1 / 37

Stará Praha Václava Jansy

Stará Praha Václava Jansy. Koncem 19. století namaloval Václav Jansa řadu akvarelů, zachycujících rychle mizející starou Prahu. Některé z těchto zajímavých obrazů Vám zde nabízíme. Převzato a upraveno na presentaci ze stránek Klubu za starou Prahu.

Télécharger la présentation

Stará Praha Václava Jansy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Stará Praha Václava Jansy Koncem 19. století namaloval Václav Jansa řadu akvarelů, zachycujících rychle mizející starou Prahu. Některé z těchto zajímavých obrazů Vám zde nabízíme. Převzato a upraveno na presentaci ze stránek Klubu za starou Prahu

 2. Pohled do úzké Karmelitské uličky, jak vypadala před uskutečněním tzv. průlomu U Klíčů. Z důvodu stavby tramvajové tratě byla zbořena celá její pravá strana od Prokopské ulice až po Malostranské náměstí. Na obrázku vpravo renesanční dům U Goliáše, jenž stával na nároží Prokopské a Karmelitské ulice.

 3. Židovská radnice a Staronová synagoga v Josefově. Tyto dvě památky byly jako jedny z mála ušetřeny demolice při asanaci Josefova, a zachovaly se do dnešních dnů.

 4. Ulice Na Zderaze v pohledu od severu. Vlevo nároží dnešní ulice Na Zbořenci, uprostřed vidíme věžičku kostela sv. Karla Boromejského v Resslově ulici, a průčelí nové obchodní školy. Vpravo palác Zahořanských. Při ústí do Resslovy ulice byl terén snížen o 2,2 m a západně pak vznikla nová uliční síť.

 5. Bývalá kaple sv. Ludmily u týnského chrámu v pohledu od Celetné ulice. Zbořena v lednu 1886. Vpravo je vidět torzo domu U Hřebene, který stál v klínu mezi Celetnou a Štupartskou ulicí, a bránil zavedení koňky. Proto byl zakoupen obcí pražskou a roku 1882 zbořen.

 6. Nádvoří domu U zlatého stromu v Dlouhé třídě.

 7. Karmelitská ulice u staré újezdské brány. Na levé straně ulice (dochované dodnes) vidíme malebný dům čp. 516, při němž kdysi stávala stará újezdská brána. Domy na pravé straně byly zbořeny z důvodu rozšíření Karmelitské ulice v souvislosti s průlomem U Klíčů (viz také obrázek č. 1).

 8. Nádvoří anežského kláštera od východu. Na zdi je patrný výběh klenby hlavní lodi původního chrámu sv. Františka. Zde dnes stojí novodobá dostavba, využívaná jako koncertní síň.

 9. Budova čp. 1220 v dolním Novém městě, patřící k Helmovým mlýnům. V popředí dřevěná bouda, užívaná jako pila a později jako brusírna skla. Vzadu za přístavkem je vidět zbytek hradeb. Komplex mlýnů byl zbořen v letech 1915 až 1916, zobrazený dům čp. 1220 však podlehl až r. 1928.

 10. Seminářská ulice při ústí do Karlovy. V pozadí vystupují dnes již neexistující domy čp. 178 a 179 (patrná pouze střecha). Na místě jich a dalších dvou domů vyrostly r. 1905 dva nové činžovní domy v nové uliční čáře, tvoříce tak jakési náměstíčko.

 11. Kaple Božího hrobu na Zderaze. Přiléhala k baroknímu kostelu sv. Petra a Pavla, jehož stěnu s druhotně přepatrovaným oknem vidíme vpravo. Kostel byl zbořen r. 1905. Kaple se dochovala, stojí na dvoře domu čp. 276 v ulici Na Zbořenci a nejlépe ji lze spatřit z oken učeben ČVUT.

 12. Nádvoří kaple sv. Lazara v Lazarské ulici. Je patrná nízká věž kaple (srovnej fotografii ve fotogalerii, sekce Zrušené kostely). Vzadu se tyčí věž novomětské radnice s přilehlou žlutou budovou věznice. Celý areál byl zbourán roku 1900, aby uvolnil místo mohutné budově trestního soudu.

 13. Severní strana Staroměstského náměstí, poznamenaná prvním z asanačních zásahů. Zcela vlevo je vidět roh Krenova domu, který stával vklíněn před chrám sv. Mikuláše (srovnej fotografii ve fotogalerii, sekce Staré město). Krenův dům padl v zimě roku 1901. Vpravo palác Kinských.

 14. Nádvoří domu U zlaté hvězdy čp. 932-I. Tento dům stával do r. 1899 na Staroměstském náměstí. Na jeho místě byl vystavěn nový palác pojišťovny. V pozadí věž kostela sv. Salvátora.

 15. Platnéřská ulice od východu. Tato úzká ulička bývala obydlena řemeslníky, zpracovávajícími kov. Mnoho domů zvětšovalo obytnou plochu svého prvého patra na úkor ulice vysazením na krakorce a klenby.

 16. Stará Maiselova ulice od severu. Ve středu obrazu je vidět malý domek, při němž stávala jedna z bran, kterými bylo židovské ghetto odděleno od Starého města. Na pozadí vyčnívá věž kostela sv. Mikuláše. Po demolici roku 1896 byla zhruba v místech Maiselovy ulice proražena Pařížská třída.

 17. Pohled z Havelské do Melantrichovy ulice.

 18. Kampa. Bývala zde zahrada c.k. zbrojnice. Zcela vpravo trčí komín vyhořelých Odkolkových mlýnů, zvaných též Sovovy.

 19. Resslova ulice s kostelem sv. Karla Boromejského. Kolem r. 1891 se snižovala úroveň ulice, takže se kostel (stejně jako protější kostel sv. Václava) ocitl jakoby na soklu. Na konci ulice je vidět budovu české techniky.

 20. Dvůr nákladnického domu U císařských, jenž stával na nároží Václavského náměstí a Jindřišské ulice naproti dnešnímu obchodnímu domu Krone. Dům býval průchozí do slepé uličky, která začínala mezi domy čp. 896 a 897 v Panské ulici a vedla směrem k západu. Zbořen 1895.

 21. Dům U Šálků v Resslově ulici. Na místě této malebné architektonické skupiny dnes stojí fádní budova školy a nanejvýš nepodařená novostavba Charles Square Center (viz zde). V pozadí kostel sv. Ignáce.

 22. Nádvoří konviktu u sv. Bartoloměje. Málo známé zákoutí, přístupné průchodem z Konviktské ulice, ukrývá mj. bohatě zdobené průčelí kostela sv. Bartoloměje. Celý areál je nově zrekonstruován.

 23. Kostel sv. Jindřicha. Okolo se dříve rozprostíral jeden z největších hřbitovů v Praze, se zvonicí (dochovanou) a kostnicí. Po zrušení byly mnohé náhrobky použity jako dlažba. Zvonice byla vystavěna z důvodu špatného založení kostelní věže, jež tak nebyla způsobilá k zavěšení velkých zvonů.

 24. Arkádové nádvoří domu U Čapků v Petrské čtvrti Nového města. Tento rozlehlý průchozí dům, sahající od Petrského náměstí až do Klimenstké ulice, byl zbořen roku 1936. Fasáda nádvoří datována rokem 1612.

 25. Prašná brána po Mockerově rekonstrukci. Věž bývala spojena mostkem se sousedním Královým dvorem, na jehož místě později vznikl kostel sv. Vojtěcha a kadetní škola, a následně dodnes stojící Obecní dům.

 26. A ještě několik obrázků Vtavy a starých mostů

More Related