehpenyelaras lain sepertipenyelaras program, penyelarastugas-tugaskhas, penyelarasteknikaldanjugapenyelarasjamuansertapenyelarascenderamata. Antaraperalatan yang diperlukanadalahsepertiberikut: Mejasebanyak 40 buah Kerusi banquet sebanyak 450 Pasubungasebanyak 50 Walkie talkie sebanyak 6 Permohonanperalatandilakukansecaraberasingan. Mejajamuan, kerusijamuansertapasubunga di buat di JPP iaituJabatanPengurusan Pembangunan. Manakala, permohonanwalkie talkie dilakukan di JabatanPerkhidmatanPelajar (JPPEL). Permohonanbagi program iniadalahbertarikh 3 Mei 2014. Namunbegitu, padasaat-saatakhir, mesyuarat di lakukanbagipemberitahuanpertukarantarikhatassebab-sebabtertentu. Makadenganitu, pihak kami (penyelarasperalatan), telahmembuatpermohonanpinjamanperalatan kali yang kedua.

 5. Olehkeranatarikh lama telahditukar, kerjapermohonanperalatanagaktergendalaatassebabtarikhbaruterdapatnyapercanggahanpinjamanperalatandengan program yang lain. Olehitu, walkie talkie yang dimohonsebanyak 8 hanyamampudiberi 6 sahaja. Pun begitu, walkie talkie yang dipinjamkanadalahmencukupibagi program kami. Selainitu, padamesyuarat yang seterusnya, peralatantambahandilakukan. Antarasenaraiperalatantambahanadalah ; Dulang(6) Lapikdulang (6) Bakul 4 berserta alas Lapikmejapendaftaran (2set) ‘stand’ untukbanting Peralatantambahanini, kami mohon di pejabatpengurusanKolejIbu Zain.

 6. Antarapembuktiankerja yang dilaporkankepadaketua program. Pengumuman yang dilakukan di laman media sosialdiwakilkantimbalanpenyelarasperalatan.

 7. Antaragambarpembuktianmesyuaratdiadakanpadatarikh 4 Mac 2014. Sebelummenghadirimesyuarat, kami telahmembuatbeberapapersiapandenganpenyenarianpermohonanperalatandaripihakpenyelaras yang lain. Beberapagambar lain jugaadalahbuktisayamenghadirimesyuarat yang diadakan.

 8. Bagipersediaan program, danadiperlukanuntukmenampungkos yang tinggiolehpelajar-pelajartahunakhir. Antaraaktiviti yang dilakukanuntukmendapatkandanaadalah ‘carwash’. Aktivitiinidilakukanolehsemuapenyelaras program, ajk-ajk program bahkanketua program. Aktivitiinidilakukanpadaharijumaat, sabtudanahaddari jam 8 malam 11.30 malambergantungkepadapelanggan yang hadir. Jadualtugasandiberikandanpenyelarasperalatanditugaskanpadaharijumaat. Bagaimanapun, atassebabbertindandenganjadualkelassayamenukartugasanpadaharisabtu. olehkeranakrisis air padapertengahanbulanapril, aktivitiinihanyadapatdijalankanpadaminggupertamasahaja. Mesyuratdilakukansekalilagibagimembincangkanisupengumpulandana. Ataspersetujuanbersamaaktiviti lain dilakukaniaitu program kami bergabungdengan program bisnes mania di kolejibuzain. Program bisnes mania adalahsalahsatu program dibawahanjuranpengurusankolejibuzain. Antarajualan yang dilakukanialahminumanberkabonat, nugget dan banana spilt.

 9. Latihan program diadakan (rehearsal) pada 10 mei jam 9 malam. Walaupunpenyelarasperalatantidakterlibatdalam ‘rehearsal’ ini, kami turunsebagaitandasokongan. Pada kali kedua ‘rehearsal’ pihakpenyelarastidakdapathadiratassebabada program di fakulti.

 10. Peringkatperlaksanaan Tarikhakhirbagi program iniadalah14 Mei dandilakukandenganjayanya. Padaharikejadian program berlangsungpada 7.30 hingga 11.30 malam (termasukkedatanganpelajar-pelajartahunakhirdan VIP). Padasebelahpagipersiapandilakukansecarakerjaberkumpulanolehsemuapenyelaras-penyelaras. Masing-masingmelakukantugasan yang telahdibahagikan. Bagibidangtugasan yang telahselesaisepertipenyelarasperalatan (tugasanpinjamanperalatandanbahagianpenyusunanmejadikendalikanolehpihak catering), tugasan lain dilakukandenganmembantupenyelaras-penyelaras yang lain. Olehkeranapihak catering tidakmempunyaikakitanganmencukupi. ‘team penyelarasperalatan’ membantubagipenyusunankerusimejasertapemasanganlapik-lapik yang digunakan. Pemasanganribendilakukanjugapadakerusitermasukkerusi VVIP. Kira-kira jam 5 petang ‘rehearsal’ yang terakhirdilakukansebelum program kemuncakpadamalamitu. Dimaklumkanpenyelarasperalatantelahselesaitugasan. Pihak kami ditugaskanuntukmembantupenyelarascenderamatabagimajlisbagiberjalandenganlebihlancar. Olehkeranapenyelaras-penyelarasdalam program inikurangnyaahlidantenagakerjalelaki. Kami menawarkandiriuntukmenjaga ‘spotlight’ dengankerjasamapenyelarasteknikal. Bantuanfelopada ‘rehearsal’ memudahkankerja kami.

 11. Dari kiriwakilmajliseksekutifpelajar (MEP) danwakilfelomembuatpemantauanterakhirsebelum 15 minitsebelumbermulanyamajlis.

 12. Suasanamengemassetelahselesainyamajlis.

 13. Video yang disediakanketika program berlangsung. http://www.youtube.com/watch?v=DH2ScSlg0XE