Download
temat ja czyli kto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: Ja, czyli kto? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temat: Ja, czyli kto?

Temat: Ja, czyli kto?

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat: Ja, czyli kto?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Temat: Ja, czyli kto? Napisz w jaki sposób najchętniej spędzasz wolny czas? ………………………………………………………….. Na podstawie sposobu spędzania wolnego czasu określ swój styl życia. Mój styl życia określam jako bierny/ aktywny.

  2. Bierny styl życia – człowiek o takim stylu życia rzadko wykazuje inicjatywę, nie ma własnych poglądów, powtarza poglądy i opinie innych ludzi. Aktywny styl życia – jest twórczy artystycznie, rozwija swoje zainteresowania, uprawia sport, działa społecznie ( samorząd uczniowski), formułuje własne opinie, poglądy i sądy. Ćwiczenie 5/ 8 Mój wolny czas.

  3. W poszukiwaniu siebie.„ Kim jestem?”Szukając odpowiedzi odkrywamy własną tożsamość. Dwa rodzaje tożsamości: tożsamość osobista i społeczna. tożsamość osobista – jestem inny niż wszyscy dzięki cechom fizycznym ( wygląd), psychicznym ( cechy osobowości) tożsamość społeczna – jestem w grupie w rodzinie , szkole, klasie, narodzie, mam świadomość związku z innymi ludźmi.

  4. Z tożsamością osobistą związana jest samoocena.Samooceny dokonujemy porównując się do innych ludzi. Niska samoocena – postrzegamy siebie negatywnie. Mamy złe samopoczucie, czujemy się gorsi, mamy utrudniony kontakt z otoczeniem. Zawyżona samoocena - jestem najlepszy, nie sprzyja to dobrym relacjom z innymi ludźmi, rodzi sytuacje konfliktowe. Najlepsza samoocena to obiektywna zrównoważona opinia na własny temat. Ćwiczenie 1 /6 Ćwiczenie 2 / 6 Ćwiczenie 3/6 na forum klasy.

  5. Notatka z lekcji. Jako tożsamość określa się fizyczne i psychiczne cechy wyróżniające daną osobą. Dzieli się je na cechy nabyte i wrodzone. Do tych pierwszych zaliczamy: mądrość, światopogląd, moralność i umiejętności. Z kolei do cech wrodzonych należą: wygląd, płeć oraz inteligencja. Człowieka wyróżnia także styl życia. Aktywny styl życia przejawia się np. w uprawianiu sportu, twórczości artystycznej i działalności społecznej. Jego przeciwieństwem jest bierny styl życia. Osoby przyjmujące tę postawę większość wolnego czasu poświęcają np. na oglądanie telewizji. Na styl życia danego człowieka często wpływają autorytety. Określa się w ten sposób osoby cenione za swoje osiągnięcia i cieszące się powszechnym szacunkiem. Ich poglądy oraz postawa życiowa stanowią dla wielu ludzi pomoc podczas podejmowania niektórych decyzji.

  6. Z czego składa się tożsamość? Składniki tożsamości: płeć, mądrość, inteligencja światopogląd, wygląd, moralność, charakter, umiejętności. Ćwiczenie 4 / 7 Praca domowa Wyjaśnij pojęcia: samorealizacja,konsumpcjonizm, konformizm, nonkonformizm, autorytet pozorny. Opisz swój autorytet.