Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMAT SPOTKANIA: PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMAT SPOTKANIA:

TEMAT SPOTKANIA:

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEMAT SPOTKANIA:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMAT SPOTKANIA: Zmiany w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (wynikające z ustawy podpisanej przez Prezydenta RPdnia 22 stycznia 2010 r.)

 2. DEFINICJE: MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA: Obecne przepisy: • miejscowości, których granice administracyjne znajdują się w linii prostej w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych Po nowelizacji: • miejscowości, między którymi dojazd środkiem lądowej komunikacji zbiorowej nie przekracza 2 godzin, łącznie z przesiadkami w obie strony

 3. DEFINICJE: Dodano: SŁUŻBOWY POKÓJ NOCLEGOWY • wydzielone pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w budynku położonym na terenie zamkniętym Oddział Regionalny Zielona Góra

 4. DEFINICJE: 5 • KWATERA INTERNATOWA Po nowelizacji: lokalmieszkalny pełniący funkcję internatu, przeznaczony do zamieszkiwania przez żołnierza lub większą liczbę żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska • INTERNAT Po nowelizacji: budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczoną do zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska • KWATERA INTERNATOWA Obecne przepisy: lokal mieszkalny pełniący funkcję internatu przeznaczony do zamieszkiwania przez jednego żołnierza, lub przez większą liczbę żołnierzy służby stałej • INTERNAT Obecne przepisy: budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczonąna zakwaterowanie tymczasowe 2014-09-27

 5. REALIZACJA UPRAWNIEŃMIESZKANIOWYCH:

 6. ODMOWA: Obecne przepisy: Odmowa zamieszkiwania w lokalu przez żołnierza służby stałej skutkuje utratą uprawnień związanych z zakwaterowaniem przez czas zajmowania danego stanowiska. Po nowelizacji: Odmowa przyjęcia lokalu od Agencji przez żołnierza służby kontraktowej skutkuje utratą uprawnień do zakwaterowania przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jegouprawnienia do zakwaterowania. Oddział Regionalny Zielona Góra

 7. DO KIEDY MOŻE ZAMIESZKIWAĆ? Nowe uregulowania: • żołnierz przeniesiony do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub wyznaczony na stanowisko służbowe w innej miejscowości, ma prawo nadal zajmować lokal na podstawie decyzji o przydziale, nie dłużej niż do dnia: • w którym kolejna decyzja o przydziale innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna • odmowy przyjęcia przydzielonego kolejnego lokalu mieszkalnego • ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata świadczenia mieszkaniowego • zwolnienia z czynnej służby wojskowej

 8. MOŻLIWOŚĆ WYKUPU – KIEDY I NA JAKICH ZASADACH?

 9. MOŻLIWOŚĆ WYKUPU – PROCEDURA • PROCEDURA SPRZEDAŻY: • Roczny plan sprzedaży lokali (ustala Dyrektor Oddziału Regionalnego) • Zawiadomienie osoby uprawnionej o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i możliwości złożenia wniosku. • Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zastosowania pomniejszeń oraz dowodem wpłaty kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży (osoba uprawniona) • Wycena lokalu (zleca Dyrektor Oddziału Regionalnego, koszt ponosi osoba nabywająca) • Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na zasadach art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (sporządza Dyrektor Oddziału Regionalnego) • Arkusz obliczeniowy (sporządza Dyrektor Oddziału Regionalnego) • Spisanie protokołu uzgodnień z osobą uprawnioną i przekazanie dokumentów do kancelarii notarialnej oraz ustalenie terminu podpisania umowy (Dyrektor Oddziału Regionalnego) • Akt notarialny (koszt ponosi osoba nabywająca) • RATY Pierwsza rata w wys. 10% należności jest wniesiona przed zawarciem umowy sprzedaży, pozostałe raty można rozłożyć na okres do 5 lat z oprocentowaniem 5% w skali roku od kwoty pozostałej do spłaty. • LOKALE MIESZKALNE NIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY: • znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r. (chyba, że zgodę wyrazi Minister Obrony Narodowej) • stanowiące kwatery; • stanowiące kwatery funkcyjne; • stanowiące kwatery zastępcze. • po 1 lipca 2010r. również lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony chyba, że zgodę na ich sprzedaż wyrazi Minister Obrony Narodowej.

 10. UTRATA PRAW: Dodano: Żołnierz zawodowy traci prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę przez czas pełnienia tej służby, jeżeli: • Lokal wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania, nie zamieszkuje w lokalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące,z przyczyn niewynikających ze stosunku służby lub innych, niezależnych od niego. • Używa lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie/kwaterze internatowejw sposób sprzeczny z decyzją o przydziale lub niezgodny z przeznaczeniem,zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód,albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców. • Wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemualbo obowiązującym w tym zakresie regulaminom w internacie/kwaterze internatowej,czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub miejsc w internacie/kwaterze internatowej. • Zajmuje lokal mieszkalny przydzielony na podstawie art. 38 (przekwaterowanie w związku z zadłużeniem) i nie uiszcza pełnych opłat przez łączny okres dłuższy niż 3 miesiące.

 11. KTO SKŁADA WNIOSEK? Obecne przepisy: • uprawnienia realizowane są na wniosek dowódcy JW • dowódca zawiadamia WAM o zmianie przysługujących żołnierzowi uprawnień Po nowelizacji: • uprawnienia realizowanesą na wniosek żołnierza • żołnierz zawiadamia WAM o zmianie przysługujących uprawnień

 12. NALEŻNA POWIERZCHNIA: Obecne przepisy: • p.u.p. 7-10m2na jedną normę • brak regulacji co do struktury pokojowej mieszkania Po nowelizacji: • 8-12m2 p.u.p. na jedną normę • min. 16m2 p.u.p. dla osoby samotnej • Normy pokojowe: • żołnierz samotny – 1 pokój z kuchnią lub aneksem kuchennym • rodzina 2-osobowa – 2 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym • rodzina 3-osobowa – 3 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym • rodzina 4-osobowa lub większa – 3 albo 4 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym

 13. ODPRAWA MIESZKANIOWA:

 14. ODPRAWA NIE PRZYSŁUGUJE: Dodano: Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek: • Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego, • Został zwolniony ze służby dyscyplinarnie Odmowa przyjęcia odprawylub nie złożenie dokumentów niezbędnych do jej otrzymania, nie zwalnia żołnierzaz obowiązku opróżnienia lokalu.

 15. REMONTY: Obecne przepisy: • remont w zakresie obciążającym Agencję żołnierz może wykonać za zwrotem kosztów (umowa) Dodatkowo żołnierz służby stałej: • ryczałt remontowy • wypłata kwoty należnej od poprzedniego użytkownika za naprawy uszkodzeń i wymianę uszkodzonych urządzeń Po nowelizacji: • remont lokalu przed ponownym zasiedleniem przez żołnierza zawodowego (niezależnie od rodzaju pełnionej służby) wykonuje WAM • Remont może być wykonany przez żołnierza na jego wniosek, w drodze stosownej umowy z dyrektorem OReg. WAM Dodano: • Zakaz dokonywania ulepszeństandardu technicznego lokalu

 16. ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE: Aktualnie: • Internaty, kwatery internatowe, kwatery zastępcze, wspólne kwatery stałe (szeregowi zawodowi i żołnierze służby terminowej do stopnia etatowego kaprala) Obecne przepisy: • Żołnierze posiadający członków rodziny – zwolnienie z opłat, • Żołnierze samotni – częściowa odpłatność (koszty dostawy mediów pokrywane z dotacji) Po nowelizacji: • Internaty, kwatery internatowe, wspólne kwatery stałe – również dla żołnierzy zawodowych na ich wniosek za zgodą dowódcy(żołnierzowi wypłaca się dodatkowo umniejszone świadczenie mieszkaniowe) • likwidacja kwater zastępczych. Po nowelizacji: • Niezależnie od stanu cywilnego i rodzaju pełnionej służby bezpłatne zakwaterowanie tymczasowe (bez członkówrodziny)

 17. NORMY POWIERZCHNI MIEJSCA INTERNATOWEGO: Po nowelizacji: • 7-10m2 do stopnia etatowego starszego szeregowego • 8-12m2 do stopnia etatowego starszego sierżanta • 10-15m2 do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego • 12-18m2 do stopnia etatowego kapitana • 15-20m2 do stopnia etatowego pułkownika • 20-25m2 do stopnia etatowego generała Obecne przepisy: • 7-10m2 do stopnia etatowego kapitana włącznie • 7-12m2 do stopnia etatowego pułkownika włącznie • 12-20m2 dla zajmujących stanowiska etatowe generała

 18. ŚWIADCZENIA FINANSOWE:

 19. ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE: Nowe świadczenie wypłacane: • Żołnierzowi służby stałej – na jego wniosek • Żołnierzowi służby kontraktowej – na jego wniosek w przypadku braku możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego • Opodatkowane • Wypłacane do 10-go każdego miesiącaod dnia wyznaczenia na stanowisko • W przypadku późniejszego złożenia wnioskuo świadczenie mieszkaniowe – wypłacane jest onoza okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku

 20. ROZKWATEROWANIE PO ROZWODZIE: Nowe uregulowanie: • W przypadku rozwodu żołnierza posiadającego dziecko izajmującego lokal mieszkalny, dyrektor dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków. • Rozkwaterowanie polega na: • przydziale żołnierzowi lokalu mieszkalnego wg uprawnień na dzień uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód • zawarciu na czas oznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z byłym małżonkiem wychowującym dziecko,o ile nie posiada on tytułu prawnegodo innego lokalu mieszkalnego, własnego lokalu lub domu • byłego małżonka niewychowującego dziecka wzywa się do opróżnienia lokalu, bez zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

 21. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ: www.wam.net.pl KONTAKT: Sekretariat 058-690-87-00 e-mail: 0r.gdynia@wam.net.pl