Download
strategim te om studieavgifter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategimöte om studieavgifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategimöte om studieavgifter

Strategimöte om studieavgifter

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Strategimöte om studieavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategimöte om studieavgifter 2011-04-06

 2. Strategimöte 6 april • 15.00-15.30 Lägesrapporter och information • Erasmus Mundus • Marknadsföring (agenter, material, mässorm.m.) • Prissättning • Aktuella frågor • 15.30-16.00 Stipendier: lägesrapport och diskussion • 16.00-16.45 Antagning och antagningsprocessen • Lägesrapport och diskussionomantagning och antagningsprocessen • Erfarenheterfrånåretsantagningprocess • 16.45-17.00 Prioriteringarinförhösten

 3. Lägesrapporter och information

 4. Erasmus Mundus Besked kommer inom 2-3 veckor… • Anmälningsavgift • Erasmus Mundus – ingångna avtal med kommissionen • ’Nya’ Erasmus Mundus avtal

 5. Marknadsföring - mässor Möjliga mässor 2011: • USA sep, okt, nov (Idealist): NY, Washington, Boston, Providence, Philadelphia, Ann Arbor, Minneapolis, Portland, Seattle, Denver, San Francisco, LA, Houston, New Orleans, Atlanta, Chapel Hill • Kanada sep, okt: Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary • Turkiet okt (IEFT): Istanbul, Bursa, Izmir, Antalya, Ankara, Kayseri • Kina okt (CEET): Beijing, Qingdao, Xi’an, Shanghai, Chengdu, Guangzhou • Ryssland okt (Begin): S:t Petersburg, Moskva • Indien okt, nov (QS): Delhi, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Dubai • Sydkorea Tabell med tider? Intresse från områdena att medverka?

 6. Marknadsföring – agenter Agenter: Kina (4), samtal förs med agenter i Iran, Vietnam och Indien Arbete med agenter i Kina – erfarenheter: Drygt 60 ansökningar på 4 agenter Exempel: D & LT 12 antagna och 8 reserver av ca 20 sökande

 7. Marknadsföring – broschyr • Broschyr som kombinerar det som tidigare legat separat i mastersbroschyr, inspirationsbroschyr, utbytesstudiebroschyr + information om uppdragsutbildning, utbildning på forskarnivå • Programspecifika faktablad

 8. Marknadsföring – övriga aktiviteter • Mitt LU • Tävling 2011 • Green2bee • Stipendieprogram (Kina, Vietnam)

 9. Prissättning Underlag skickas ut denna vecka, svar inkomma senast 9 maj. Rekommendation att nuvarande prisnivå behålles, möjligtvis med smärre justeringar (HÅS-ändringar)

 10. Aktuella frågor Bachelorprogram vid LU Problem: Studenter förklaras obehöriga eftersom de inte är klara med sina gymnasiestudier/high school studier (HF) Vårantagning? Villkor kan ges för fortsättning på högskolestudier Ändring av status som avgiftsbefriad/avgiftsskyldig Enligt departementet ska studenter vars status ändras betala/undantas från avgift efter att ändringen trätt i kraft, de tycker vi ska samköra Ladok med Migrationsverket en gång per termin

 11. Aktuella frågor Slutbetänkande angående cirkulär migration • Studenterna ska få stanna 6 månader efter avslutade studier för att söka jobb i Sverige • De vill utöka stipendieprogrammen med 30 miljoner till stipendier från alla länder och 20 miljoner till SI-stipendierna, dvs. en total ökning på 50 miljoner. Ändrad betalningsförmåga – hur hanteras? Betalning efter den 15 juni möjlig? Kurser vid andra fakulteter/lärosäten – hur hantera?

 12. Stipendier – tilldelning och process

 13. Stipendietilldelning Statliga medel, öronmärkta donationer + hälften av Crafoord Nomineringsbeslut 18 mars (inklusive reserver), totalt 40 stipendier: Hela stipendier: 10 Delstipendier: 30 Fördelning per område: Deadline för besked: 18 april

 14. Stipendieprocessen – lärdomar • Tidsödande process men viktig för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring • Behov av tydligare synkning av processen med antagning och behörighetsgranskning (urval) • Behov av att tydliggöra stipendietilldelning i förhållande till studentens prioriterade val (förändring av NyA och strykning av alternativ kan påverka) • Behov av ökad tydlighet om stipendieutbud och ansökningsprocess

 15. Antagning och antagningsprocessen

 16. Antagning och antagningssystem – dagsläget och framtiden… • Antagningsläget • Antagningssystem: ICG-rapport, VHS och NyA, SARA-projektet. Diskussion dekanrådet 14 april.

 17. Antagningssystem– krav på NyA I Rekrytering: • Antagningssystemetbörvaraintegrerat med rekryteringsprocessen • Rekryteringsverktygomfattarsocialamedier, filmer, kontaktstöd, produktionavinformationsmaterial och taemotanmälan • Importgränsnittfrånrekryteringsverktyg till NyA • valwebb

 18. Antagningssystem– krav på NyA II Dokumenthantering: • Stödföreffektivaredokumenthanteringpåallanivåerliksomstödförkommunikation med de sökande under olikafaseravantagningsprocess • förbättringarpågång • Möjlighetför de sökandeattföljaanmälanfrånmottagandetavanmälan till slutligantagningsbeskedsamtev. beskedomstipendier • NyAmycketbegränsad, antagningen.se gerbättrefunktionalitet • Elektroniskhanteringavansökningshandlingar: sökandeskickar in scannadedokumentiställetförpapperskopior

 19. Antagningssystem– krav på NyA III Urvalshantering: • Systemstödförstörreflexibilitetnärdetgällermerithantering och urvalet • maskinelltstödförhanteringavlokalaprov • Användarnaskasjälvakunnadefinierameriter och hanterameritvärdetsom sedan går in i urvalsmodelleriställetförattvälja bland vissaförhandsbestämdamodeller • Enklarestatistiskaöversikteröverurvalsresultat, inkl. möjlighetattprognostisera • Smidigöverföringavurvalsresultat till andra system och verktyg

 20. Antagningssystem– krav på NyA IV Urvalshantering: • Snabbare och merlyhördsystemutveckling • Störremöjlighetattgöralokalaanpassningaravsystemet och möjlighetattbildakonsortiersomkananpassasystemet till egnabehov alt. attkopplaandra system till NyA • Importgränsnitt

 21. Antagningsprocessen I Nya förutsättningar: • Anmälnings- och studieavgifter - ny handläggning, nya perspektiv • Färre sökande • Kontinuitet

 22. Antagningsprocessen II Utvärdering: • VHS (ansökan, scanning, avgiftsprövning, AkVO/VO) • Antagningen (lokala undantag, problemlösning, kommunikation, interna krav) • Mastersprogrammen (särskild behörighet, meritvärdering, förhandsbesked, antagningstal, mm)

 23. Antagningsprocessen III Tidplan MASTER11 • 1 dec Webbanmälan öppnas  • 17 jan Sista anmälningsdag • 28 jan Meriter/intyg ska ha inkommit • 4 mars Handläggning i AkVO (Virtuella organisationen) klar • 15 mars Granskning av särskild behörighet och rangordning klar • 15 mars Antagningstal inrapporterat • 16-21 mars Lokala kontroller vid antagningsavdelningen inför urvalet • 22 mars Urval • 23-24 mars Antagningsbesked (OBS svarskrav!) • 20 april Urval 2 • 21-22 april Antagningsbesked

 24. Antagningsprocessen IV Förbättringar: • System (ansökan, dokumenthantering, databasmöjligheter mm) • Processen (tidplaner, arbetsgång, kvalitet) • Antagningen och mastersprogrammen • Kommunikation (behov, oanvänd funktionalitet mm)

 25. Prioriteringar inför hösten 2011 - diskussion

 26. Kommande möten:Strategimöte 21 juni 15.00-17.00