Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMAT PowerPoint Presentation

TEMAT

256 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEMAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMAT WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA

 2. CEL PRZYBLIŻYĆ ZASADNICZE PROBLEMY PROCESU WDRAŻANIA W ŻYCIE STRATEGII ORGANIZACJI ORAZ SPRAWOWANIA STRATEGICZNEJ KONTROLI

 3. ZAGADNIENIA • WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ • ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2. KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

 4. ZAGADNIENIA • WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ • ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2. KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

 5. WDRAŻANIE STRATEGII ... ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE :...Polega na podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłych kierunków działania oraz implementacji tych decyzji ... Obejmuje dwie fazy: - planowanie strategiczne oraz - implementację strategii ... (Byars)

 6. WDRAŻANIE STRATEGII ... • Wdrożenie założonej strategii jest kompleksowym procesem dostosowanym do konkretnych warunków i sytuacji przedsiębiorstwa. • Sprawność wprowadzania jest uzależniona od: • -struktury przedsiębiorstwa • kwalifikacji pracowników • kultury organizacji

 7. WDRAŻANIE STRATEGII ... • Kultura jest wytworem historii organizacji, walorów bytowych i obecnych kierowników, wpływu środowiska, w którym działa, specyfiki przemysłu i jego technologii. • Kultura to symbole, hymny, oznaki firmowe, obyczaje, slogany, mity ... • Strategia bazująca na kulturze: • socjotechnika japońska (Company Man) • ZSRR (człowiek kolektywu)

 8. Ćwiczenia Jaką rolę w sprawnym wdrożeniu założonej strategii odgrywają: kultura organizacji i kwalifikacje kierownika?

 9. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ DYREKTYWA STRATEGICZNA MISJA I CELE Faza I FORMUŁOWANIE STRATEGII FORMUŁOWANIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA FORMUŁOWANIE STRATEGII NA POZIOMIE STRATEGICZNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH FORMUŁOWANIE STRATEGII FUNKCJONALNYCH IMPLEMENTACJA STRATEGII STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIEROWNICTWO POTENCJAŁ WYTWÓRCZY Faza II KONTROLA STRATEGICZNA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE STRATEGII ...

 10. CELE I MISJA PLANOWANIE STRATEGICZNE IMPLEMENTACJA STRATEGII SYTUACJA WYJŚCIOWA DECYZJA GOTOWA STRATEGIA ZARZĄDZANIE ZMIANAMI, KONTROLA WDRAŻANIA WDRAŻANIE STRATEGII ... OPRACOWYWANIE STRATEGICZNEGO PLANU: FINANSOWEGO, MARKETINGOWEG, ZARZĄDZANIA OPRACOWANIE OPERACYJNEGO PLANU: FINANSOWEGO, MARKETINGOWEGO, ZARZĄDZANIA OCENA WYNIKÓW ANALIZA STRATEGICZNA

 11. AKTUALNA POZYCJA RZECZYWISTE MOŻLIWOŚCI Analiza strategiczna PRZYJĘTE CELE I KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ ANALIZA OTOCZENIA DALSZEGO ORGANIZACJI ANALIZA ORGANIZACJI STRATEGICZNE ROZWIĄZANIA (OPCJE) ANALIZA BRANŻY - SEKTORA ANALIZA ORGANIZACJI STRATEGIE KONKURENCYJNE A B STRATEGIA FIRMY Formułowanie strategii PLANY IMPLEMENTACJI STRATEGIE FUNKCJONALNE WDRAŻANIE STRATEGII Na podstawie J.L. Thompson Strategic Management WDRAŻANIE STRATEGII ...

 12. Faza 1. Identyfikacja Badania strategiczne Etap I Ocena sytuacji Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji ANALIZA STRATEGICZNA Etap II Określenie pola działania Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Możliwości strategiczne Etap III Projektowanie strategii FORMUŁOWANIE STRATEGII Faza 4. Selekcja i ocena Etap IV Wprowadzanie strategii Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii IMPLEMENTACJA STRATEGII Działania strategiczne Etap V Zarządzanie zmianami Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja WDRAŻANIE STRATEGII ...

 13. WDRAŻANIE STRATEGII ... ETAP IV FAZA 5 WDRAŻANIE I REALIZACJA STRATEGII • Doprowadzenie założeń przyjętej strategii do postaci • programów działania • Opracowanie programów strategicznych (węzłowych) • Opracowanie strategicznego planu firmy

 14. Faza 1. Identyfikacja Badania strategiczne Etap I Ocena sytuacji Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji ANALIZA STRATEGICZNA Etap II Określenie pola działania Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Możliwości strategiczne Etap III Projektowanie strategii FORMUŁOWANIE STRATEGII Faza 4. Selekcja i ocena Etap IV Wprowadzanie strategii Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii IMPLEMENTACJA STRATEGII Działania strategiczne Etap V Zarządzanie zmianami Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja WDRAŻANIE STRATEGII ...

 15. WDRAŻANIE STRATEGII ... ETAP V FAZA 6 PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN • Dopasowanie organizacji do wymogów strategii, • Inwestowanie, • Wdrażanie nowych technologii i wyrobów, • Doskonalenie systemu motywacji

 16. Faza 1. Identyfikacja Badania strategiczne Etap I Ocena sytuacji Faza 2. Zbieranie i analizowanie informacji ANALIZA STRATEGICZNA Etap II Określenie pola działania Faza 3. Poszukiwanie i projektowanie Możliwości strategiczne Etap III Projektowanie strategii FORMUŁOWANIE STRATEGII Faza 4. Selekcja i ocena Etap IV Wprowadzanie strategii Faza 5. Wdrażanie i realizacja strategii IMPLEMENTACJA STRATEGII Działania strategiczne Etap V Zarządzanie zmianami Faza 6. Projektowanie i wprowadzanie zmian Etap VI Kontrola wdrażania strategii Faza 7. Nadzorowanie i koordynacja WDRAŻANIE STRATEGII ...

 17. WDRAŻANIE STRATEGII ... ETAP VI FAZA 7 NADZÓR I KOORDYNACJA • System „wczesnego ostrzegania” • Koordynacja podsystemów zarządzania strategicznego • Kontrola zbieżności wyników z założeniami strategii

 18. RZECZYWISTOŚĆ Implementacja (wąsko) Przygotowanie uruchomienia danego przedsięwzięcia Właściwe wdrożenie I kontrola WDRAŻANIE STRATEGII ... IMPLEMENTACJA – WDRAŻANIE W ŻYCIE ROZWIĄZAŃ TEORETYCZNYCH ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE Implementacja (szeroko)

 19. 1.1. Organizacja zespołów projektowych 1.2. Cykl procesu projektowego 1.3. Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego 1.4. Kosztorys projektu 1.5. Budżetowanie 1.6. Efekty ekonomiczne (inne) 2.1. Procedury koordynacyjne 2.2. Harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia 2.3. PROCES KONTROLI WDRAŻANIE STRATEGII ... 1. ORGANIZACJA I PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA • PROCES • WDRAŻANIA • PROJEKTU

 20. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ DYREKTYWA STRATEGICZNA MISJA I CELE Faza I FORMUŁOWANIE STRATEGII FORMUŁOWANIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA FORMUŁOWANIE STRATEGII NA POZIOMIE SJB FORMUŁOWANIE STRATEGII FUNKCJONALNYCH IMPLEMENTACJA STRATEGII STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIEROWNICTWO POTENCJAŁ WYTWÓRCZY Faza II KONTROLA STRATEGICZNA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE STRATEGII ...

 21. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • Struktura • Organizacja • Podział pracy • Centralizacja/decentr. • Systemy informacyjno- • kontrolne • Zarządzanie przez cele • Systemy informacyjne • Przepisy/procedury ORGANIZACJA • Technika • Sprzęt • Techniki/technologie • Przywództwo • Komunikacja • Motywacja • Kultura/wartości • Zasoby ludzkie • Rekrutacja/dobór • Przesunięcia/awanse • Zwolnienia/odwołania

 22. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • WPŁYW KIEROWNIKÓW NIŻSZEGO • SZCZEBLA NA ZARZADZANIE • STRATEGICZNE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA • CENTRALIZACJI • ILOŚĆ SZCZEBLI ZARZĄDZANIA I KADRY • KIEROWNICZEJ PODLEGŁEJ WŁADZOM • NAJWYŻSZYM • Struktura • Organizacja • Podział pracy • Centralizacja/decentr.

 23. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • Przywództwo • Komunikacja, • Motywacja, • Kultura/wartości • PRZYWÓDCA MOTYWUJĄCY, • KSZTAŁTUJĄCY KULTURĘ ORGANIZACJI, • CIESZĄCY SIĘ ZAUFANIEM.

 24. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • Technika • Sprzęt • Techniki/technologie • ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ TECHNIKI • SZYBKOŚĆ PRZEJŚCIA PROJEKT - PRODUKT

 25. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • ODPOWIEDNIO WYSZKOLONY PERSONEL • WYKORZYSTANIE PERSONELU POZWALAJĄCE NA WYKAZANIE SIĘ • INICJATYWĄ I POMYSŁOWOŚCIĄ • Zasoby ludzkie • Rekrutacja/dobór, • Przesunięcia/awanse, • Zwolnienia/odwołania

 26. WDRAŻANIE STRATEGII ... WDRAŻANIE STRATEGII • DOSTĘP KADRY DO INFORMACJI • WYKORZYSTANIE SYSTEMÓ INFORMACYJNYCH DO • PRZEKAZYWANIA CELÓW I DECYZJI STRATEGICZNYCH • WYKORZYSTANIE SYSTEMÓ INFORMACYJNYCH DO • KONTROLI • Systemy informacyjno- • kontrolne • Zarządzanie przez cele • Systemy informacyjne • Przepisy/procedury

 27. SYSTEMY INFORMACYJNO- KONTROLNE STRUKTURA ORGANIZACJI TECHNIKA ZASOBY LUDZKIE PRZYWÓDZTWO WDRAŻANIE STRATEGII ... POMYŚLNE WDROŻENIE STRATEGII ZALEŻY OD:

 28. ZAGADNIENIA • WDRAŻANIE STRATEGII JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ • ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 2. KONTROLA STRATEGICZNA W ORGANIZACJI

 29. KONTROLA STRATEGICZNA ... • Ujęcie tradycyjne • kontrola jest to porównanie stanu faktycznego ze stanem zaplanowanym • Ujęcie przyjęte w zarządzaniu strategicznym • kontrola dokonywana jest na każdym etapie

 30. KONTROLA STRATEGICZNA ... • Części składowe controllingu: • Funkcje controllingu (controlling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwem) • Realizacja funkcji (realizacja controllingu mogą być wykorzystywane przez odrębną komórkę lub stanowisko pracy) • Obszar objęty controllingem (zależy od tego, czy dotyczy części operatywnej, czy strategicznej)

 31. Controlling operatywny … • krótkoterminowość (1-3 lata) • zadania • sterowanie wynikami • planowanie płynności • kontrola rentowności • zasoby (obecnie istniejące)

 32. Controlling strategiczny … • długo i średnioterminowość • oparcie się na szansach • unikanie zagrożeń • planowanie zasobów na przyszłość

 33. KONTROLA STRATEGICZNA ... • Główne kryteria charakteryzujące myślenie controllingowe (wynikające z ww. definicji): • Orientacja na cele • Orientacja na wąskie gardła • Orientacja na przyszłość

 34. KONTROLA STRATEGICZNA ... Tab. Wybrane kryteria i instrumenty controllingowe

 35. KONTROLA STRATEGICZNA ... KONTROLA NADZÓR pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń + doprowadzenie systemu do założonego stanu PRZEGLĄDY pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń

 36. Funkcja decyzyjna Podejmowanie decyzji regulacyjnych KONTROLA STRATEGICZNA ... KONTROLA NADZÓR pomiar parametrów, porównanie stanu faktycznego z założonym, analiza przyczyn odchyleń + doprowadzenie systemu do założonego stanu DECYZJE KOREKCYJNE (zmienić coś ze względu na zaistniałe wymagania) DECYZJE ZAPOBIEGAWCZE (zlikwidować przyczynę potencjalnych niezgodności)

 37. KONTROLA STRATEGICZNA ... Rys. Proces kontroli strategicznej • Pomiar i ocena działalności • mierniki ilościowe • mierniki jakościowe Porównanie działalności organizacji z celami i ustaleniami standardowymi • Podjęcie działań • korelacyjnych: • zmiana sposobu • działania organizacji • ustalenie bardziej • śmiałych celów i • standardów • zmiana funkcjonowania • procesu zarządzania • strategicznego • zmiana procesu kontroli • strategicznej tak Nie ma konieczności działań korelacyjnych Cele i standardy zostały osiągnięte? nie

 38. KONTROLA STRATEGICZNA ... WARUNKI EFEKTYWNEJ KONTROLI • Organ kontrolny jest autonomiczny decyzyjnie • Wyniki kontroli muszą skutkować określonymi przedsięwzięciami • Struktury kontrolne nie mogą być przesadnie rozbudowane • Czym mniejsza organizacja, tym większa odpowiedzialność kierownictwa za • kontrolę funkcjonalną – bez potrzeby tworzenia specjalnego aparatu kontroli

 39. KONTROLA STRATEGICZNA ... CECHY SPECYFICZNE DLA KONTROLI STRATEGICZNEJ • FUNKCJA SPRAWDZAJĄCA I NADZORU NA POZIOMIE • KORPORACJI, SJB ORAZ FUNKCJONALNYM • KONCENTRACJA NA GLOBALNEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY I GŁÓWNYCH • PROBLEMACH • OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACAJI I JEJ ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ • „SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA” • „CONTROLLING STRATEGICZNY” JAKO ROZWINIĘTA FORMA KONTROLI • ANALIZA STRATEGICZNA PODSTAWOWYM INSTRUMENTEM • BADAWCZYM KONTROLI STRATYEGICZNEJ

 40. KONTROLA STRATEGICZNA ... ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI STRATEGICZNEJ OKREŚLENIE DZIEDZIN KONTROLI WYZNACZENIE PODMIOTÓW KONTROLUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PROCEDUR I INSTRUMENTÓW KONTROLI

 41. FUNKCJA KONTROLNO – POMIAROWA NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ KONTROLA STRATEGICZNA ... MONITORING (NARZĘDZIE SPRAWOWANIA KONTROLI) • OBSERWOWANIE OBIEKTU KONTROLI WE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH • ASPEKTACH • SZACOWANIE WYNIKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI • OCENA PRZYDATNOŚCI POSIADANEGO WYPOSAŻENIA

 42. CZYNNIKI OCENY

 43. KONTROLA STRATEGICZNA ... Rys. System kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie Strategiczny nadzór Strategiczna kontrola realizacji Kontrola przesłanek (SWO) Analiza zewnętrzna i wewnętrzna Alternatywy strategiczne Strategiczny wybór Programy strategiczne Realizacja

 44. KONTROLA STRATEGICZNA ... • Szacowanie wyników organizacji: • analiza dynamiczna (porównywanie danych z kilku okresów • analiza stanu faktycznego ze stanem zaplanowanym • analiza porównawcza z konkurencją (odpowiednią)

 45. OKRES I OKRES II 1 2 3 4 KONTROLA STRATEGICZNA ... PROCES WDRAŻANIA STRATEGII • CZY STRATEGIA WDRAŻANA JEST ZGODNIE Z PLANEM? • CZY STRATEGIA PRZYNOSI ZAMIERZONE WYNIKI? - PUNKT KRYTYCZNY

 46. KONTROLA STRATEGICZNA ... • Stawiane pytania: • jakie strategiczne cele są ustalane na początku roku? • jakie znaczenie przywiązuje się do celów ...? • w jaki sposób są ustalane cele ...? • jakie konsekwencję spotykają władze firmy, gdy nie zrealizują założonych celów?

 47. literatura Kieżun W.: Sprawne Zarządzanie Organizacją, SGH, W-wa 1997 Rogowski G.: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WWSB, Poznań 1998 Drążek Z.: Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Firma i Rynek 1/1996 Wykłady prof. J. Kręcikija

 48. WDRAŻANIE STRATEGII I KONTROLA STRATEGICZNA DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ